Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Mis on APÜ?

Avatud Piibli Ühing (rahvusvaheliselt tuntud kui Scripture Union International) on ülemaailmne uskkondade vaheline heategevuslik misjoniliikumine, mis partnerluses koguduste, eraisikute ning muude organisatsioonidega edendab piiblikasutust ja -mõistmist ühiskonnas ning toetab kristlikku eluviisi. 

 

Tunnuslause:

Ava Piibel - Jumal kõnetab!

Visioon:

APÜ visiooniks on aidata muuta Jumala kõnetus inimesele Piiblis ja isiklikus suhtlemises (läbi palve) - elavaks, jõustavaks, praktiliseks ja elumuutvaks.

 
Missioon:

APÜ missiooniks on  innustada igas eas inimesi Piibli vahendusel igapäevaselt suhtlema Jumalaga; ning mõistma ja rakendama omandatud väärtusi tulemuslikult ja ülesehitavalt oma elus ja ümbruskonnas.

 

Eesmärgid:

 • Muuta Piibel arusaadavaks ja rakendatavaks käesolevas ajas, lastele, noortele ja perekondadele.
 • Õpetada ja julgustada  igas eas inimesi oma kogukonda teenima ja aitama abivajajaid.
 • Suurendada kirikutevahelist oikumeenilist koostööd lokaalsel ja rahvusvahelisel tasandil.
 • Integreerida kristlikku kogukonda järjest tugevamalt ühiskonnaga.
 

Tahame:

 •  Inspireerida lapsi, noori, täiskasvanuid ja perekondi enam tundma Jumalat.
 •  Varustada iga kristlast olemaks elav ja viljakandev tunnistaja kõikjal kuhu Jumal läkitab.  
 • Aidata neil teenida paremini kohalikku kogukonda ja seeläbi maailma selle vaimulikus vajaduses.

 

Scripture Union’i töö algus ulatub ajalooliselt aastasse 1867. Tänapäeval on ühing esindatud enam kui 140 riigis üle kogu maailma, Eestis alates 1992. aastast.

 

Tõekspidamised

Ülemaailmse Scripture Unioni (Avatud Piibli Ühingu) suure perekonna liikmena tunnistame ja kuulutame ajaloolisi ristiusu tõdesid, muu hulgas järgnevat:
 
Jumal ja inimkond
 
Me kuulutame, et Issand, meie Jumal, on Kolmainus − Isa, Poeg ja Püha Vaim.
Tema on Kõigekõrgem oma eesmärkide elluviimises − loomises, ilmutuses, lunastuses, kohtumõistmises ning Tema riigi tulekus −,
kutsudes armastuses maailmast välja inimesi ühendusse Temaga ja üksteisega.
 
Me tunnistame, et kuigi Jumal on meid loonud enda sarnaseks,
andes meile oma väärikuse ja kõrged väärtused ning võimaldades meil Temaga suhelda, oleme nüüd langenud inimsoo liikmed.
Oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma.
 
Me usume, et Isa on osutanud meile oma püha armastust, andes meie eest oma ainusündinud poja Jeesuse Kristuse juba siis,
kui me olime alles oma patususe ja süü tõttu Tema viha ja hukkamõistu väärilised.
Jumal on osutanud meile oma armu, mõistes patused enda ees õigeks, kui nad usus Tema Poja juurde tulevad.
 
Me tunnistame Jeesust Kristust kui Issandat ja Jumalat;
kui neitsi Maarjast sündinud Inimese Poega;
kui patuta Jumala Poega, täis armu ja tõde;
kui ainsat Vahendajat ja Päästjat, kes suri ristil meie asemel Jumala ees, lunastades meid patusüüst ja karistusest;
kui Võitja saatana ja tema väehulkade üle,
kes on surnuist üles tõusnud ausse ülendatud ihuga;
kes on võetud üles Isa juurde,
ja kes ühel päeval tagasi tuleb aus ja kohtumõistmises,
et rajada oma kuningriik.
 
Me usume Pühasse Vaimusse,
kes toob maailmale selguse patusüü, õigluse ja kohtu kohta;
kes ilmutab patustele Kristuse surma tähendust,
äratades neis vajadust pöörduda meeleparanduses Kristuse poole
ning suunates nende usalduse Issandale Jeesusele Kristusele;
kes teeb meid ülestõusnud Kristuse elu osaliseks ning
kes elab igas usklikus,
valgustades nende mõistust ja meeli Pühakirja tõde mõistma,
tuues neis esile oma vilja,
jagades neile oma ande ja volitades neid teenima maailmas.
 
Pühakiri
 
Me usume, et Vana ja Uue Testamendi raamatud on Jumala poolt inspireeritud ja Püha Vaimu
mõjustusel inimeste poolt kirja pandud;
olles seega täielikult usaldusväärsed kõigis oma väidetes
ning meie kõrgeimaks usu ja elu autoriteediks.
 
Koguduse tähendus  ja missioon
 
Me tunnistame kogudust Kristuse Ihuna,
mida hoitakse koos ja mis kasvab Temas
nii üldise ülemaailmse kirikuna kui ka
usklike kohalike kogudustena.
 
Me tunnistame Kristuse misjonikäsku
kuulutada head sõnumit kõigile rahvastele,
tehes neid jüngriteks ja õpetades neid Kristust järgima.
 
Me tunnistame Kristuse käsku armastada oma ligimest,
väljendades seda armastust koguduse ja ühiskonna teenimises,
püüdes lepitada kõiki inimesi Jumala ja kaasinimestega,
kutsudes üles vabadusele igasugusest rõhumisest ning
levitades Kristuse õiglust ebaõiglases maailmas
… kuni tema taastulekuni.
 
