Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Palves langetatud otsus

Kolmapäev, 18. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 6:12-16

Jeesus valib kaksteist apostlit
12Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes.
13Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast kaksteist, keda ta nimetas ka apostliteks:
14Siimona, keda ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease, ja Jaakobuse ja Johannese ja Filippuse ja Bartolomeuse
15ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks,
16ja Juuda, Jaakobuse poja, ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks.

Meenuta, milliseid otsuseid oled langetanud palves saadud selguse toel ja milliseid tulemusi on need su ellu toonud.

Öeldakse, et eduka juhtimise saladus on valida enda ümber õige meeskond. Kui see nii on, siis taas kord eirab Jeesus tavatarkust. Peale palves veedetud ööd valib Ta enda järgijate laiemast hulgast 12 meest, kes moodustaksid Tema lähiringi ja oleksid tulevikus Tema kuningriigi peamised saadikud. See oli kõige ebatõenäolisem valik ning veelgi ebatõenäolisem oli perspektiiv, et neist võiks tulla hea meeskond.

Neli neist olid kalamehed, tõeliselt tahumatud tüübid, kes nii nagu nende kolleegid laiemalt, olid teatud määral ebausklikud, kui jälgida näiteks nende reaktsioone Jeesuse imetegudele. Peetruse suu käivitus sageli enne kui ta aju. Andreas, tema vend, oli üks esimesi jüngreid ning ta oli väga hea Jeesuse tutvustaja teistele. Jaakobuse ja Johannese hüüdnimed viitavad nende äkilisele temperamendile. Filippus kerkib ootamatult esile siis, kui on vaja täita otsustavat rolli Jeesuse teenimistöö jätkamisel. Bartolomeost aga ei mainita mitte kusagil mujal, kuigi tavaliselt seostatakse teda Naatanaeliga. Matteus ehk Leevi, oli maksukoguja, seega mees, kes Rooma okupatsioonist osaks endale kasu lõigata. Toomas, üks kaksikutest, jääb vist igavesti kandma uskmatu silti.  Teist Jaakobust eristatakse esimesest kas lisanimega “Alfeuse poeg” või “noorem”. Siimon oli poliitiline aktivist, keda seostati juutide natsionalistliku liikmisega, mille liikmed olid valmis osutama roomlastele relvastatud vastupanu. Juudas, keda mujal ka Taddeuseks nimetatakse, küsis viimasel õhtusöömajal kuulsa küsimuse. Teine Juudas oli selle grupi varahoidja, ning see, kes reetis Jeesuse. Iskariot ei ole tema perekonnanimi, vaid tähedab, et ta tuli paigast mille nimi oli Kariot.

Need kaksteist, välja arvatud Juudas Iskariot (Ap 1:15-26), said vastavalt Iisraeli kaheteistkümne suguharu juhtidele uue lepingu peameesteks, märkimaks Jeesuse poolt uue ajastu ja uue rahvakogukonna sissepühitsemist. Neile ebatõenäolistele kandidaatidele usaldas Jeesus enda missiooni. Ta õpetas ja kujundas neid ning peale seda,  kui Püha Vaim oli tulnud nende peale Nelipühapäeval, ei petnud neist ükski tema ootusi.

 
Mõtiskle veidi Jumala kutsumise üle enda elus. Kuivõrd oled valmis kuulma ja vastama Püha Vaimu kutsele ning järgima Jumalalt tulnud juhtnööre?

Selle kommentaari autor: Derek Tidball