Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ära ole maa küljes kinni!

Reede, 4. Detsember 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 22:23-33

Saduserid kiusavad Jeesust küsimusega ülestõusmisest
23Tolsamal päeval astusid Jeesuse juurde saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt:
24„Õpetaja, Mooses ütles: Kui keegi sureb, ilma et tal oleks lapsi, siis ta vend peab abielluma oma surnud venna naisega ja soetama sugu vennale.
25Meie pool oli seitse venda. Esimene võttis naise, kuid suri. Ja et tal ei olnud järglast, siis jättis ta naise oma vennale.
26Nõndasamuti ka teine ja kolmas kuni seitsmendani.
27Pärast kõiki suri see naine.
28Ülestõusmisel nüüd: kelle naine nendest seitsmest peab ta olema? Ta on ju olnud nende kõikide oma.”
29Jeesus aga vastas neile: „Te eksite, kuna ei tunne pühi kirju ega Jumala väge.
30Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas.
31Aga surnute ülestõusmisest - kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud:
32Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal.”
33Seda kuuldes rahvas hämmastus tema õpetusest.

Mil määral sa respekteerid Jumala sõna? Kas piisavalt, et lubada sel muuta oma suhtumist?

Saduseride lugu oli tõenäoliselt väljamõeldis, seega puudub vajadus haletseda nimetatud naist sagedase leinamise pärast, aga samas ei peaks ka naerma saduseride poolt välja käidud nn probleemi üle. Nende küsimus lähtus ju tõekspidamisest, et ülestõusmist ei ole. Saduseride teoloogia kujundajaks olid peamiselt 5 Moosese raamatut, ning salmid nagu Tn 12:2 ei omanud nende jaoks autoriteeti. Jeesus vastab saduseride uskmatusele väidetega just Piibli sellest osast, mida nad ütlesid end uskuvat, eriti aga väitega, et Jumal on patriarhide Jumal (viidates ilmselt 2Ms 3:6).

Elaval Jumalal on elavad kummardajad. Isegi juba enne Jeesuse ülestõusmist, mis on kõikide usklike jaoks ihuliku ülestõusmise garantiiks (1Kr 15:20-22), olid need, kes selleks ajaks surnud olid, Jumala ligiolus. Evangeeliumite lugejaile meenub kindlasti ka Moosese ja Eelija taasilmumine ning vestlus Jeesusega (Mt 17:1-8). Ülestõusmise elu on reaalne.

Ometi, kui hakkame mõtlema milline ülestõusmise elu olla võiks, leiame, et meie ootused on piiratud maapealse elu kogemustega. Keegi on öelnud, et meil on sama võimatu mõista ülestõusmise elu, nagu veel sündimata lapsel elu siin maailmas. Tänane tekst on aga üks vähestest, mis kirjeldab seda, mida ei tasu oodata ülestõusmise elult. Kuigi igatseme näha neid, kes enne meid Kristuses on surnud, ei maksa oodata samalaadseid eksklusiivselt intiimseid suhteid, mida praegu võime kogeda abielus olles. Seksuaalsuhted on osa maisest elust, taevas aga ei hakka ülestõusnud inimestele beebid sündima. Võibolla ei ole inglid soota olendid (vt 1Ms 6:1-3 - mõnede tõlgenduste kohaselt), kuid kindlasti on nende rõõm elust täielik ja täiuslik Jumala ligiolus viibimise tõttu, ning sama kehtib ka meie puhul.

Tunda ning teenida Jumalat ja Päästjat, kellest meid surm ei lahuta, kuid keda surmast läbi tulnuina võime veel lähedamalt ja sügavamalt tundma saada, on iga kristlased eesõigus.

 
“Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.” (Js 55:9) Palu, et Jumal näitaks sulle taevast perspektiivi asjades, millega oled täna silmitsi.

Selle kommentaari autor: Ray Porter