Vastu võetud Scripture Unioni Rahvusvahelise Nõukogu poolt (Zimbabwe 1985)
 

Tööpõhimõtted

Me püüame täita Jumalalt kogudusele antud ülesandeid, toetudes sõnakuulelikkuses meie Issandale Jeesusele Kristusele ning Pühale Vaimule. Seepärast on meie eesmärgiks järgida Piibli põhimõtteid kogu tegevuses ning rõhutada palve elulist tähtsust.
Meie töö toimub järgmistel alustel:
 
1. Evangelism ja õpetamine
 • Omistame suurt tähtsust ristiusu põhitõdede õpetamisele, nähes selles olulist evangelismi osa.
 • Meie eesmärgiks on jagada Jumala head sõnumit lastele, noortele ja peredele mitte üksnes sõnadega, vaid ka hoolitsevate vastastikuste suhete loomise abil.
 • Püüame igati edastada evangeeliumi arusaadavas tänapäevases keeles kohalikku kultuurikonteksti arvestades.
 • Rõhutame, et usk peaks kujundama inimeste elulaadi ning suunama kristliku iseloomu ning teenimise arendamisele.
 • Tunnistame, et evangeeliumil on paratamatult ühiskondlikud mõõtmed. Seega suunatakse meid teiste teenimisele ja ühiskondliku õigluse eest seismisele. Oma konkreetseid eesmärke silmas pidades lasub meil eriline vastutus vaeste, puuduses olevate või ekspluateeritavate laste ja noorte ees.
 • Julgustame lapsi Kristust järgima nii, nagu on kohane nende eale, kultuurile ja sotsiaalsele taustale, võttes eriti arvesse laste kodu ja perekonna olukorda ning küpsuse astet.
 • Usume, et uussünd on üleloomulik kogemus, mille toob esile Püha Vaim. Seega julgustame inimesi vastama Jumala kutsele oma elus, kuid hoiduma pinnapealsete otsuste langetamisest.
 • Kasutame töös meetodeid, mis on kooskõlas meie tõekspidamistega. Teeme sobivat koostööd teiste organisatsioonidega.
2. Piibliõpe
Julgustades inimesi Jumalaga kohtuma Piibli vahendusel, rõhutame Piibli tervikliku tundmaõppimise tähtsust.
 • Julgustame Piiblit lugema nii, et see viiks lugejaid meeleparandusele, usule, teenimisele ning sõnakuulelikkusele Jumalale.
 • Valmistame ette süstemaatilisi programme ja materjale lastele, noortele ja täiskasvanutele, mis vastavad nende eale ja taustale.
 • Rõhutame mõtestatud, palvetava meelsusega regulaarse piiblilugemise tähtsust, mis võimaldab lugejal vastu võtta tervikuna kogu Piibli sõnumit.
 • Pöörame tähelepanu teksti tõlgendamisele nii, et see aitaks inimestel tänapäeva olukordades isiklikult kuulda Piibli sõnumit selle algupärasest kontekstist lähtudes.
3. Kirik
 • Teadvustame enda kuulumist ülemaailmsesse Jumala perekonda ning otsime võimalusi vastastikku kasutoovaks koostööks erinevate kirikutega.
 • Julgustame meie töö kaudu usule tulnud inimesi liituma kohaliku kogudusega.
4. Võrdsus ja ühtsus
 • Usume, et kõik inimesed on Jumala ees võrdsed ning kõik, kes usuvad Kristusesse, on üksteise suhtes vennad ja õed.
 • Seepärast teenime inimesi sõltumata nende rassist, nahavärvist, soost, keelest või ühiskondlikust positsioonist.
 • Tunnustame Avatud Piibli Ühingut ülemaailmse rahvuslike liikumiste perena, kus üksteist usaldatakse, toetatakse ja jagatakse abi vastutustundlikult.
 • Oleme veendunud, et kristlikus töös on meil erinevad võimalused ja kohustused, mis tulenevad eri maade ja uskkondade vajadustest.
5. Vabatahtlikud kaastöölised ja personal
 • Töötame suhteliselt väikesearvulise personaliga, kes võtab tööle, innustab, õpetab välja, varustab ja toetab suuremat hulka vabatahtlikke, kellega tehakse koostööd.
 • Usume, et Püha Vaim jagab igal maal kohalikele oskusi ise juhtida oma ühingu tööd. Seega julgustame Avatud Piibli Ühingu liikumiste rahvuslikku juhtkonda tunnustama teiste maade vaimulikke kogemusi ja panuseid üksteise nõustamisel.
 • Erinevatele tavadele ja taustale vaatamata on personal ja vabatahtlikud pühendunud Avatud Piibli Ühingu eesmärkidele, tõekspidamistele ja tööprintsiipidele.
 • Avatud Piibli Ühing arvestab oma töös kohaliku kiriku ja koguduse arusaamadega ristimise, Püha õhtusöömaaja, vaimuannete, kiriku korra jm. õpetuslikes küsimustes.
6. Piibli standardid
 • Meie eesmärgiks on jälgida Piibli põhimõtteid kõiges, mida me teeme. See hõlmab ka meie juhtimisstiili, reklaamitegevust ning oma personali ja vabatahtlike eest hoolitsemist.
 • Tahame austada Jumalat oma teenimistöös palvemeelsuse ja Jumala usaldamisega, ausate vahendite kasutamisega ja nõudlikkusega enese suhtes.
 • Usume palve jõusse meie töö materiaalsete vajaduste rahuldamisel, toetudes Jumala ustavusele ja rääkides kristlikule üldsusele oma vajadustest ilma tõde moonutamata ning ebaõiget survet kasutamata.
Vastu võetud Scripture Unioni Rahvusvahelise Nõukogu poolt 1992. aastal.