Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Andmekaitse

Avatud Piibli Ühingu privaatsuspoliitika

 
Iga inimene ja tema privaatsus on Avatud Piibli Ühingule oluline. Me kogume üksnes sellist isiklikku teavet, mida vajame oma töös ja kasutame seda vaid senikaua, kui see on vajalik. Me ei kogu tundlikku isiklikku teavet ilma mõjuva põhjuseta. Näiteks on see vajalik üritustel turvalisuse tagamiseks, või töötegijate, osalejate ja vabatahtlike sobivuse taustakontrolliks. Teatud üritustel (nt laagrites) on vajalikud osalejate terviseandmed, et ürituste korraldajad saaksid vajadusel kohast abi anda. Kogume isikuandmeid üksnes osalejatega ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Vastava ürituse registreerimise avamisel anname konkreetselt teada, millist informatsiooni kogume ja milleks seda kasutame. Isikuandmeid töötleme vaid vajadusel ja vastavalt isikult eelnevalt saadud loa alusel.
 
APÜ ei edasta isiklikku teavet turunduse eesmärgil kolmandatele osapooltele. Olenemata inimeste rollist ja positsioonist Avatud Piibli Ühingus, lähtume järgmisest privaatsuspoliitikast:
 • Me kogume informatsiooni vaid inimestelt, kes teevad kaastööd meie organisatsioonile (ühingu liikmed, palvepartnerid, üleilmne ja kohalik personal, vabatahtlikud, toetajad, juhatuse liikmed)
   
 • Informatsioon on vajalik kommunikeerumiseks või erinevate kogunemiste tulemuslikuks korraldamiseks.
   
 • Me kogume üksnes teavet, mida vajame või mille suhtes on olemas pooltevaheline kokkulepe.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Registreerimisvormide kaudu erinevatele sündmustele -  interneti vahendusel (nimi, e-mail, telefon), ühingu liikmeks astumise avalduse kaudu või 
kodulehel oleva annetusvormi kaudu (nimi ja isikukood JUHUL kui annetaja soovib annetuse deklareerida).

Muude andmete kogumine

APÜ võib koguda registreerimisvormide kaudu ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (nt toidu- või transpordieelistused). Neid kasutame vaid konkreetsete ürituste toidu ja transpordi korraldamiseks.

 • Püüame kõigile võimalikult lihtsaks teha juurdepääsu isiklikele andmetele, selleks nõusoleku andmise ning isikliku teabe uuendamise või selle muutmise.
   
 • Me käitleme informatsiooni ettevaatlikult ja hoiame turvaliselt.
   
 • Me ei jaga ega müü inimeste isiklikku teavet teistele organisatsioonidele. Teeme seda vaid seadustele vastava nõude alusel.
   
 • Kasutades kolmandate osapoolte teenuseid (näiteks meililistid), valime neid hoolikalt ja kontrollides eelnevalt nende usaldusväärsust andmete hoidmisel ning kasutamisel.
   
 • Igaühel on õigus muuta või uuendada oma andmeid või paluda meil kommunikatsioon lõpetada, kasutades selleks kontaktaadressi info@avatudpiibel.ee

 

Kaardimaksete informatsioon

Pangakaartidega annetuste tegemisel kasutab Avatud PIibli Ühing / Scripture Union international teiste organisatsioonide teenuseid, ega kogu pangakaartide andmeid.

Pangalingiga tehtud annetused

APÜ on isikuandmete vastutav töötleja. APÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Miks küsime teie andmeid ja kuidas neid kasutame?

Põhjused võivad olla järgmised:

 • Et vastata teie endi päringutele
 • Et käidelda annetusi
 • Et paluda teie toetust organisatsioonile vastavalt teie eelistustele
 • Et informeerida teid meie tööst vastavalt teie soovile
 • Et kutsuda teid osalema küsitluses või teie poolt soovitud üritustes
 • Administreerimise huvides (annetused, vabatahtlike regimine jne)
 • Organisatsiooni-sisese teabe hoidmine (näiteks kaebuste lahendamine)
 • Igaühel on õigus valida, mil viisil saada organisatsiooni kohta teavet ja kuidas selle töös osaleda. Alati on õigus oma seisukohta nendes küsimuste muuta ja sellest Avatud Piibli Ühingule teada anda.

Kogutud isikuandmeid säilitab APÜ kuni vastava sündmuse või teenuse pakkumise lõpuni või nii kaua, kui see on organisatsiooni tegevuse huvides. Andmeid, mida APÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt raamatupidamisandmed), säilitab APÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Avatud Piibli Ühing, registrikood 80064971, e-post: info@avatudpiibel.ee. Isikuandmeid kogume ja töötleme üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Avatud Piibli Ühing ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab isik nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks Avatud Piibli Ühingule. Võite alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. 

Kõiki Avatud Piibli Ühingu kodulehe külastamise, sündmustele registreerimise, annetamise vms tegevuse käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Meie kodulehte kasutama asudes või sündmuste registreerimisvorme täites olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info@avatudpiibel.ee .

Andmete usaldusväärsus

Me teeme kõik selleks, et isiklikud andmed oleksid täpsed ja uuendatud. Ebatäpsustest palume koheselt teatada ja anda juhised andmete parandamiseks. Teeme seda esimesel võimalusel. 

Iga inimesel on õigus:
 • Nõuda koopiat meie käes olevatest isikuandmetest
 • Vajadusel uuendada või muuta meie käes olevaid isikuandmeid
 • Muuta kommunikatsioonikanaleid meiega suhtlemisel
 • Paluda kõrvaldada meie käes olev isiklik informatsioon
 • Keelata isiklike andmete kasutamine turunduse eesmärgil
 • Vaidlustada viis, kuidas organisatsioon isikuandmeid kasutab

Isikul on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks isiku andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digiallkirjaga taotlus). APÜ'l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

APÜ’l on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada käesolevaid privaatsustingimusi. 

Muutustega saab igaüks tutvuda APÜ koduleheküljel: http://www.avatudpiibel.ee/mis-on-apu/andmekaitse

Andmekaitse kohta lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda:
 
Üleilmselt:
Scripture Union International, PO Box 282, Didcot, OX11 8ZZ, UK