Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Issanda tööd tehes

Reede, 1. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 10:1-24

Jeesus läkitab seitsekümmend jüngrit
1Aga pärast seda määras Issand veel seitsekümmend [kaks] ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna.
2Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!
3Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka.
4Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel!
5Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele kojale!”
6Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale.
7Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt! Ärge käige ühest majast teise!
8Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse,
9ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: „Jumala riik on teie lähedal!”
10Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge:
11„Ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal!”
12Ma ütlen teile: Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal.
Jeesus sõitleb Galilea linnu
13Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas istudes parandanud meelt.
14Ometi on Tüürosel ja Siidonil kohtus hõlpsam põli kui teil.
15Ja sina, Kapernaum, kas sind ülendatakse taevani? Ei, surmavallani tõugatakse sind alla.
16Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja.”
Seitsmekümne tagasitulek
17Aga need seitsekümmend [kaks] pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid: „Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul!”
18Tema ütles neile: „Ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat.
19Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju.
20Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!”
Jeesus tänab oma Isa
21Selsamal tunnil juubeldas Jeesus Pühas Vaimus ja ütles: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
22Kõik on mu Isa üle andnud mulle ja keegi ei tunne, kes on Poeg, kui vaid Isa, ja kes on Isa, kui vaid Poeg, ja kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.”
23Ja omavahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes: „Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete,
24sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud.”

Tänane tekst üllatab meid mitme olulise vaatega sellele, mida “jumalariigi ligidale tulemine” võib tähendada. Palveta endale arusaamist sellest rollist, mis sinul on Jumala plaanides, ning mida Ta sinu kaudua teha tahab.

Tänases tekstis kajab taas vastu Moosese lugu. Mooses oli väga vastutahtmist nõus Jumala nimel rääkima hakkama (2Ms 4:10-13). Hiljem aga, kui ta küsis Jumalalt, miks pidi ta pidevalt toime tulema Iisraeli rahva nurisemise ja virisemisega, kästi tal valida 70 vanemat, kes aitasid tal töökoormusega toime tulla. (4Ms 11:16-17).

Viis, kuidas Jeesus läkitab enda eele jüngrid, ettevalmistama Talle teed, pakub meile mitmeid õppetunde. Esiteks tuleb tähele panna, et seekord ei läkita ta valitud 12-t jüngrit, vaid  Talle teed valmistama saadetakse kõige tavalisemad järgijad, kes pidid kuulutama, et jumalariik on lähedal, julgustama inimesi tulema kogudusse ning kuulama ise Jeesust. Nii oleksid nad peale Jeesuse ülestõusmist kohe valmis ühinema ka varakirikuga. Jüngrid aga olid teevalmistajad, koos kaaslasega, elades eesmärgipärast, kuid lihtsat eluviisi, tuues rahu paikadesse kus neid vastu võeti või ka edasi liikudes sealt, kus neid ei tahetud.

Ja siis tulevad nad tagasi, et raporteerida. Nad on saanud julgustust kogetud vastuvõttudest, samas on ka neid, kes nende sõnumi on ära põlanud. Ka Jeesus kurvastas mitmel korral nende väikeste linnade suhtumise pärast, kus ta lapsepõlves kasvanud oli.

Evangeeliumi sõnum on olnud üle 2000 aasta kuuldav, ning mitmes paigas üle maailma pöörduvad inimesed tänagi suurte hulkadena Jumala poole. Samas on neil, kes elavad lääne ühiskonnas, ääretult keeruline ületada valitsevat sekulaarset hoiakut, mis ütleb, et kristlust on proovitud aga see ei kõlba. Et nad on seda kõike juba varem kuulnud. Kõige raskem on Kristuse tunnistajana teada seda, et mõned - võibolla isegi lähimate sõprade või perekonna hulgast, kelle pärast on palvetatud aastaid,  ei pruugi päästesõnumit ikkagi vastu võtta.

Siiski lõpeb tekstilõik suure rõõmu, erutuse ja juubeldamisega. Jeesus kinnitas seal oma jüngreid, nii nagu ta kinnitab täna ka meid, et kõik see, mis oli kuulutatud läheb täide Jeesuse kohta prohvetiraamatute kohaselt, ning saab kord täielikult ilmsiks, kui Tema teekond lõpeb ning Jeesus võetakse üle taevasse.

 
Mõtiskle täna nende privileegide ja võimaluste üle, mis sulle Jumala enda poolt antud on. Tee endale nimekiri ning võta aega, et selle kõige eest Teda tänada ning kiita. Kahtlemata oli jüngritel erakordne roll, mida ei antud kellelgi teisele. Kuid samamoodi on see antud sulle ja mulle!

 

 

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray