Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

APÜ põhikiri

Eesmärgid

Avatud Piibli Ühingu eesmärgiks on töötada koos kirikute ja kogudustega selleks, et:

a) viia Jumala hea sõnum lastele, noortele ja perekondadele ning

b) julgustada igas vanuses inimesi suhtlema iga päev Jumalaga Piibli lugemise ja palve kaudu, 

et nad jõuaksid isiklikule usule meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse, kasvaksid vaimulikult 

ja et neist saaksid ustavad koguduse liikmed ning abivajava maailma teenijad.

Avatud Piibli Ühing viib ellu neid eesmärke mitmete erinevate teenimisvormide abil kogu maailmas, sõnakuulelikena Issandale Jeesusele Kristusele Püha Vaimu abiga.

Tegevus

Avatud Piibli Ühingu tegevusvaldkonda kuuluvad süstemaatilise Piibliõppe programmid, evangelismitöö laste hulgas, töö perekondadega, vaba aja üritused ja laagrid, töö koolides, õppused, noortetöö, kristliku kirjanduse ning audio-visuaalsete vahendite väljaandmine ja levitamine.

 

APÜ põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Avatud Piibli Ühing (edaspidi käesolevas põhikirjas nimetatud Ühing) on konfessioonidevaheline mittetulundusühing, mille eesmärk on lastele, noortele ja perekondadele Jumala sõnumi levitamine ning inimeste juhatamine pöörduma isiklikult Jumala poole.
1.2. Tegevuse eesmärgi saavutamiseks Ühing:
1.2.1. teeb koostööd kirikute, koguduste ja koguduste liitudega;
1.2.2. koostab süstemaatilise piiblilugemise programme;
1.2.3. annab välja kirjandust, audio- ja videomaterjale;
1.2.4. arendab tööd lastega, noortega ja perekondadega;
1.2.5. organiseerib laagreid ja teeb tööd koolides vastavalt kehtivatele Õigusaktidele;
1.2.6. organiseerib koolitust;
1.2.7. võib sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi.
1.3. Ühing on rahvusvahelise organisatsiooni Scripture Union International (lühendatuna käesolevas põhikirjas SUI) haruorganisatsioon ja arvestab oma tegevuses SUI põhimõtete, asjaajamiskorra ja tegevussuundadega.
1.4. Ühing on eraõiguslikjuriidiline isik, millel on oma nimega pitsat ja sümboolika.
1.5. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.6. Ühingu ja tema juhatuse (eestseisuse) asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

2. Ühingu liikmed

2.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad Ühingu
põhimõtteid, tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning kes õpivad Piiblit
tundma Ühingu programmide alusel ja osalevad Ühingu töös.
2.2. Ühingu liikmeks võtmise küsimuse otsustab soovija kirjaliku avalduse alusel
Ühingu eestseisus.
2.3. Ühingu liikmel on õigus:
2.3.1. osa võtta Ühingu peakoosolekust hääleõigusega;
2.3.2. teha Ühingu peakoosolekule ettepanekuid;
2.3.3. validaja olla valitud Ühingu eestseisusesseja revisjonikomisjoni;
2.3.4. saada teavet ja teha ettepanekuid Ühingu töökorralduse kohta;
2.3.5. astuda Ühingust välja.
2.4. Ühingu liige on kohustatud:
2.4.1. järgima Ühingu põhikirja ning Ühingu peakoosoleku, eestseisuse ja
revisjonikomisjoni otsuseid;
2.4.2. võtma võimaluse piires osa Ühingu üritustest.
2.5. Ühingu liige võib Ühingu liikmeskonnast lahkuda Ühingu eestseisusele esitatava kirjaliku avalduse alusel. Liikmelisus lõpeb avalduses näidatud kuupäeval.
2.6. Kui Ühingu liige ei järgi kristlikke eetikanorme vöi kui ta tegevus on vastuolus Ühingu pöhikirja, peakoosoleku, eestseisuse või revisjonikomisjoni otsustega, võidakse ta Ühingu eestseisuse otsusega Ühingu liikmete hulgast välja arvata.

3. Ühingu peakoosolek

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu peakoosolek (mittetulundusuhingute seaduses nimetatud üldkoosoleku tähenduses). Peakoosolekust võtavad osa kõik Ühingu liikmed.
3.2. Peakoosolek on pädev otsustama kõiki Ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi. Peakoosoleku pädevusse kuulub:
3.2.1. põhikirja muutmine;
3.2.2. Ühingu tegevuse aastaaruande, majandusaasta aruande, eelarve ja revisjoniaruande kinnitamine;
3.2.3. Ühingu eestseisuse ja revisjonikomisjoni valimine;
3.2.4. eestseisuse poolt Ühingu esindamise korra kindlaksmääramine;
3.2.5. Ühingu tegevusse puutuvate muude tähtsamate küsimuste otsustamine.
3.3. Peakoosolek toimub mitte harvemini kui üks kord aastas ja selle kutsub kokku Ühingu eestseisus, teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra Ühingu liikmetele kirjalikult hiljemalt üks kuu enne koosolekut.
3.4. Eestseisus võib kokku kutsuda erakorralise peakoosoleku, teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra Ühingu liikmetele kirjalikult hiljemalt kaks nädalat enne koosolekut. Eestseisus peab peakoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja pöhjust ära näidates vähemalt 1/10 Uhingu liikmetest.
3.5. Peakoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud mittetulundusuhingute seaduses ja käesoleva põhikirja punktides 3.3 vOi 3.4 sätestatud nõudeid. Peakoosolekut juhatab eestseisuse esimees, tema puudumisel aseesimees. Peakoosoleku protokollimist korraldab eestseisuse sekretär.
3.6. Peakoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest. Käesoleva põhikirja punktides 3.2.1, 4.3 ja 7.1 nimetatud otsused on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest.

