Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

APÜ ülemaailmne palvenädal

Kolmapäev, 6. November 2019

 

 

Ülemaailmse Avatud Piibli Ühingu (Scripture Union Global)

Palvenädal 4. november - 8. november 2019 

Sel nädalal astuvad APÜ liikumised üle maailma paar sammu eemale igapäevasest teenimistööst, programmidest ja ärilistest toimingutest selleks, et võtta eriliselt aega palveks. Tahame Jumalat kiita kogetud helduse, õnnistuste ja imede eest; kuulata mis on Tema südamel meile öelda; otsida juhtimist ning panna Tema ette oma väljakutsed ja raskused. Paljudest tööharudest, riikidest, lugudest ja palveteemadest moodustub otsekui värviline vaip, kus iga lõim toestab ja on seotud teisega. Samal kombel tahame ühte põimida oma palved maailma erinevaist piirkondadest - kohaliku ja ülemaailmse töö eest. Seekord on igal päeval oma teema ning iga liikumine, töötegija ja sõber saab ise valida millal, kellega ja millises vormis nad Palvenädalaga ühinevad. Kui Jumal annab palvetades kellelegi sõnumi, kirjakoha Piiblist või prohveteeringu - siis palume selle edastada kohaliku liikumise juhile (mari@avatudpiibel.ee). Samuti on oodatud pildid Palvenädala kogunemistest. Oled oodatud palvetama koos meiega!

Päevade teemad I. PÄEV 4. november Põrandaalused liikumised

Täna Jumalat kuulutamise ja teenimise vabaduse eest oma riigis - et saad vabalt jagada head sõnumit Jeesusest. Kui elad riigis, kus Kristusest tunnistamine on keelatud - siis täna nende riikide eest, kus seda teha saab, täna õdede ja vendade eest üle maailma. Palveta kristluse suhtes vaenulike riikide valitsuste pärast. Palveta poliitilise struktuuri muutuste pärast neis paigus, individuaalsete poliitikute eest, kes väärtustavad vabadust ja õiglust - et nad võiksid julgusega üles astuda. Palveta APÜ liikumiste pärast, les püüavad jõuda laste ja noorteni tagakiusu tingimustes. Palveta, et kõigil neil, kes head sõnumit kuulutavad, oleks julgust ja turvalisust.

II. PÄEV 5. november Riigid kus poliitiline olukord on muutunud ähvardavaks või toimuvad suured ühiskondlikud muutused

Paljud APÜ liikumised on pälvinud usalduse riiklikul tasandil ning saavad teha tähelepanuväärset tööd koolides. Palveta, et need uksed võiksid jääda avatuks ning et liikumised võiksid neid võimalusi täiel määral ja julgusega kasutada. Teistes riikides on toimumas muutused - uued valitsused ei võimalda enam tööd teha endisel viisil. Aina uued seadused ja regulatsioonid limiteerivad teenimisvõimalusi. Palveta edukate läbirääkimiste pärast valitsuse liikmete ja komiteedega, et uued juhid võiksid näha ja väärtustada SU liikumiste töö läbi tulevat kasu lastele, noortele ja ühiskonnale. Palu, et läbirääkijad võiksid olla tundlikud Püha Vaimu juhtimisele ja julged. Palveta töötegijatele tarkust ja loovust uute teenimisvõimaluste leidmisel; juhatustele julgust lõpetada ebaefektiivsed programmid, ning oskust leida kohased ja uusi põlvkondi kõnetavad teenimisviisid.

III. PÄEV 6. november Finantse puudutavad väljakutsed

Globaalselt ei ole ühtegi APÜ liikumist, kus ei kogeta majanduslikke piiranguid. Isegi “rikastes” riikides on vaja palju palveid ja tööd, et igal aastal ots otsaga kokku tulla. Jumal on jätkuvalt olnud väga helde ning enamasti taganud kõik vajamineva. Tänage ja kiitke Teda hoolitsuse ja varustamise eest teie riigis, ning mujal APÜ liikumistes. On riike, kus Jumal avab teenimistööks ühe võimaluse ukse teise järel, kuid vabatahtlike puudus ning ebapiisavad majandamisoskused ei lase APÜ liikumisel neid avatud uksi kasutada - laste teenimiseks, kes vajavad Jeesust. Palveta värske visiooni ja loovuse pärast, et töötegijad näeksid uusi toimetuleku võimalusi omades limiteeritud ressursse. Palveta lokaalsete ja globaalsete partnersuhete pärast, et oleks inimesi, kes pühenduvad toetama seda tööd, mida Jumal on meid kutsunud tegema. Palveta et me kõik kasutaksime Jumala poolt meile usaldatud ressursse targalt ja läbipaistvalt.

IV. PÄEV 7. november Postkristlik maailm

Me täname Jumalat riikide liikumiste eest, kus kristlusel on olnud oluline roll riigi ajaloo kujundamisel. Täname Jumalat paljude positiivsete arengute eest, mis lähtuvad nende maade kulutuuri sügavalt juurdunud kristlikest alustest. Ühiskondade muutudes kõhklevad paljud riigid, kas nimetada endid veel kristlikeks. Suured hulgad lahkuvad kirikutest, lastel ja noortel pole enam alusteadmisi Piiblist, isegi mitte arusaamist, kes Jeesus on. Kogudusi ja kirikuid peetakse tähtsusetuiks, takistuseks arengule. Palveta, et sellistes keskkondades olevad liikumised leiaksid uusi värskeid viise Hea sõnumi levitamisel. Palveta, et kogudused ja kirikud mõistaksid muutumise vajalikkust. Palveta, et nad oleksid ka muutuste keskel sügavalt juurdunud Jumala sõnasse, kuid samas avatud muutustele ning leiaksid uusi viise laste ja noorte teenimiseks.

V. PÄEV 8. november APÜ globaalne roll ja teenimistöö

Kiida Jumalat paljude positiivsete arengute eest, mida APÜ uus struktuur on kaasa toonud. Täna Jumalat uute ressursside, koolituste ja individuaalsete toetuste eest liikumistele ja globaalse töö meeskonna eest, kes seda vahendab. Palveta, et globaalse töö meeskond suudaks rakendada abistavaid strateegiaid eelolevate aastate tarvis. Palu neile tarkust, julgust ja Jumala juhtimist kõikides otsustes. Palveta, et see meeskond suudaks tuvastada kohalike liikumiste ressursid, millega teenida teisi liikumisi. Palveta, et leitaks vahendid kogukonnagruppide ja kohalike liikumiste vajaduste toetamiseks. Palveta ülemaailmse töö rahastamisprojektide pärast - need ei ole eesmärgiks iseeneses, kuid nende abiga saame teenida kohalikke liikumisi. Palveta, et Jumal saaks anda kogu vajamineva varustuse globaalselt ja lokaalselt.

“Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.” (Fl 4:4-7)