Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui ainult ...

Reede, 28. Oktoober 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2 Kn 23:1-30

Joosija usupuhastus
1Siis kuningas läkitas käsu ja kõik Juuda ja Jeruusalemma vanemad koguti tema juurde.
2Ja kuningas läks Issanda kotta ja koos temaga kõik Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas, niihästi väikesed kui suured, ja ta luges nende kuuldes kõik Issanda kojast leitud Seaduse raamatu sõnad.
3Ja kuningas seisis samba juures ja tegi Issanda ees lepingu, et nad käivad Issanda järel ja peavad tema käske, manitsusi ja määrusi kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle Seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse olid kirjutatud; ja kogu rahvas astus lepingusse.
4Siis käskis kuningas ülempreester Hilkijat ning alamaid preestreid ja lävehoidjaid, et nad viiksid Issanda templist välja kõik asjad, mis olid tehtud Baalile ja Aŵerale ja kõigile taevavägedele; ja ta põletas need väljaspool Jeruusalemma Kidroni väljadel ning viis nende tuha Peetelisse.
5Ja ta kõrvaldas ebajumalapreestrid, keda Juuda kuningad olid seadnud suitsutama ohvriküngastel Juuda linnades ja Jeruusalemma ümbruses; ka need, kes suitsutasid Baalile, päikesele, kuule, tähtedele ja kõigile taevavägedele.
6Ja ta viis Issanda kojast välja viljakustulba, väljapoole Jeruusalemma Kidroni orgu, ja põletas selle Kidroni orus, pihustas põrmuks ja viskas põrmu lihtrahva haudade peale.
7Ja ta kiskus maha pordumeeste kojad, mis olid Issanda koja juures, kus naised kudusid telke Aŵerale.
8Ja ta laskis Juuda linnadest tulla kõik preestrid ning rüvetas ohvrikünkad, kus preestrid olid suitsutanud, Gebast kuni Beer-Sebani; ta kiskus maha ohvrikünkad väravate juurest, mis olid linnapealik Joosua värava suus vasakul pool, kui sisse minna linna väravast.
9Ohvriküngaste preestrid aga ei tohtinud Jeruusalemmas minna Issanda altari juurde, vaid nad sõid hapnemata leiba oma vendade keskel.
10Ta rüvetas põletuspaiga Ben-Hinnomi orus, et ükski ei saaks lasta oma poega või tütart tulest läbi käia Moolokile.
11Ta kõrvaldas need hobused, kelle Juuda kuningad olid pühendanud päikesele, Issanda koja sissekäigu kõrvalt, ülemteener Netan-Meleki kambri juurest, mis oli Parvarimis; ja ta põletas tules päikesevankri.
12Altarid, mis Juuda kuningad olid teinud ning mis olid Aahase ülaruumi katusel, ja altarid, mis Manasse oli teinud Issanda koja kumbagi õue, kiskus kuningas maha, lõhkus sealt ja viskas nende rusud Kidroni orgu.
13Ja kuningas rüvetas need ohvrikünkad, mis olid ida pool Jeruusalemma, lõuna pool Hävitusemäge, mis Iisraeli kuningas Saalomon oli ehitanud Astartele, siidonlaste jäledusele, ja Kemosele, moabide jäledusele, ja Milkomile, ammonlaste vastikule ebajumalale.
14Ta purustas sambad ja raius maha viljakustulbad ning täitis nende asemed inimluudega.
15Samuti altari, mis oli Peetelis, ohvrikünka, mille oli teinud Nebati poeg Jerobeam, kes saatis Iisraeli pattu tegema - ka selle altari ja ohvrikünka kiskus ta maha; ta põletas ohvrikünka, pihustades selle põrmuks, ja põletas ka viljakustulba.
16Kui Joosija pöördus ja nägi haudu, mis olid seal mäe peal, siis ta läkitas mehi ja laskis võtta luud haudadest ning põletas need altaril, rüvetades seda Issanda sõna kohaselt, nagu oli kuulutanud jumalamees, kes need sõnad hüüdis.
17Ja ta küsis: „Mis märgikivi see on seal, mida ma näen?” Ja linna mehed vastasid temale: „See on selle jumalamehe haud, kes tuli Juudast ja kuulutas neid asju, mis sa nüüd tegid altariga Peetelis.”
18Siis ta ütles: „Laske ta puhkab, keegi ärgu liigutagu tema luid!” Nõnda päästsid nad tema luud ja prohveti luud, kes oli tulnud Samaariast.
19Ja Joosija kõrvaldas ka Samaaria linnades kõik ohvriküngaste kojad, mis Iisraeli kuningad olid teinud Issanda vihastamiseks, ja ta talitas nendega täiesti samal viisil, nagu ta oli teinud Peetelis.
20Ta tappis altarite peal kõik seal olevad ohvriküngaste preestrid ja põletas nende peal inimluid. Seejärel läks ta tagasi Jeruusalemma.
Joosija peab paasapüha
21Ja kuningas andis käsu kogu rahvale, öeldes: „Pidage paasapüha Issanda, oma Jumala auks, nõnda nagu on kirjutatud selles seaduseraamatus!”
22Sest niisugust paasapüha ei olnud peetud alates neist päevist, kui Iisraelile mõistsid kohut kohtumõistjad, ega kõigil Iisraeli kuningate ja Juuda kuningate päevil.
23Alles kuningas Joosija kaheksateistkümnendal aastal peeti seda paasapüha Issanda auks Jeruusalemmas.
24Ja Joosija pühkis ära ka vaimudemanajad ja ennustajad, teeravid ja ebajumalad ja kõik jäledused, mida nähti Juudamaal ja Jeruusalemmas, et täide viia Seaduse sõnu, mis olid kirjutatud raamatus, mille preester Hilkija leidis Issanda kojast.
25Enne teda ei olnud tema sarnast kuningat, kes oleks nõnda pöördunud Issanda poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest täiesti Moosese Seaduse kohaselt; ja pärast teda ei ole tõusnud tema sarnast.
26Ometi ei pöördunud Issand oma suurest tulisest vihast, kui viha kord oli süttinud põlema Juuda vastu kõige selle vihastusväärse pärast, millega Manasse teda oli vihastanud.
27Ja Issand ütles: „Ma kõrvaldan ka Juuda oma palge eest, nõnda nagu ma kõrvaldasin Iisraeli, ja ma hülgan Jeruusalemma, selle linna, mille ma olen ära valinud, ja koja, mille kohta ma olen öelnud: „Seal olgu minu nimi!””
Joosija surm
28Ja mis veel tuleks öelda Joosijast ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?
29Tema päevil läks vaarao Neko, Egiptuse kuningas, Assuri kuninga vastu Frati jõe äärde; ja kuningas Joosija läks temale vastu, aga vaarao surmas tema Megiddos, kui ta teda nägi.
30Ja Joosija sulased viisid tema surnuna vankris Megiddost ära, tõid Jeruusalemma ning matsid ta tema oma hauda. Ja maa rahvas võttis Jooahase, Joosija poja ja võidis teda ning tõstis ta kuningaks tema isa asemel.

