Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Vabatahtlik abi

Avatud Piibli Ühing ei saaks eksisteerida ilma vabatahtlike abita. Neid osaleb meie erinevais tööharudes kokku ligi paarsada.

Raadioautorite nimekirja on aastate vältel kogunenud sadakond nime, samas ei saa sugugi kõik jätkuvalt osaleda. Sellesse meeskonda otsime ja ootame vaimulikult küpseid ja Pühakirja armastavaid inimesi, kes on nõus kõigepealt lubama "Piiblil ennast lugeda", et siis saadud sõnumit paljude kuulajatega jagada. Meeskonnas on  praktiseerivaid ja väga tuntud erinevate kirikute vaimulikke, ilmikuid, noori ja noortejuhte, teolooge ja tudengeid, koduperenaisi ja eakaid kaastöölisi. Raadioautorite töökoormus ei ületa ühe nädala kommentaaride salvestamist aastas. Erilised on selles meeskonnas "tuletõrjujad" ehk need, kes suudavad ülikiiresti appi tulla tekkinud kriisiolukorras.

Palvemeeskonna liikmeid loeme kümnekaupa ning esindajaid on pea kõikidest kirikutest. See on varjatud, suurt ustavust nõudev järjepidev töö, mida praegu koordineerib Piret Meresmaa. Palvemeeskond suhtleb peamiselt interneti vahendusel, neid on nii kodu- kui välismaal. Koordinaatori vahendusel edastatakse neile igakuiselt jooksva töö aktuaalseid palveteemasid.. Palvemeeskond on APÜ töö üks alussambaid  - aastatepikkune kogemus on meid veennud, et kõik asjad algavad ja sõltuvad kõige enam palvest.  

Laagrimeeskond koosneb valdavalt noortest (14 - 20+), kes tulevad erinevaist Eestimaa paigust ning kogudustest. Parasjagu toimiv meeskond on ca 40-50 noort, kuid koosseis muutub pidevalt, sest vanemad abielluvad või asuvad täiskoormusega tööle, nooremaid tuleb juurde igal aastal. Meeskonda kuulub enamasti ka paar huvilist-sõpra välismaalt. Eesti meeskonna liikmed aga saavad võimalusi osaleda rahvusvahelistes laagrites ja üritustel. Laagrimeeskond on alates 2010. aastast isetoimiv, st tööd juhib ja otsuseid langetab umbes 10-liikmeline LTG (laagritöö tugigrupp). Alates aastast 2020 on laagritöö jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalik palgaline laagritöö koordinaator.  PLL tööharu, mida noored ise haldavad ning milles lisaks erioskuste arendamisele saavad nad ka juhtimispraktikat. Kõik laagrimeeskonnas omandatu on täiel määral rakendatav kogudusetöös.

Tõlkijad on APÜ töös väga otsitud ja oodatud ning asendamatud! Tõlkida tuleb igapäevaseid piiblikommentaare, lastematerjale, programme jm. Töökoormus sõltub konkreetsest projektist, kuid inimene ise määrab oma panuse mahu. Läbi aastate on selles vallas olnud 3-5 ustavat inimest, väga oleks aga inimesi juurde vaja. Peamiselt tõlgime materjale inglise keelest. Harvem on vaja  soome, saksa ja prantsuse keelest tõlkida. Abi on vaja ka toimetamisel ja keelekorrektuuri osas.

APÜ juhatus koosneb samuti vabatahtlikest liikmetest. Erinevad juhatuse liikmed esindavad erinevaid kirikuid ning koordineerivad erinevaid tööharusid. Praegu on juhatuse koosseisust puudu laekur, kelle abi vajame finantsotsuste kaalumisel ja strateegilises planeerimises.

IT alast abis on läbi aastate toeks olnud paar inimest.  See töölõik on vabatahtlike poolest üsna voolav, ja jätkuvalt on vaja juurde uusi tegijaid.

Rajamisjärgus olev vaimulik laagri- ja taastuskeskus KIBUVITS alles koondab esimesi vabatahtlikke. Praegu on oodatud inimesed Kibuvitsa palvemeeskonda, mille põhituumik asub Nõval. Edaspidi läheb abi vaja nii ehitustegevustes, haldamises kui kogukonna moodustamisel.  

Kujundusabi on vaja erinevate kalendrite, posterite jm trükiste või digitaalse materjali kujundamisel.