Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jää ustavaks!

Wednesday, 5. October 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ilm 2:8-11

Läkitus Smürna kogudusele
8Ja Smürna koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Esimene ja Viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud:
9Ma tean su viletsust ja vaesust - kuid sa oled rikas - ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog.
10Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!
11Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ei tee teine surm mingit kahju!

Võibolla oled täna Jeesuse järgmisie pärast ohus või kannatuses? Ole julge ja jää ustavaks: Jeesus teab sinu olukorda.

Pöördumises Smürna koguduse poole (salm 8) toob Jeesus esile, et Ta ise on vägivaldselt surmatud, ometigi Ta elab – Ta on Esimene ja Viimne.

Raskustes ja kannatustes kahtlevad paljud, kas Jumal üldse kuuleb meie palveid, kas Ta üldse näeb ja teab. Jeesus ütleb: “ Ma tean su viletsust ja vaesust - kuid sa oled rikas - ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog.” (s 9). 

Meie palved ja teod ei sirutu pimeda, kurdi või hoolimatu Jumala poole, vaid sellise Jumala poole, kes teab, mis on kannatus, mida tähendab olla hüljatud, pekstud, haavatud ning täiesti vaene. Ta tunneb meid hästi, sest Ta armastab meid ning oli valmis saama meie sarnaseks ja tulema meie keskele - sellest tunnistab ka Ilmutuse raamat.  Issand teab ja näeb. Ta on ligi ning annab jõudu ja kannab meid ise läbi kannatuste.

Smürna linnas olev kogudus elas vaesuses ja pidi taluma ahistamist ühelt poolt keisrikummardamise sunni ja teisalt juutide poolt. Linn ise oli tuntud kaunite kunstide ja rikkuse poolest ja seal elas palju juute. Kummalisel kombel aga olid just kohalikud juudid need, kes Smürna kristlasi süüdistasid ebalojaalsuses Rooma võimu suhtes. Võimalik, et selle kirja ettelugemisel oli Smürna koguduses kohal ka Polykarpos – tulevane Smürna piiskop, kes hukati u 160. a. Ka tema vastu esitasid juudid süüdistuse, et ta tunnistas Issandaks Kristuse, mitte keisri, ega toonud talle viirukiohvrit. Sellised juudid olid kuradi (kr k süüdistaja, laimaja) teenistuses ja esindasid saatana (hbr k vaenlane) sünagoogi.

Kümme päeva vangis ei tähendanud sellel ajal mitte karistust, vaid kohtuotsuse ootamist. Kohtu poolt määratud karistuseks võis olla sunnitöö soolakaevanduses, asumisele saatmine või surm. Kristus aga julgustas usklikke olema ustavad surmani, sest ustavaid ootab aupärjana ees igavene elu. Isegi kui usu nimel tuleb kaotada elu, on ustav kristlane ikkagi Võitja poolel. 

Ustavad pärivad igavese elu. Palveta nende eest, keda tead kannatuses olevat.

Selle kommentaari autor: APÜ