Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Armukadeduse needus

Reede, 30. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 5:11-31

Seadus armukadeduse puhuks
11Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
12„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui mõne mehe naine rikub abielu ja on tema vastu truuduseta,
13ning keegi magab sugutades tema juures, mis jääb varjatuks tema mehe silma eest, ilma et naist avastataks, kuigi ta on ennast roojastanud, aga tema vastu ei ole tunnistajat ja teda ei ole tabatud,
14meest aga valdab armukadeduse vaim ja ta armukadestab oma naist, kes ennast on roojastanud, või valdab teda armukadeduse vaim ja ta armukadestab oma naist, kuigi see ei ole ennast roojastanud,
15siis viigu mees oma naine preestri juurde ja viigu tema eest ohvrianniks üks kann odrajahu; aga ta ärgu valagu selle peale õli ja ärgu pangu selle peale viirukit, sest see on armukadeduse-roaohver, meenutus-roaohver, mis meenutab süüd.
16Ja preester toogu naine ja pangu ta seisma Issanda ette!
17Ja preester võtku pühitsetud vett saviastjasse ja preester võtku elamu põrandalt põrmu ning pangu vette!
18Ja preester pangu naine seisma Issanda ette, päästku valla naise juuksed ning andku ta käte peale meenutus-roaohver, see on armukadeduse-roaohver; ja preestri käes olgu kibe needevesi!
19Ja preester vannutagu naist ning öelgu temale: Kui keegi ei ole maganud su juures ja kui sa ei ole ennast roojastades hüljanud oma meest, siis ärgu sul olgu mingit viga sellest needeveest!
20Aga kui sa oled hüljanud oma mehe, ja kui sa oled ennast roojastanud ning keegi teine mees, mitte su oma mees, on sind magatanud -
21siis preester vannutagu seda naist sajatusevandega ja preester öelgu naisele: Issand pangu sind sajatuseks ja vandumiseks su rahva sekka! Issand lasku su niuded kiduda ja su kõht paisuda!
22Mingu see needevesi su sisikonda, et su kõht paisuks ja niuded kiduksid! Ja naine öelgu: Aamen, aamen!
23Ja preester kirjutagu need sajatused raamatusse ning uhtku seda kibeda veega!
24Siis ta andku naisele juua kibedat needevett ja see needevesi mingu temasse kibedaks piinaks!
25Ja preester võtku naise käest armukadeduse-roaohver ja kõigutagu roaohvrit Issanda ees ning viigu see altarile!
26Ja preester võtku roaohvrist peotäis selle lõhnavaks ohvriosaks ning süüdaku altaril põlema; ja seejärel andku ta naisele vett juua!
27Ja kui ta on andnud temale vett juua, siis sünnib temaga nõnda: kui ta ennast on roojastanud ja on hüljanud oma mehe, siis läheb needevesi temasse kibedaks piinaks ning ta kõht paisub ja niuded kiduvad, ja naine saab sajatuseks oma rahva seas.
28Aga kui naine ei ole ennast roojastanud, vaid on puhas, siis ta on süüta ja võib sigitada ihuvilja.
29See on seadus armukadeduse puhul. Kui naine on hüljanud oma mehe ja on ennast roojastanud,
30või kui meest valdab armukadeduse vaim ja ta armukadestab oma naist, siis seadku ta naine Issanda ette ja preester talitagu naisega täiesti selle seaduse järgi!
31Mees olgu vaba süüst, aga niisugune naine kandku oma süüd!”

Kas oled kunagi olnud kahtlustav kellegi suhtes või armukade? Kas oled kunagi olnud truudusetu? Kuidas toimisid neis olukordades?

Tänases tekstis räägitakse veel ühest lõhest - seekord abielumehe ja tema naise vahel, täpsemalt juhtumist, kus mehel on naise truudusetuse osas kahtlused, mida ta ei saa tõendada. Kui tunnistajad oleksid olemas - määrataks naisele surmanuhtlus (1Ms 20:3; 3Ms 20:10; 5Ms 22.22). Truudusetus tekitab rüvedust ning hävitab osaduse ja suhte Jumalaga. Kui aga tunnistajad puuduvad, ei saa kedagi pelga kahtluse alusel süüdi mõista - siiski saab asja anda Jumala kätte, kes teab kõike.

