Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala Poja peres

Reede, 26. Aprill 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hb 2:10-18

Jumala Poja ülevusest
10Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste Rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi.
11Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks.
12Ta ütleb:
"Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!"

13Ja taas:
"Ma tahan loota tema peale."
Ja taas:
"Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud!"

14Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle - see tähendab kuradi -,
15ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves.
16Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Aabrahami soo eest!
17Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.
18Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.

Millised on need asjad mis sind rõhuvad? Pettumused, nõrkused, katsumused, kiusatused...ole enese vastu armuline, kui need asjad Jumala ette tood.

 

Tänane lõik on heebrealaste kirja üks põhisõnumeid. Esimest korda kutsutakse Jeesust siin “ülempreestriks” (s 17), see oli juutidele iseloomulik nimetus Tema jaoks, ning tekstist leiame Jeesuse Ülempreestrina teenimise põhilisi jooni.

Tekst algab ja lõpeb sõnumiga Jeesuse kannatamisest (s 10,18) - öeldes, et ta jagab meie kannatusi, ning et ta “tehti täiuslikuks” oma kannatuste kaudu. Pane tähele, me räägime siin universumi Loojast (1:2)! Just nii algab see mõte 10.salmis: Jumal, kelle pärast üldse kõik asjad olemas on, ning kes toimis nii, et andis eksistentsi kõigele oma Poja kaudu - on teinud ka seda, et “toob paljud pojad ja tütred oma auhiilgusesse” - täites Psalm 8:5 kogu perekonna jaoks ja teeb seda selle Ühe kaudu, kes rajab tee nende päästele.

Kuidas too teerajaja selle ülesande täide viib? Ta saab üheks meie hulgast, nimetades meid “ vendadeks ja õdedeks” (s 12) ja “lasteks” (a 13), sest võtab tegelikult meie liha ja vere enese omaks. Ta jagab täielikult meie inimsust (s 14), et saaks omakorda adresseerida hirmu, mis meid inimestena seob - hirmu surma ees. Inimesed on “orjapõlves surmahirmu tõttu” (s 15) - ja siin tähendab sõna “hirm” meelevalda või ülemvõimu. Kõik mis me oleme, mida oleme saavutanud, kõik meie lootused, suhted, potentsiaal - muutub surma saabudes põrmuks. Meie kaunid ihud - nii keerulised ja imelised - lagunevad algosadeks.

Aga meie “armuline ja ustav Ülempreester” on tulnud, et meid sellest päästa - jagades meie surelikkust, “saades oma vendade ja õdede sarnaseks kõiges” (s 17), et ta võiks lepitada patu mis meid sellesse hirmsasse orjapõlve tõukas. Tema teab milline on olla nõrk ja kiusatud, sest ta koges kõiki meie katsumusi isiklikult, selleks et meid aidata (s 18).

 
Mõtle selle peale, et Jumala Poeg ei pannud oma inimlikkust kõrvale, kui ta läks üles taevasse. Ta on ka praegu inimene. Mida tähendab see täna sinu jaoks?

Selle kommentaari autor: Steve Motyer