Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ainult uus loodu loeb

Teisipäev, 31. Detsember 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Gl 6:11-18

Lõppsõna
11Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega!
12Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks.
13Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda.
14Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale.
15Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu.
16Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile!
17Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes.
18Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.

Mis on sinu arvates kristlaseks olemise keskmes? Palu Püha Vaimu abi mõistmaks veel paremini uue loodu majesteetlikku visiooni.

Paulus on jätkuva käsuseaduse järgmise ohu suhtes sedavõrd tundlik, et ründab taolise mõtteviisi levitajaid veelkord. Ta väidab et taolised inimesed teevad seda kõike vaid eesmärgiga vältida ristist tulenevat skandaali.

Selline väide on omamoodi hämmastav ning selle tõesus ei ole ka kohe ilmne. Võttes aga veidi enam mõtisklemisaega näeme selle paikapidavust. Jeesuse rist oli tõesti esimese sajandi maailmale skandaalne. See oli neile rumaluse ning nõrkuse tipp. Ja kuna juudid olid korduvalt rõõmutsenud just oma Jumala väelisuse ning vägeva ilmumise üle väljarändamises, siis oli rist (selle abituses ja näilises nõtruses)  neile täielikult häbistav, kui mitte lausa rüvetav.  Kreeklastele, kes nautisid keerulist ning teatraalset, oli rist täielik rämedus ja labasus. Sest rist paljastas kaks suurimat inimlikku ebajumalakummardamise objekti, põrmustades igasuguse pretensiooni eneseabistamisele ja eneseparendamisele. 

Ja siin leiamegi ühenduse. Käsukuulekusele ning risti vältimisele põhinev käitumine lähtub samast allikast. Ettekujutus et inimene võib asjad korda ajada ilma Jumalata on meile äärmiselt omane ning sellekohaseid näited on rohkelt Iisraeli nihestunud käsukuulekuses. See millele käsuseadus osutas – oli õige, ning elu vaimus täidab kõik need nõudmised. Kuid käsuseaduse keskmesse asetamine võrdub samaga kui lammas hakkaks karjatara karjaseks pidama. Lambad vajavad elava vee allikatele jõudmiseks Karjast. 

Kristuse tuleku, surma ja ülestõusmise ning Püha Vaimu tulemisega, muutus olukord täielikult. Käsukuulekus ning sooritamine olid jäävalt kadunud. Ainus mis nüüd loeb on uus loodu, sest ainult selles leiab inimene rahu ning armu. 

 
Kristus meie sees, kirkuse lootus (Kl 1:27)

Selle kommentaari autor: APÜ