Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ml 2:1-17

Teisipäev, 28. Juuni 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ml 2:1-17

Issand sõitleb preestreid
1Ja nüüd teie kohta, preestrid, on otsus see:
2kui te ei kuula ega võta südamesse, et te peate andma au mu nimele, ütleb vägede Issand, siis ma läkitan teie vastu needuse ja muudan teie õnnistused needuseks, jah, needuseks, sest te ei ole võtnud seda südamesse.
3Vaata, ma sõitlen teie seemet ja puistan teile rooja näkku, teie pidupäevade rooja, ja teid endid viiakse selle juurde.
4Ja te saate tunda, et mina olen teile läkitanud selle otsuse, et minu leping Leeviga jääks püsima, ütleb vägede Issand.
5Minu leping temaga oli elu ja rahu, ja ma andsin selle temale, et ta kardaks; ja ta kartis mind, ta värises mu nime ees.
6Tõeõpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Rahus ja siiruses käis ta minuga ja pööras paljusid ära patust.
7Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede Issanda käskjalg.
8Aga teie olete lahkunud sellelt teelt, olete õpetusega pannud paljusid komistama, olete rikkunud Leevi liidu, ütleb vägede Issand.
9Sellepärast teen minagi teid põlatuiks ja armetuiks kõigi rahvaste juures, sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud.
Iisraeli truudusetus on hukkamõistetav
10Eks ole meil kõigil üks isa? Eks ole meid loonud üks Jumal? Mispärast me siis ei ole üksteisele truud, vaid teotame oma vanemate lepingut?
11Juuda on olnud truuduseta ja Iisraelis ja Jeruusalemmas on tehtud jäledust. Sest Juuda on teotanud pühamut, mida Issand armastab, ja on võtnud naiseks võõra jumala tütre.
12Issand hävitagu Jaakobi telkidest mees, kes seda teeb, olgu ta kes tahes, ka see, kes viib vägede Issandale ohvriandi.
13Ja veel te olete teinud seda: Issanda altar on kaetud silmaveega, nutu ja oigamisega, nii et ta enam ei pöördu ohvrianni poole ega võta seda hea meelega teie käest vastu.
14Aga te ütlete: "Mispärast?" Sellepärast, et Issand on tunnistajaks sinu ja su noorpõlve naise vahel, kelle vastu sa oled olnud truudusetu, kuigi ta on sinu abikaasa ja sinu seadusejärgne naine.
15Aga ükski ei tee seda, kelles on veel vaimu jääki. Ja mida peab ta tegema? Otsima Jumala sugu! Kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ükski ärgu olgu truudusetu oma noorpõlve naise vastu!
16Sest ma vihkan lahutust, ütleb Issand, Iisraeli Jumal, ja seda, kes katab oma kuue vägivallaga, ütleb vägede Issand. Kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ärge olge truudusetud!
Issanda kohtupäev on ligidal
17Te väsitate Issandat oma kõnedega. Ometi te ütlete: "Kuidas me väsitame?" Sellega, et ütlete: "Igaüks, kes kurja teeb, on Issanda silmis hea, ja seesugune on tema meele järgi." Või: "Kus on kohut mõistev Jumal?"

Kui esimene peatükk kirjeldab meile seda, milliseid tegusid olid preestrid korda saatnud, kui ükskõikseks olid nad muutunud Jumala teenimise suhtes, siis teise peatüki algusest hakkab kõlama Jumala otsus nende suhtes.

Siin alustatakse ähvardusega preestrite aadressil. Kuid peame mõistma siinjuures, et see ähvardus polnud mitte lihtsalt kättemaksu lubamine, vaid selle taga on veel Jumala poolne pakkumine: “Kui te ei kuule ega võta südamesse...” Siin on tingimus, mille täitmata jätmine toob karistuse, aga mille täitmine leevendab Jumala palet. Ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et meie tegudel on oma tagajärg ja mõju. Piibel õpetab meile, et mida me külvame, seda me ka lõikame. See paneb meile vastutuse tuleviku ees ja nõuab, et me täie tõsidusega suhtuksime asjadesse ja sellesse, mida me teeme. Kui meile on antud kohustused, kui me teenime Jumalat, siis peame tegema endast kõik, et see austaks Jumala nime. Pühaduse ja au küsimust võtab Jumal väga tõsiselt. Loetud kirjakohas preestrite ette viidud sõnumis minnakse tagasi alguse juurde. Kui Moosese ajal seati sisse preestriteenistus ja kõik toimis korra järgi, siis nüüd tuletatakse neile meelde lepingut, millest praegused preestrid on taganenud. Malakia ütleb: “Preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede Issanda käskjalg.” Preestritel oli väga oluline koht rahva õpetamise ja juhatamise juures. Kui nende käitumine ei vastanud käskudele ja korraldusetele, siis ka rahvas järgis neid, käis eksiteel Preestritel oli väga suur vastutus, sest neil oli mõju rahva üle. Kahjuks pidid sageli Jumala prohvetid preestrite juurde minema ja neid korrale kutsuma ja meeleparandusele kutsuma. Nii ka käesolevas tekstis.

Järgnevalt pöördutakse kogu Iisraeli poole, kellele heidetakse ette truudusetust. Truuduse ja ustavuse teema läbib tervet Vana Testamenti ja on väga aktuaalne. Iisraeli geograafiline asend on tinginud seda, et teda on ümbritsenud alati väga palju rahvaid oma kultuuride ja kultustega. Piibli kaante vahele on talletatud ajalugu, mis kirjeldab meile, millist mõju avaldasid võõrad rahvad Iisraelile. Väikese rahva püsima jäämine suurhõimude vahel sõltus siin otseselt Jumalast. Iisraeli truudusetust võrreldakse sageli abielurikkumisega. Armastatu, kellele on lubatud olla truu ja ustav, hüljatakse ja saadetakse minema. Käesolevas tekstis omandab abielurikkumisest rääkimine mõlemad tähendused. Nii truudusetus Jumalale kui truudusetus abikaasa suhtes. Eksiilijärgsel ajal püüdsid paljud, kes olid abiellunud ümbruskonna elanikega end lahutada. Selline käitumine sai prohveti poolt hukka mõistetud. Jumal nõuab truudust.

Tänane kirjakoht on ka meie ajas väga aktuaalne, sest meid ümbritseb ühiskond, mis ei väärtusta enam truudust. Igakülgne kombelõtvus on saanud igapäeva osaks, mida ei häbeneta, vaid tuuakse uhkusega esile. Truudusetus võib aga saada hukatuslikuks nii üksikisikule kui tervele rahvale.

Andku Jumal meile jõudu, et me säilitaksime puhtuse ja jääksime igakülgselt truuks.

Selle kommentaari autor: Urmas Roosimaa