 Rituaal, mille preester taolisel puhul peab läbi viima pöörab kahtluse kas naise vastu needuseks või jätab ta puutumata. Naine ise peab ütlema “Aamen!” - millega ta kinnitab isiklikult: “Saagu see minu puhul tõeks”. Needus, mis tema ihus nähtavaks võis saada, kui preester oli kõik raamatusse kirjutanud, selle veega uhtunud ja naine selle vee ära joonud (s 23-28),  ei olnud mingi maagiline tegevus. Tint, millega kirjutati oli täiesti puhas ega olnud inimesele kahjulik. Needus sai aga väe selle tõttu, et see öeldi Jumala ees (s 16), kes tunneb inimese südame iga mõtet ja soppi, ning Jumal oli see, kes muutis needuse  toimivaks naise ihus, kui naine oli süüdi.

Patule kiirelt reageerimine tuli kasuks nii sellele, kes patustas, kui ka tervele kogukonnale, sest “kui otsust kuriteo kohta kiiresti ei tehta, siis kasvab inimlaste julgus kurja teha” (Kg 8:11). Kui abielurikkumisele kohe ei reageerita, on see informatsioon sellest, et “natukene võib”. Inimeste arusaamine õiglusest ähmastub ja piirid muutuvad uduseks. “Armukadeduse vaim” võis aga olla ka põhjendamata ja haiglane. Sel puhul oli testiks “needevesi”.

Jumal on andnud abielusuhte, sümboliseerimaks inimese suhet Jumalaga. Abielu kaudu mõistame palju paremini Jumala tundeid oma rahva vastu. Ka armukadedus on Jumalale tuttav tunne ja sellest räägib Piibel mitmel pool. Nagu mees on armukade oma naise suhtes, nii on Jumal kiivas oma rahva suhtes.

Samas elame ka ajastul, kus abielurikkumine on aktsepteeritud käitumisnorm, ning Jumala seadmistest isegi ei teata ega küsita. Järjekindlalt on see  needtungimas ka kogudustesse ning kuna need asjad jäävad enamasti kauaks peitu, või ei taheta nende teemadega tegeleda, saab kahjustatud (vähehaaval halvatud) terve kogudus ning selle osadus Jumalaga. See võib juhtuda meie kõikidega, eriti kuna surve väljapoolt on nii suur. Tänase kirjakoht aga kinnitab, et Jumal ootab kiiret ja jõulist reageerimist. Et ei tohi jätta selliseid juhtumeid “marineerima” koguduse keskele, ja isegi kahtluse korral tuleb teema üles võtta.

23. salmi kasutatud keel, avab meile Pühakirjas sisalduvad sügavamad kihid. Loeme Gl 3:13: “Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest …”. Kristus ei olnud süüdi, kuid Ta pidi oma ihus kandma needust meie kõikide süü pärast. Ka selle süü, kui sina  või mina või keegi meist on olnud truudusetu oma abielus. Paulus kinnitab, et Kristuse võime julgelt astuda Jumala palge ette, ega pea kartma: “Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses „jah”. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi „aamen” Jumalale kiituseks. “ Olgu meil siis julgust minna vajadusel ka oma süüga Jumala ette - ja tulgu meie suust see “Aamen!” - “Saagu see minu puhul tõeks”  - täies usalduses Jeesuse ristisurmas saadava täieliku ja lõpliku pääste vastu. Vaid Kristuses võime saada uue, puhta alguse - kogeda tervenemist oma abielus ning selle kaudu hakata tajuma Jumala suurt armastust meie kõikide vastu.

 
“ Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.” (2Ts 3:3) “Issand, palun hoia mind langemast ja hoia mind kurja eest! Aamen!”

Selle kommentaari autor: APÜ