Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hülgamine perekonna ja kodulinna poolt

Reede, 15. Juuli 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13:53-58

Jeesus hüljatakse kodukohas
53Ja sündis, et kui Jeesus oli need tähendamissõnad lõpetanud, lahkus ta sealt
54ja tuli oma kodukohta ning õpetas nende sünagoogis, nii et nad hämmastusid ja ütlesid: "Kust on pärit tema tarkus ja vägevad teod?
55Eks ta ole see puusepa poeg? Eks tema ema hüüta Maarjaks ja ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks?
56Ja eks ta õed ole kõik meie juures? Kust siis talle see kõik on tulnud?"
57Ja nad põlastasid teda. Aga Jeesus ütles neile: "Kuskil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma majas."
58Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast.

Kiida Jumalat eesõiguse eest nimetada Jumalat oma Isaks.

Tänasest tekstist leiame veel ühe stseeni Jeesuse teenimistöö perekondlikust poolest. Hülgamist mida Jeesus koges oma pere poolt, kuna tema kuulutustöö tekitas neis arusaamatust ning äratõukamist oma kaaslinlaste poolt - mõistavad vaid need, kes midagi sarnast on ise läbi teinud evangeeliumi pärast ning teavad selle täit hinda. Barclay nimetab seda “Jeesuse elu üheks suurimaks inimlikuks tragöödiaks” . On tähelepanuväärne, et Maarja, kes oma teekonda alustades sai kohe kuulda et ka tema hinge peab mõõk läbistama, tajus kõigest hoolimata tõmmet minna risti alla isegi Jeesuse hukkamise hetkel. Kõige enam on see märk tema pühendumisest oma ülesandele ja selle kõige oulisemaks tunnistamisest. Nii Jeesuse kui Maarja jaoks läks Jumala tahtele alistumise hind ning selle perekondlikest huvidest kõrgemale seadmine väga valuseaks ja kalliks maksma.
Tänapäeval on võitlustandriks pereelu ohverdamine misjonitöö nimel. Paljude jaoks on küsitav esimeste misjonäride valik jätta maha oma perekonnad aastateks, selleks et alustada kusagil misjonitööd. Nii mõnigi kristlik kogudus on perekonna nii kõrgele pjedestaalile tõstnud, et sellega on võimalik põhjendada ka kõige poolikumat pühendumist teenimistöös. Jeesuse sõnadest teame, et mõnigi tema järgijatest peab loobuma abielust “jumalariigi pärast” - ning see kinnitab, et Jumal ootused inimesele võivad asetseda palju kõrgemal kui on inimese tavapärased ootused näiteks stabiilse pereelu osas.
Tõsi on ka see, et taolise pühendumisega kaasnevad nii füüsilised kui vaimulikud kompensatsioonid. Jeesus on tõotanud, et mitte keegi,
on maha jätnud perekonnad või majad ei saa kuida või milleski olema vaesem pikemas perspektiivis (Mt 19:29). Vastupidi - Jeesuse järgijad saavad osaks uuest, palju suuremast perekonnast. Inimlikud perekonnad jäävad enamasti ideaalist üsna kaugele, võivad mõnel puhul olla isegi hävitava või ohtliku mõjuga. Samas on paljude mittetoimivate või probleemsete perekondade liikmed kogenud, et koguduse osadus ja Püha Vaimu tervendav töö nende elus on neile andnud võimaluse kogeda kõigest hoolimata rohkem seda õnnistust mida Jumal pereellu on asetanud.

Jeesuse kodulinna kriitikud põlgasid ära nii tema õpetuse kui ka tema imeteod. Kui avatud oled sina Jeesuselt tulevale tarkusele ja tervendavale väele sinu perekonna heaks?

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner