Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ml 1:1-14

Esmaspäev, 27. Juuni 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ml 1:1-14

Issand armastab Jaakobit
1Ennustus. Issanda sõna Iisraelile Malaki kaudu:
2"Mina olen teid armastanud, ütleb Issand. Aga teie ütlete: "Kuidas sa meid oled armastanud?" Kas Eesav ei olnud Jaakobi vend? ütleb Issand. Jaakobit ma armastasin,
3aga Eesavit ma vihkasin; ma tegin ta mäestiku lagedaks ja jätsin ta pärisosa kõrbe šaakalitele.
4Kui Edom ütleb: "Me oleme purustatud, aga me ehitame varemed taas üles", siis ütleb vägede Issand nõnda: Nad ehitavad küll, aga mina kisun maha; ja neid nimetatakse "süüteo maaks" ja "rahvaks, keda Issand on neednud igaveseks".
5Teie silmad saavad seda näha ja te ütlete: "Issand on suur üle Iisraeli piiri!"
Issand sõitleb preestreid
6Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen Issand, kus on siis minu kartus? ütleb vägede Issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Aga te ütlete: "Kuidas me põlgame su nime?"
7Te toote mu altarile rüvetatud leiba. Aga te ütlete: "Kuidas me rüvetame sind?" Sellega, et ütlete: "Issanda laud on põlastusväärne."
8Jah, kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha; või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ometi oma maavalitsejale! Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu? ütleb vägede Issand.
9Ja nüüd: leevendage ometi Jumala palet, et ta oleks meile armuline! Teie käest on see tulnud - kas ta saaks teist lugu pidada? ütleb vägede Issand.
10Kes ometi oleks teie hulgast, kes suleks uksed, et te ei saaks ilmaaegu süüdata tuld mu altaril? Mul ei ole teist hea meel, ütleb vägede Issand, ja roaohver teie käest ei meeldi mulle.
11Sest päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede Issand.
12Aga teie teotate seda, kui te ütlete: "Issanda laud on rüvetatud, ja selle vilja, tema rooga, võib põlata."
13Ja te ütlete: "Vaata, missugune vaev!" ja alahindate seda, ütleb vägede Issand. Te toote seda, mis on röövitud, lonkaja ja tõbine. Ja see peab olema ohvriand, mida te toote. Kas mul peaks olema hea meel seda teie käest vastu võtta? ütleb Issand.
14Neetud olgu petis, kellel on karjas isane loom ja kes on selle tõotanud, aga ohverdab Issandale vigase! Sest mina olen suur kuningas, ütleb vägede Issand, ja mu nimi on kardetav paganate seas.

Malakia kiri on Vana Testamendi viimane teos. See kõneleb meile Iisraeli vangipõlve-järgsest ajast. Jumal saadab oma rahva juurde sõnumitooja, kellel on midagi väga olulist edasi anda. Jumalal on midagi ütelda oma rahvale ja Ta kasutab selleks prohvetit.

Täna tahaksin peatuda sellel peatüki poolel, mis kõneleb preestritest. Jumal oli seadnud Iisraelis preestriteenistuse ja preestrite ülesanne oli seotud peamiselt ohverdamisega, algselt kogudusetelgis, hiljem templis. Ka olid preestrid tegevad jumalateenistustel. Lisaks sellele oli neil veel mitmeid teisi igapäevaseid kohustusi. Üheks väga oluliseks ülesandeks oli kohustus õpetada rahvale seadust. Kui Mooses õnnistas Iisraeli suguharusid, siis ta andis korralduse, et preestrid õpetavad Iisraeli lastele kuuletumist seadusele ja ohverdama ohverdusi.
Ohverdamistava on väga iidne. Juba 1. Moosese raamatu alguses võime sellega kokku puutuda. Ohverdamisest täpsemalt kõneleb meile 3. Moosese raamat ja sealt leiame põhitõed ohverdamise kohta. Ohverdamise juures oli nõue, et Jumalale tuuakse kõige parem. See väljendas austust ja aukartust Jumala ees. Ohverdamine oli ka võimalus eraldada midagi inimestele kuuluvast Jumalale. Ohverdamine oli mõeldud ka kui Jumala poolt antud võimalus tulla Tema juurde. See ei olnud sugugi inimeste poolne ponnistus saada Jumala soosingu osaliseks, vaid Jumalast antud võimalus end lepitada Temaga. Ometi peab inimene omalt poolt soovima kasutada seda võimalust, mille Jumal seab.
Loetud tekst räägib eelkõige ohverdamisest. Tegemist oli eksiili järgse ajaga Iisraelis. Saalomoni templi asemel oli uus, kuid tagasihoidlik tempel, kus viiakse läbi templiteenistust. Jumal näeb aga selles teenistuses väga suuri puudusi ja saadab prohveti sõnumiga preestreid manitsema. Malakia sõnum on esitatud väga jõuliselt ja teravalt, sest muidu poleks see puudutanud preestrite südameid. Nad olid muutunud nii ükskõikseks ja lodevaks Jumala suhtes, mis ei jäänud ka naaberrahvastele märkamata. Siin aga puudutab see otseselt Jumala au. Miks peaks Jumal sallima selliseid sulaseid, kes häbistavad Tema nime ja põhjustavad sellega pilkamist. “Poeg austab isa ja sulane isandat, aga kui mina olen Isand, kus on siis minu au?” Kogu au peab kuuluma Jumalale ja seda au annab inimene, kui ta elab jumalakartlikult. Ohverdamine väljendas samuti hoiakut Jumala suhtes. Siingi oli toimunud midagi koledat. Inimeste mõtlemises oli toimunud muutus. Kui enne tohtis tuua vaid parima parimatest, siis nüüd viisid preestrid altarile lausa kõlbmatuid ande. Prohveti sõna läbi küsitakse preestritelt, et kas nad viiksid midagi sarnast ka näiteks maavalitsejale. Mis oleks siis tagajärjeks? Kui palju suurem on Jumal igasugustest valitsejatest. Jumal väljendab oma pahameelt prohveti sõna läbi. Ta ütleb: neetud on petis. Jumalat ei saa petta. Inimestele on võimalik valetada nii, et nad isegi aru ei saa, aga Jumala ees on kõik avalik.
Mõeldes Iisraeli ajaloole peab tunnistama, et see on täis raskeid aegu ja kannatusi. Kuid seda kannatust on eelkõige põhjustanud inimeste kangekaelsus ja kõrkus Jumala suhtes. See, mis on pidanud kuuluma Jumalale, selle on inimene võtnud endale ja Jumalale andnud hoopis midagi viletsamat. Jumal on püha ja Ta ei salli petmist. Nii on Ta pidanud saatma oma sõnumitoojaid vägagi raskete sõnadega. Kuid peame seejuures mõistma, et nende sõnade taga on olnud ikkagi Jumala armastav süda.

Andku Jumal armu, et me mõistaksime Tema sõnumit!

Selle kommentaari autor: Urmas Roosimaa