4. Ühingu eestseisus

4.1. Ühingu töö korraldamiseks ja Ühingu esindamiseks on eestseisus (mittetulundusühingute seaduses nimetatud juhatuse tähenduses). Eestseisuses on 3-12 liiget. Eestseisuse liikmete täpse arvu määrab peakoosolek kindlaks enne valimisi.
4.2. Eestseisuse liikmed valitakse neljaks aastaks.

4.3. Eestseisuse liikme võib peakoosolek tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Peakoosoleku otsus võetakse vastu, kui selle poolt on üle 2/3 koosolekul osalejatest.
4.4. Ühingu eestseisuse esimehe, aseesimehe, sekretäri ja laekuri valib eestseisus.

4.5. Eestseisus:
4.5.1. tagab peakoosoleku otsuste täitmise;
4.5.2. võtab tööle Ühingu palgalised töötajad;
4.5.3. koostab Ühingu tegevuse aastaaruande, majandusaasta aruande ja eelarve ning esitab need kinnitamiseks peakoosolekule;

4.5.4. peab Ühingu liikmete arvestust;

4.5.5. korraldab Ühingu raamatupidamist;
4.5.6. vastutab Ühingu varade eest;
4.5.7. moodustab toimkondi, annab neile tegevusjuhiseid ning lõpetab nende tegevuse;
4.5.8. otsustab muid küsimusi, mis ei kuulu peakoosoleku pädevusse.
4.6. Eestseisuse kutsub vastavalt vajadusele kokku ja selle koosolekuid juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees. Eestseisuse koosolekust teatatakse eestseisuse liikmetele hiljemalt kolm nädalat enne koosolekut.
4.7. Eestseisus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole eestseisuse liikmetest. Eestseisuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud eestseisuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdsuse korral otsustab juhataja hääl.
4.8. Eestseisuse otsuste täideviimiseks tegutseb täidesaatev toimkond, mille liikmeteks on eestseisuse esimees, aseesimees, sekretär ja laekur. Eestseisus piiritleb toimkonna ülesanded ja nende täitmisest eestseisusele aruandmise korra.
4.9. Eestseisuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes.
4.10. Eestseisuse esimehele alluvad kõik Ühingu palgalised töötajad. Esimees annab oma tegevusest aru eestseisusele.
4.11.Eestseisuse sekretär korraldab Ühingu jooksvat asjaajamist ja kirjavahetust. 

5. Ühingu majandustegevus ja revideerimine

5.1. Ühingu sissetulekuallikad on:
5.1.1. kirjastustegevus ja kirjanduse levitamine;
5.1.2. annetused;
5.1.3. sihtotstarbelised eraldised;
5.1.4. heategevuslikest üritustest saadavad tulud;
5.1.5. korjandused;
5.1.6. oma ettevõtete ja varade kasutamisest saadavad tulud;
5.1.7. pärandused;
5.1.8. muud seaduslikud laekumised, mis on vajalikud Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
5.2. Ühingu kontrollorganiks on kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mille valib peakoosolek neljaks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmed ei tohi kuuluda eestseisusse. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri. Revisjonikomisjon kontrollib Ühingu rahaliste vahendite kasutamist, vara ning dokumentatsiooni seisukorda vähemalt üks kord aastas ning annab oma arvamuse Ühingu majandusaasta aruande kohta. Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru peakoosolekule. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline täiskoosseisus.

6. Ühingu põhikirja muutmine

6. Muudatusi Ühingu põhikirjas teeb peakoosolek eestseisuse ettepanekul. Kavandatud muudatused saadab eestseisus kirjalikult Ühingu liikmetele hiljemalt kolm nädalat enne peakoosolekut, konsulteerides eelnevalt SUI rahvusvahelise keskusega.

7. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

7.1. Ühing lõpetatakse mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alustel ja korras. Ühingu lõpetamisest teatatakse kolm nädalat enne peakoosolekut Ühingu liikmetele kirjalikult ning sellest informeeritakse SUI rahvusvahelist keskust. Peakoosoleku otsus Ühingu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 peakoosolekul osalenud liikmetest.  Peakoosoleku otsuse alusel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle valitsuse poolt kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuse nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.2. Ühingu ühinemine teise mittetulundusühinguga ja jagunemine toimub peakoosoleku otsusel, konsulteerides eelnevalt SUI rahvusvahelise keskusega. Ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses toodud korras.

 

Avatud Piibli Ühingu põhikirja 16. aprillil 2016 kinnitatud redaktsioon (algselt vastu võetud 10. novembril 1997, muudetud 12. detsembril 1998 (punktides 3.5 ja 4.1), 3. aprillil 2004 (punktides 5.2 ja 7.1), 7. veebruaril 2008 (punktis 7.1) ja 16. aprillil 2016 (punktis 4.9)).