Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Radikaalne muutus

Neljapäev, 27. November 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Rm 12:1-8

Uus elu
1Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.
2Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.
3Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud.
4Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus,
5nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.
6Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda;
7olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis;
8olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik.

“ Issand Jumal, olgu Sul täna Sinu õigusega universumis kuuluv koht meie elus.”

Pauluse jaoks kirjas roomlastele on ühendavaks lüliks uskumise ning käitumise vahel “Jumala arm” (s 1), see on teema, mis teda väga sügavalt puudutab. Peatükkides 9-11 nimetab ta seda üheksal korral, ning siin 12:1, kasutab ta väljendit “Jumala suur halastus”, mis  võtab kokku kogu eelpool, peatükkides 1-11 väljatoodu. Kui me tõeliselt hakkame hoomama Jumala erakordse armu suursugusust, siis meie ainuke kohane vastus sellele oleks ohverdada kõik, mida oleme ja omame - Jumalale, elavaks ohvriks.

Üks suurimaid rõõme inimese elus, on pakkuda rõõmu ja naudingut neile, keda armastame. Varahommikune voodisse toodud kohvitass toob alati mu naise näole naeratuse. Ja kui hämmastav on see, et meie ihud ning hinged, mis on igapäevaselt antud Jumalale  - pühitsuses ning kummarduses - et need võivad tuua Talle naudingut (s1)! Kas see ei pane meid veel rohkem igatsema Kuningriigi elu?

Hakatuseks aga, peame hakkama mõistma selle muutuse radikaalset loomust, mida Jumal inimestes teostab, uuendades meie meelt (s 2). Päev-päevalt muudetakse meid Tema sarnasemaks....(2Kr 3:18). Paulus kõneleb “fundamentaalsest inimloomuse transformatsioonist ning käitumisest, mis erineb täielikult maailma standarditest, ning mis viib Kristuse enese kuju ilmsikssaamisele.” (J.Stott, Message, lk 323). 

Järgmise muutumise sfäärina nimetab ta aga kristlikku kogukonda. Kas salmid 3-8 kohalduvad sinu kogudusele? Kui kohane on see, et Paulus alustab alandlikkusest (s 3), ning lõpetab armu osutamisega, ehk pastoraalse hoolitsusega teiste eest (s 8). Need kvaliteedid on vaimselt terve kiriku alustaladeks. Ühel päeval saame aga olla osa “kirkast kogudusest.... pühast ja laitmatust” meie Issanda Jeesuse ees (Ef 5:27). Meie radikaalne muutumine, nii individuaalne, kui kogukondlik, on siis lõpule viidud. Halleluuja!

 
Võta aega meeldetuletamaks Jumala suurt halastust oma elus ning sinu koguduses. Anna end veelkord Tema käsutusse - elava ohvrina.

Selle kommentaari autor: Ross Pilkinton