Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usalduse küsimused

Esmaspäev, 3. Mai 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jos 7:1-26

Aakani süütegu
1Aga Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga petise kombel, sest Aakan, Serahi poja Sabdi poja Karmi poeg Juuda suguharust, võttis enesele midagi hävitamisele määratust. Seepärast süttis Issanda viha põlema Iisraeli laste vastu.
2Joosua läkitas nüüd Jeerikost mehi Aisse, mis on Beet-Aaveni ligidal Peetelist ida pool, ja rääkis neile, öeldes: „Minge ja kuulake maad!” Ja mehed läksid ning uurisid Aid.
3Kui nad tulid tagasi Joosua juurde, siis nad ütlesid temale: „Ärgu mingu kogu rahvas! Mingu ainult kaks või kolm tuhat meest ja vallutagu Ai! Ära väsita seal kogu rahvast, sest neid on vähe!”
4Nii läks sinna rahva hulgast ligi kolm tuhat meest, aga nad põgenesid Ai meeste eest.
5Ja Ai mehed lõid neist maha kolmkümmend kuus meest ning ajasid ülejäänuid taga värava eest kuni Sebarimini ja lõid neid nõlvakul. Siis sulas rahva süda ja muutus veeks.
6Aga Joosua käristas oma riided lõhki ning heitis Issanda laeka ette silmili maha ja jäi sinna kuni õhtuni, tema ja Iisraeli vanemad, ja nad panid endile põrmu pea peale.
7Ja Joosua ütles: „Oh Issand Jumal, miks lasksid tulla selle rahva üle Jordani, et annad meid emorlaste kätte hukkamiseks? Oleksime ometi otsustanud jääda teisele poole Jordanit!
8Oh Issand! Mida peaksin ütlema pärast seda, kui Iisrael on pööranud oma vaenlase poole selja?
9Kui kaananlased ja kõik maa elanikud kuulevad sellest, siis nad piiravad meid ümber ja kaotavad meie nime maa pealt. Mida sa mõtled teha oma suure nime heaks?”
10Aga Issand ütles Joosuale: „Tõuse! Miks sa lamad silmili maas?
11Iisrael on pattu teinud ja on rikkunud ka minu lepingu, mille ma nendega tegin; nad on endile võtnud hävitamisele määratust, jah, nad on varastanud ja petnud ning on selle isegi pannud oma asjade hulka.
12Sellepärast Iisraeli lapsed ei suuda oma vaenlastele vastu panna, vaid nad pööravad vaenlaste poole selja, sest nad ise on määratud hävitamisele. Mina ei ole enam teiega, kui te ei kõrvalda endi keskelt hävitamisele määratud asja.
13Tõuse, pühitse rahvast ja ütle: Pühitsege endid homseks! Sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Üks hävitamisele määratud asi on su keskel, Iisrael. Sa ei suuda enne oma vaenlastele vastu panna, kui te endi keskelt ei ole kõrvaldanud hävitamisele määratud asja.
14Hommikul astuge ette oma suguharude kaupa ja see suguharu, kellele Issanda liisk osutab, astugu ette suguvõsade kaupa; ja suguvõsa, kellele Issanda liisk osutab, astugu ette perekondade kaupa; ja perekond, kellele Issanda liisk osutab, astugu ette mees-mehelt!
15See, keda tabatakse hävitamisele määratud asjaga, põletatagu tulega, tema ja kõik, mis tal on, sest ta on rikkunud Issanda lepingu ja on Iisraelis teinud häbiteo!”
16Ja Joosua tõusis hommikul vara ning laskis Iisraeli astuda ette suguharude kaupa: liisk osutas Juuda suguharule.
17Ja ta laskis Juuda suguharu ette astuda ning liisk osutas serahlaste suguvõsale; siis ta laskis serahlaste suguvõsa ette astuda mees-mehelt: liisk osutas Sabdile.
18Siis ta laskis tema perekonna ette astuda mees-mehelt: liisk osutas Aakanile, Serahi poja Sabdi poja Karmi pojale Juuda suguharust.
19Ja Joosua ütles Aakanile: „Mu poeg, anna nüüd au Issandale, Iisraeli Jumalale, tunnista temale kiituseks ja avalda mulle, mida sa oled teinud! Ära minu ees salga!”
20Ja Aakan vastas Joosuale ning ütles: „Ma olen tõesti teinud pattu Issanda, Iisraeli Jumala vastu! Ma tegin nõnda:
21kui ma nägin saagi hulgas ühte kaunist Sineari kuube, kahtesada hõbeseeklit ja ühte kuldkangi, kaalult viiskümmend seeklit, siis ma himustasin neid ja võtsin need, ja vaata, need on kaevatud maasse keset mu telki, ja hõbe on kõige all.”
22Siis Joosua läkitas käskjalad ja need jooksid telki. Ja vaata, see oli maetud ta telgis, hõbe kõige all.
23Siis nad võtsid need telgist ja viisid Joosua ja kõigi Iisraeli laste juurde ning puistasid Issanda ette.
24Siis Joosua võttis Aakani, Serahi poja, hõbeda, mantli ja kuldkangi, tema pojad ja tütred, tema härjad, eeslid, lambad ja kitsed, tema telgi ja kõik, mis tal oli, ja kogu Iisrael oli koos temaga, ja nad viisid need Aakori orgu.
25Ja Joosua ütles: „Miks sa tõukasid meid õnnetusse? Issand tõukab nüüd sind õnnetusse!” Ja kogu Iisrael viskas tema kividega surnuks; nad põletasid need tulega ja pildusid neile kive.26Ja nad kuhjasid tema peale suure kivihunniku, mis on olemas tänapäevani. Siis Issand pöördus oma tulisest vihast. Seepärast hüütakse seda paika tänapäevani Aakori oruks.[f] + [fr] 7:26 [ft] Nimi Aakor tuleb heebrea sõnast [+it] akar[+it*] 'õnnetusse tormama'. [f*]

“Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. “ (Ps 84:13)

Lüüasaamine Ai all, peale imepärast võitu Jeeriko üle, tuleb Iisraelile täiesti ootamatult. Tõde on selles, et oleme kõige haavatavamad just peale oma mäetipu kogemusi. Isegi Issand Jeesus koges suurimat saatana kiusamist peale oma ristimist. Ristimisel kuulis Ta Isa häält taevast ütlemas: “See on minu armas Poeg…”, kohe peale seda aga saatana külvatud kahtlusi: “Kui sa oled Jumala Poeg….”(Lk 3:22;  Lk 4:3)

 Keset võidujuubeldust Jeerikos, võtab Aakan mõned pühendatud asjad (s 1), astudes otseselt üle Jumala käsust (Jos 6:18-19). Jeeriko - esimene linn, mis Kaananimaal vallutati - kuulus Jumalale kõigegea, mis seal oli. Ahnusest aetud Aakan aga ei võtnud Jumala poolt öeldut tõsiselt ning arvas oma rumaluses, et tal õnnestub oma tegu varjata.

Patul on tagajärjed. Aakani teo tulemus oli hullem, kui keegi oleks osanud kujutleda. Iisareli armee kogeb häbiväärset kaotust Ais, mis oli Jeerikost palju väiksem linn. Jumal arvestas ühe mehe pattu terve kogukonna süüks! Me enamasti ei mõtle sellele, aga üksikisiku patul on reeglina tervet kogukonda mõjutavad tagajärjed. Kuigi paljud ütlevad, et see või teine asi puudutab ainult mind, ei sünni kellegi teod vaakumis. Iga patt, ükskõik kui väike või eraviisiline, mõjutab paljusid teisi.

Tänane piiblitekst osutab aga ka teistele probleemidele. Joosua ei konsulteerinud Jumalaga enne Ai vastu rünnakule asumist vaid tegutseb samamoodi kui Jeeriko ründamise eel - ta saadab välja maakuulajad. Nood omakorda esitasid väga optimistliku raporti. Veel ei olnud kinnistunud arusaamine sellest, et iga võit sõltus sõnakuulmisest Jumalale, Tema kohalolekust ning väest. Aisse saadetakse vähendatud armee, kes saab täielikult lüüa, kaotades 36 meest (s 3-5). Joosua oli meeleheitel (s 6), kuid küsis ikka veel valesid küsimusi. (s 7-9).  Ta süüdistas Jumalat väites lausa, et Iisraelile oleks parem olnud jääda teisele poole Jordanit! Nii Aakani süütegu kui Joosua mõistmatus hoiatab meid lõdvaks jäämise ning himudele järeleandmise eest - seda eriti mäetipu kogemuste kestel. 

Kui Joosua seal Jumala ees ahastab, käsib Jumal tal püsti tõusta ning vaadata olukorda nii, nagu Jumal seda nägi - sest see on ainus mis reaalselt loeb. “Iisrael on pattu teinud ja on rikkunud minu lepingu, mille ma nendega tegin; nad on endile võtnud hävitamisele määratust…” (s 11).

Jumal nägi väga selgelt Aakani tegu ja selle teo tõttu pidi karistust kandma terve rahvas, sest Jumal ei tee patuga mingeid kompromisse. Ainus, mida Joosua veel teha sai, oli tehtud pattu õigesti käsitleda. Kui ta seda teinud poleks, oleks Iisrael kaotanud Jumala ligiolu (s 12) ning olnud edaspidi täiesti võimetu oma vaenlaste vastu panema (s 13). Selles protsessis aitab Jumal Joosual süüdlast leida. Aakani ülestunnistuses tuleks tähele panna sõnu “nägi”, “ilus” ja “himustas” (s 21). Nii lihtne ja salakaval oli pattulangemise tee! Süüteo ülestunnistus aga ei tühista karistust ning terve Aakani perekond hukatakse.

Paljudele lugejatele on probleemiks selle karistuse karmus. Kas Jumala “tuline viha” (s 26) tähendab, et Ta ongi kättemakushimuline, andestamatu ja tujukas? Kindlasti mitte ja otse vastupidi! Kõige kirkamalt osutab Jeesuse rist, kui suur on Jumala armastus, halastus, kannatlikkus  ja andestav süda. Rist näitab selgelt ka seda, et patt on Jumala loomusele absoluutselt vastuvõetamatu; et patu palk oli ja on surm. Iisrael ei olnud seda veel mõistnud, ning rahva suuremate kaotuste vältimiseks oli hädavajalik, et nad aktsepteeriksid selle konflikti tõsidust kohe Kaananimaa vallutamise alguses. Jumala suhtumine pattu ei ole muutunud, seda näeme Ananiase ja Safiira loost algkoguduse sündimise alguses (Ap 5:1-11).

 

Issand Jeesus, kingi mulle suurem ja sügavam usk, et võiksin Sind veel rohkem tunda ja usaldada, et Sinu käest tuleb kõik mida vajan.

Selle kommentaari autor: Robert Solomon