Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Halb küsimus

Kolmapäev, 9. Märts 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 12:18-27

Saduserid kiusavad Jeesust küsimusega ülestõusmisest
18Ja Jeesuse juurde astusid saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt:
19„Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise ega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale.
20Oli seitse venda. Ja esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele.
21Ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata, ja kolmas nõndasamuti.
22Ja need seitse ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist suri ka naine.
23Ülestõusmisel nüüd, kui nad üles tõusevad - kelle naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile seitsmele.”
24Jeesus lausus neile: „Kas te mitte ei eksi, sellepärast et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge?
25Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas.
26Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse - kas te ei ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsapõõsa loost, kuidas Jumal ütles Moosesele: „Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal”?
27Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite rängalt!”

Kas oled hiljuti näinud Jumala väge toimimias? Kas need kogemused mõjutavad sinu usaldust Tema vastu?

Eelarvamused vormivad meie vaateid enamikes religiooni puutuvais asjades - sh ka elu võimalikkuses ja iseloomus sealpool hauda. Jeesuse päevil olid religioossed juhid jagunenud samal teemal mitmesse leeri: variserid uskusid ülestõusmist, saduserid ei uskunud.  Seepärast on kummaline, et just saduserid tulid Jeesuse juurde taolise ebatõenäolise stsenaariumiga, mis puudutas leviraatabielu seadust (5Ms 25:5-6). Nad pidid kindlasti teadma, et Jeesus ei peaks nende küsimust siiraks.

Ometi ei jätnud nad oma mõistujuttu ja küsimusi küsimata, kuigi see lugu oli keerulisem kui Simsoni mõistatus või Saalomoni dilemma (Km 14:8-18; 1Kn 3:16-28). Jeesus ei vastanud nende küsimusele otse, vaid selle asemel süüdistas neid vildakais eelarvamustes ning andis seejärel neile õppetunni elementaarses eshatoloogias.

Saduseride esimene viga oli valearusaam Pühakirja õpetusest. Teine, aga see, et nad ei omanud  tegelikku arusaamist Jumala väest. Lugu sellest, kuidas Mooses kohtus Püha Jumalaga ( 2Ms 3:5-6) viitas, et Moosese Jumal oli endiselt ka nende esiisade Jumal - ja et kuidagi olid need, kes ammu oleksid pidanud surnud olema, siiski elavad! Jumalal on vägi korda saata seda, mis tundub ilmvõimatu olevat.

Vana Testament avaldab väga vähe sellest ülestõusmise laiemast pildist, mida meie Jeesusest siinpool olles, juba omame, kuid ka seal on viiteid selle kohta mida usuti sündivat ( nt Ps 16:8 - 11). Jeesus lisab siia nüüd veel uut informatsiooni elust ülestõusmise ajal: taevased suhted ei sarnane maistele. Abielu soo jätkamiseks ning kaasluseks ei ole taevas vaja, kuid kõik inimesed saavad seal kogeda hoopis uue kvaliteediga eksistentsi - “nagu inglid taevas”. Meie oma ajaga seotud olemises suudame ette kujutada igaviku müsteeriume sama vähe kui saduserid Jeesuse päevil, kuid hea Pühakirja tundmine ning Jumala vägi hoiavad meid kõigele vaatamata õigel teel - taevariigi eluviisis juba praegu ja ka tulevikus.

 
Kas sul on sõpru kel on uskumisega raskusi? Palu, et nad võiksid näha Jumalat toimimas sinu elus ning see aitaks neil uskuda.

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinson