Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Selge sõnum

Laupäev, 17. Aprill 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hb 11:17-22

Usust ja uskujatest muistsel ajal
17Usus viis Aabraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki;
tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu;
18tema, kellele oli öeldud: „Sinu sugu loetakse Iisakist.”
19Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada,
seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks.
20Usus õnnistas Iisak ka Jaakobit ja Eesavit tulevaste asjade suhtes.
21Usus õnnistas surev Jaakob Joosepi mõlemat poega ja kummardas
Jumalat oma kepi najal.
22Usus tuletas Joosep oma elu lõpul meelde Iisraeli laste
lahkumist ja andis käsu oma luude kohta.

Jumala tõotused tulevad Vanas Testamendis esile väga erilistes olukordades, mida tänapäevase kultuuri kontekstis võib olla keeruline mõista.

Üks keerulisematest kohtadest on Iisaki ohverdamise lugu. Miks oli Jumalal vaja Aabraham proovile panna? Ja kas see tähendab, et tol iidsel ajal prkatiseeriti ka inimohvreid? Kindlasti mitte. Heebrealaste kirja autor osutab ühemõtteliselt ja selgelt, et nii Saara kui ka Aabrahami puhul oli Iisakiga seotud sündmuste tulipunktis nende usk, et “et Jumal võib ka surnuist üles äratada” (s 19).

Jumala plaanides oli Egiptusel eriline roll. Iisraeli rahva ajaloos näeme kolme tähelepanuväärset vabanemise sündmust. Kõigepealt antakse Aabrahamile tõotus imelisest maast. Teiseks saab Mooses tõotuse rahva Egiptusest vabanemise kohta. Kolmandaks saab Paabeli vangipõlves olev  rahvas tõotuse tagasipöördumise kohta - ja Messia tuleku ning kuningriigi kohta. Miks korduvad sellised suured pildid ikka ja jälle Jumala rahva päästeloos?

Need tõotused ja lood on meile julgustuseks - eriti aegadel kui tundub, et enam ei ole väljapääsu, vabanemise või edasimineku võimalust, kui tee on püsti meie ees. Just siis tuleb meelde tuletada väljarändamisi, Jumala päästvat kätt, mis ikka ja jälle teeb tee. Tuleb usaldada ja uskuda Aabrahami ja Saara kombel - et kui Jumal ka on midagi ära võtnud või palunud ohverdada, või sind näiliselt väljapääsmatusse olukorda pannud,  siis üksnes Temal on ka tee ja viis need võimatud olukorrad ka lahendada. Tee mida meie ei näe, plaan mida me ei tea. Sest vaid usu ja usalduse kaudu Jumalasse, avaneb Jumala rahvale pääsetee ning Jumal ei oota meilt muud, kui usust lähtuvat tegutsemist.

 
“Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta.” (Hb 11:1) Issand, anna meile seda usku!

Selle kommentaari autor: APÜ