Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

SEOS

 

Koolinoortele suunatud väärtuspõhine ennetustöö läbi MTÜ  SEOS Estonia

Veebileht: http://www.seosonline.ee

SEOS Facebookis: https://www.facebook.com/SEOSonline

 

 Tagasiside koolidest

Õpilastega  suhtlus  oli  väga  hea,  räägiti  nö  õpilaste  omas  keeles,  mis  aitas teemasid elulähedasemaks muuta. Õpilastele meeldisid väga kõik korrad, kõige enam esimene "minapildi" teema, sest sellest ei ole neile kunagi keegi rääkinud ning  selleteemalisi  vestlusi  noorte  seas  ei ole väga  palju,  ma arvan,  et teema uudsus just suutiski neid positiivses mõttes üllatada. Jäin loengutega väga rahule! Selles vanuses noored vajavad nendel teemadel vestlusi,  kuid  õpetajana  on  raske  sellistel  teemadel  vestelda,  kuna  ei  ole  tihti piisavalt kursis noorteküsimuste  ja noortekultuuriga.  Samas õpilastel on kergem vastu võtta infot ja ennast avada inimestele, kes ei ole nendega nii tihedalt seotud. Jätkake samas vaimus! See, mida te teete on väga vajalik noortele. Ma olen väga rõõmus, et te tulite. Suured tänud teile teie töö eest!

Kadri, 8b klassijuhataja

 

Väga hea! SUPER! Students loved him (Anthonyt)! Õpilaste jaoks oli see vajalik ja see meeldis neile. Esitlus oli väga asjakohane, noortepärane, kütkestav ja pädev.

Tartu Raatuse Gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja.

 

Prantsuse  Lütseumis  on SEOS  alati  väga  teretulnud  ning  meile  suureks  abiks olnud. Olen saanud oma kõikidele põhikooliklassidele ning ka gümnaasiumile kõiki ainekava toetavaid loenguid ning lastele on need meeldinud. Kuigi võtame ka ise kõik teemad ju läbi, kuid noorte jutt noortele on miskit muud. Loengud toimuvad alati õigeaegselt ning korrektselt. Me oleksime küll väga õnnetud, kui sellist suurepärast  võimalust  nii  professionaalset  abi  kasutada  enam  poleks.  Nii  et loodame, et juba järgmisel veerandil saame kutsuda Mari ning Anthony meile külla!                                                 

Marje Väli, Prantsuse Lütseumi inimeseõpetuse õpetaja

 

Tartu Descartes'i Lütseum on mitmel korral kasutanud SEOSE lektoreid sõltuvusainete teemade edastamisel 7.-9. klasside õpilastele. Nendest kohtumistest on olnud palju kasu, õpilased on andnud positiivset tagasisidet. Kõige tänuväärsem on asjaolu, et SEOS teeb neid loenguid tasuta! Nii ei jää ka rahapuuduses olevad noored ilma vajalikust koolitusest.

 

Eha Vahtras, inimeseõpetuse õpetaja

 

Meie loengud  käsitlevad uue riikliku õppekava teemade järgmisi punkte:

Keskkool / Perekonnaõpetus / Seks ja suhted

 

2. Püsisuhe

1)  kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab positiivseid tundeid ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena;

2)  mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhete lõppemise korral;

3)  kirjeldab armastuse olemust, võttes aluseks armastuse liigituse;

4)  selgitab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust pakkuva seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes;

5)  kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning seksuaalsuhetesse

 

4. Lapsevanemaks olemine

1)  kirjeldab lapsevanemaks olemist, lähtudes selle komponentidest;

5)  kirjeldab tõhusaid meetodeid, mis aitavad planeerida rasedust soovitud ajal;

6)  selgitab planeerimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mõjutavaid tegureid.

6. Kodu  ja argielu

8)  teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi.

 

Sõltuvused

6. Kodu  ja argielu

  5) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad pereliikmete füüsilist, emotsionaalset,  sotsiaalset ja  vaimset  tervist  ja  tervislikku

eluviisi,  ning  selgitab  võimalusi  neid  säilitada  ja parandada;

  6) teab, kuidas sõltuvus erinevatest ainetest või tegevustest mõjutab peresuhteid, ning selgitab kaassõltuvuse olemust;

7) oskab seada tervise edendamisega seonduvaid eesmärke nii enda, perekonna kui ka kogukonna tasandil;

 

Põhikool (klassidele 7+) / Seks ja suhted

I Inimene

1.   Inimese  elukaar  ja murdeea  koht  selles.

1)  iseloomustab  murde-  ja  noorukiea  arenguülesandeid  üleminekul  lapseeast täiskasvanuikka;

3)  toob  näiteid  inimese  võimaluste  kohta  ise oma  eluteed  kujundada  ning  mõistab enda vastutust oma elutee kujundamisel.

