Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lepinguarmastus ja tõde kohtuvad

Reede, 1. Juuli 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12: 1-8

Jeesus ja hingamispäev
1Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma.
2Aga seda nähes ütlesid variserid talle: "Vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!"
3Tema aga ütles neile: "Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?
4Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi?
5Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta?
6Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda!
7Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid,
8sest Inimese Poeg on hingamispäeva isand."

Olles täna Issanda läheduses, täna Teda Tema armu eest, mis tõmbab sind Tema juurde ja võimaldab sul elada kuulekuses.

“Lakkamatu armastus ja tõde saavad teineteisega kokku” (Ps. 85:11a). Need sõnad rõhutavad kahe intsidendi pinget, millega Matteus alustab oma evangeeliumi käesolevat osa. Jeesuse kriitikud arvasid, et Sabbati printsiibi tõde on kaugelt tähtsam kui armastuseakt. On tõsi, et Sabbat on Jumala poolt seatud ja meie jaoks hea. See puhkuse põhimõte on nagu naudiks Looja nädalase töö vilja (1. Ms. 2:2-3). Samuti on puhkus vabanemine mõtteviisist, et suudame saavutada omaenda majandusliku sõltumatuse – õppetund, mille heebrealased pidid omandama kui neid toideti kõrbes mannaga (2. Ms. 16: 15-26). Meil võib olla vaja juhtnööre, mis aitavad meid oma eludes puhata Jumalas, kuid reeglid, mis lähevad üle armu praktiseerimisest, lähevad liiga kaugele.

Lakkamatu armastus on nähtav selles kui Jeesus lubab oma näljastel jüngritel noppida viljapäid söömiseks (salm 1), nii nagu Taavet varustas oma mehi (salmid 3 ja 4) ning andes eesõiguse kuivanud käega inimesele (salm 13). Võtmepõhimõte on, et Jeesus ise on hingamispäeva isand ning Tema ise toob kokku lepinguhalastuse lepingukuulekusega. Juutide jaoks oli Sabbati pidamine, nii nagu ka ümberlõikamine ja ohver, mõeldud nende lepingujärgse tänu ja Jumalast sõltumise väljendusena. Probleem tõusis siis kui nad arvasid, et taolisi tegusid sooritades ei vajanud nad enam armu.

Nii nagu meie lapsed kasvades võtavad järk-järgult enam vastutust oma elu eest, püüame neid õpetada, lastes neid näha ja tunda oma valede valikute tagajärgi. Kuid nagu variserid võime mõnikord muutuda karmiks ja tundetuks väga heade põhimõtete tagaajamisel. Jeesus ei pannud tõde tühistama kuulekust lepingule, kuid ütles, et neil on vaja oma mõtteid avardada, et näha suuremat tervikut. Siis kui meil on vaja tarkust leidmaks tasakaalu tõe ja armastuse vahel, peame küsima: “Mida teeks hingamispäeva Issand?”

Jeesus rääkis loo isemeelsest pojast, kes sai andestava armu osaliseks, ja kibestunud vanemast pojast, kes oli kuulekas oma perekonna kohustustele (Lk. 15: 11-32). Kas sinu perekonna ja kiriku suhetes on ruumi nii armule kui ustavusele?

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner