Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tervendav nutt

Laupäev, 28. Jaanuar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Sk 12

Jeruusalemma tulevane päästmine
1Ennustus. Issanda sõna Iisraeli kohta. Issand, kes laotab taeva ja rajab maale aluse ja kes valmistab inimese vaimu tema sees, ütleb:
2"Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile, ja see pannakse ka Juuda peale Jeruusalemma ahistamises.
3Ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu.4Sel päeval, ütleb Issand, teen ma kõik hobused peruks ja nende ratsanikud hullumeelseks. Aga Juuda kohal teen ma oma silmad lahti, kui ma löön sõgedusega kõiki rahvaste hobuseid.
5Siis mõtlevad Juuda pealikud oma südames: Jeruusalemma elanikud on mulle jaksuks vägede Issandas, oma Jumalas.
6Sel päeval teen ma Juuda pealikud tulise sütepanni sarnaseks keset puid või põleva tõrviku sarnaseks vihkude hulgas, ja need põletavad paremalt ja vasakult kõik ümberkaudsed rahvad. Aga Jeruusalemm jääb edasi oma paika - Jeruusalemma.
7Ja Issand päästab esmalt Juuda telgid, et Taaveti soo hiilgus ja Jeruusalemma elanike hiilgus ei saaks suurustada Juuda ees.8Sel päeval kaitseb Issand Jeruusalemma elanikke; sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet, ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Issanda ingel nende ees.
9Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma kallale.10Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast.
11Sel päeval on Jeruusalemmas niisama suur kaebamine, nagu oli Hadad-Rimmoni pärast Megiddo orus.
12Ja maa teeb kaebust, iga suguvõsa eraldi: Taaveti koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi, Naatani koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi,
13Leevi koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi, simeilaste suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi,
14kõik muud suguvõsad - iga suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi.

Palu, et su päev võiks olla täidetud Jumala Vaimu ligiolust!

Taas on peatüki keskmes Jeruusalemm, kuid sellele lisaks ka Taaveti sugu. Nii Jeruusalemm, templi asupaigana ja Iisraeli jumalateenimise keskusena, kui Taaveti sugu messialootuse kandjana viivad meid selle rahva usu tuumikteemade juurde. Ja salm 1ütleb, kes selle prohveteeringu taga on. Kogu peatükk asetab vastamisi inimliku vägivalla ja võimukasutuse, ning alandliku palvemeele. Jumala tõotus oma rahvale on tema ligiolu rahva keskel.
Meie ajal on see tõotus täitunud:” Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal,
et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale..” ( Ap 2:17). Jumala Vaim teeb võimalikuks, et võime õppida elama Jumalale meelepärast elu täna siin ja praegu.
Aga Jumala Vaimu ligiolu on ka paljastav, osutades armastusega, aga järjekindlalt, millised me tegelikult oleme. Ometi ei rõhu Ta meid sellega maha, vaid loob sealsamas uut. “Sel päeval avaneb Taaveti soole ja Jeruusalemma elanikele allikas patu ja rüveduse vastu.” (13:1). Selle lepituse tulemusena lõpeb inimese võõrandumine Jumala ja kaasinimese suhtes. Issand, kes on teinud taevad ja rajanud maale alused, kes on pannud vaimu inimese sisse - see Issand võib taas asuda meie sisse, tulla meie südamesse, mille tema on loonud!
Püha Vaimu ligiolu toob kaasa Jumalale meelepärase kurvastuse. Aga see omakorda toob elu! On olemas ka maailmale omast kurvastus - mis on surmaks, ütleb Paulus. Kibestumine ning lootusetus ei saa aga mingit kohta Jumala ligiolus. Palugem siis, et Jumal muudaks meie tänase muretsemise elutoovaks, Jumalale meelepäraseks nutuks kui vaja, sest sellise kurvastuse keskmes asub mõõtmatu rõõm. Leidkem see!

“Kristus teie sees, kirkuse lootus.” (Kl 1:27)

Selle kommentaari autor: APÜ