 

5. Inimese  mina ja murdeea  muutused.

2)  selgitab, milles seisneb suguküpsus;

3)  kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu meeldivateks suhtluskaaslasteks;

4)  selgitab soorolli olemust ning kirjeldab soostereotüüpset suhtumist;

5)   kirjeldab   inimliku   läheduse   erinevaid   avaldumisviise:

vastastikust   seotust   ja meeldimist, sõprust ja armumist;

6)  kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus seksuaalsuhetes;

7)  selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid.

 

II Tervis

1.   Tervis

3) analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada  otsuseid tervise kohta, ning demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid viise otsuste langetamisel tervisega seonduvate valikute puhul individuaalselt ja koostöös teistega;

4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust;

12) kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas   käituda kriisiolukorras; teab abi ja toetuse võimalusi.

 

2. Suhted  ja seksuaalsus

3)  väärtustab tundeid ja armastust suhetes;

4)  selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning tunnete osa selles arengus;

5)  kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise;

6) selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes; 8)  kirjeldab, millised on tõhusad rasestumisvastased meetodid noortele ja millised käitumisviisid aitavad ära hoida nakatumist seksuaalsel teel levivatesse haigustesse;

9)  kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise võimalusi;

10)  teab,  mis  on  HIV  ja  AIDS  ning  HIVi  nakatumise  teid  ja

võimalusi  nakatumise vältimiseks;

11)  eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest;

12) väärtustab  vastutustundlikku  käitumist seksuaalsuhetes  ja kirjeldab seksuaalõigusi kui seksuaalsusega seotud inimõigusi;

13)  nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes.

 

Minapilt

I Inimene

1.   Inimese  elukaar  ja murdeea  koht  selles.

1)  iseloomustab  murde-  ja  noorukiea  arenguülesandeid  üleminekul  lapseeast täiskasvanuikka;

3) toob näiteid  inimese  võimaluste  kohta  ise  oma  eluteed  kujundada  ning  mõistab enda vastutust oma elutee kujundamisel;

 

2. Inimese  mina

1)  selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang;

2)  kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja säilitamise võimalusi;

3) kasutab   eneseanalüüsi   oma  teatud  iseloomujooni,   huve,  võimeid   ja  väärtusi määrates;

4)  väärtustab võimalusi oma iseloomu, huve, võimeid ja väärtusi positiivses suunas kujundada ning toob nende kohta näiteid;

5)  kirjeldab inimeste erinevaid iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi ning mõistab toetavate suhete rikastavat iseloomu;

 

4. Turvalisus ja riskikäitumine

2)  demonstreerib  õpisituatsioonis  tõhusaid  käitumisviise  kiusamise  ja  vägivalla  korral koolis;

5. Inimese  mina ja murdeea  muutused

2)  selgitab, milles seisneb suguküpsus.

 

II Tervis

1. Tervis

4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust;

12) kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas   käituda kriisiolukorras;  teab abi ja toetuse võimalusi.

 

Sõltuvused

I Inimene

1.   1. Inimese  elukaar  ja murdeea  koht  selles

3)  toob  näiteid  inimese  võimaluste  kohta  ise  oma  eluteed  kujundada  ning  mõistab enda vastutust oma elutee kujundajamisel;

 

4. Turvalisus ja riskikäitumine

1)  demonstreerib   õpisituatsioonis,   kuidas   kasutada   tõhusaid   sotsiaalseid   oskusi uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlemisoskus;

3)  eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid;

4)  kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju inimese füüsilisele tervisele.

 

II Tervis

1. Tervis

3)  analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada  otsuseid tervise kohta, ning demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid viise otsuste langetamisel tervisega seonduvate valikute puhul individuaalselt ja koostöös teistega;

4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust;

12) kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas   käituda kriisiolukorras;  teab abi ja toetuse võimalusi.

 

3. Turvalisus ja riskikäitumine

1)  kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule;

2)  kirjeldab  ja  selgitab  levinumate  riskikäitumiste  ärahoidmise  ja neisse  sekkumise võimalusi indiviidi ja rühma tasandil, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna tasandil;

3)  kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas see kujuneb;

4)   kirjeldab   ja   demonstreerib   õpisituatsioonis,   kuidas   käituda uimastitega   seotud olukordades.

 

Mis on SEOS?