‘Kui Issand taastas Siioni vangide hea põlve, siis olime nagu unenäo nägijad. ’ Mis on Sinu unistused ja igatsused? Tule nendega Jumala ette!

Joosija reformid tundusid olevat liiga head, et olla tõsi. Ehk see nii oligi! Nende kaudu ilmnes, kui salakavalalt oli ebajumalateenistus tunginud Juuda elanike usuellu (nähes füüsiliselt varemeid Tel Beershebas, kus Joosija usupuhastuse tagajärjel oli maha tõmmatud ebajumalate altarid, jõudis mulle see tõsiasi pärale!).

Joosija laiendas usupuhastus reforme Juudast väljapoole Peetelini ja kaugemale (s 15,19). Tema eesmärk oli peatada ja tagasi pöörata ebajumalateenistuse levik Iisraeli rahva seas, mis oli alguse saanud kuningas Jerobeamist, kelle käsul püstitati vale-altareid põhjapoolse kuningriigi lähedusse.

Ehk võrdles Joosija neid pühamuid hävitades end Taaveti ja Saalomoniga, kes olid valitsenud enne kuningriigi lõhestumist. Veel enam, Joosija korraldus pidada riigis ühist paasapüha (s 21-23) andis sellele varasemalt perekesksele pühale rahvusliku tähtsuse, mille keskmes oli palverännak Jeruusalemma.

Keegi on öelnud: „Jumal ei teinud oma lepingut üksikisikute, perekondade ega kogukondadega, vaid kogu rahvaga, hõlmates kõike seda, mis täidab rahvusliku elu.“

Mõned aastad tagasi avaldati üks vaimulik raamat jahmatava pealkirjaga “Vaimne kujunemine koguduses, mis loeb [omab tähendust/ mõjukust - toim]” (James C. Wilhoit, 2008). Tänapäeva kogudustes ollakse harjunud mõtlema vaimsest uuenemisest kui millestki, mis toimub iga inimese isiklikus elus. Palju vähem teatakse, mida tähendab ühine vaimne ärkamine. Ühes riigis, kus töötasin, korraldas üks kogudus iga aasta „püha kogunemist“, mille jooksul toodi Jumala ette koguduse ühine elu. Koos palvetati ja paastuti ning lõpuks korraldati suur ülistuskoosolek. Kuid isegi sellel üritusel oli inimestel raske minna isiklikust patukahetsusest üle koguduse ühise meeleparanduse ja Jumala otsimiseni.

Miks ei suutnud Joosija reformid ja inimeste tõotused (s 3) Jumala kohtumõistmist tagasi hoida? Kuningate raamatus näeme tagajärge Iisraeli rahva nõudmisele saada enesele kuningas nagu „teistel ümbritsevatel rahvastel“. Kui isegi head kuningad nagu Joosija, Hiskija või Taavet ei suutnud rahvast päästa, ei suuda seda ka ükski tulevane juht. Vangipõlves oleva rahva ainus lootus tulla koju oli alanduda Jumala ette ja Teda otsida. 

Millel või kellel lasub Sinu koguduse lootus muutusteks – kas uuel hoonel, teenistuse vormil või võimsatel juhtidel? Või meeleparandusel?

Allikad: La 126:1;  2 Aj 35;  J. Robinson, The Second Book of Kings, CBC; CUP, 1976, lk 216; 1 Sa 8