Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ml 3:13-24

Neljapäev, 30. Juuni 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ml 3:13-24

Õige ja õela vahe
13Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: "Mida me su kohta oleme rääkinud?"
14Te ütlete: "Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees?
15Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad."
16Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime.
17Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib.
18Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni.
Tulevane Issanda päev
19Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede Issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa.
20Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad.
21Ja te tallate õelaid, sest need saavad põrmuks teie taldade all sel päeval, mille ma valmistan, ütleb vägede Issand.
22Tuletage meelde mu sulase Moosese Seadust, määrusi ja käske, mis ma temale andsin Hoorebil kogu Iisraeli jaoks!
23Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.
24Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega."

Alates 13. salmist tuuakse meie ette üks diskussioon Jumala teenimise teemal. Siin me näeme nurinat, mis ulatub Jumalani. Nurisejad näevad seda, et Jumala käskude pidamine, Tema ustavalt teenimine ei anna neile siinses elus mingisugust eelist.

Nad küsivad: “Mis kasu on meil Tema teenimisest?” Ka on nad tähele pannud seda, et need, kes seadusi rikuvad, elavad hästi. Need, kes Jumalat lausa kiusavad, ka nendega ei juhtu midagi. Arvan, et midagi sarnast on paljud tänapäeval pidanud kogema. Ja on esitatud küsimus: “Mis kasu ma saan Jumalat teenides?” või “Miks ma pean Jumalat teenima? Miks pean ma loobuma nii ja nii paljudest asjadest? Kui ma olen seadusekuulekas, siis see on hoopis kahjulik mulle endale.” Niisuguseid küsimusi esitati ka Malakia ajal nii prohvetile endale kui ka etteheitena Jumalale. Loetud kirjakohas ei hakata välja pakkuma suuri lahendusi, ei arutata, miks ikka olla seadusekuulekas või siis milliseid seadusi täita ja millistest seadustest teatavail tingimusil mööda hiilida. Probleemile antakse vastus 16. salmist alates. Kõikväeline Jumal paneb tähele iga inimese elu. “Ja Issand pani tähele ja kuulis...” Jumalateenimine, ustavus Temale ei jää märkamata. Jumal ei ole ükskõikne oma vagade saatuse osas, vaid Temal on meile midagi head varuks, aga see hea saab avalikuks omal ajal. Sageli tahaksime me kõik head asjad justkui korraga kätte saada, kuid kinkijal on alati õigus valida, millal ta kingituse üle annab, see on tema meelevallas. Ka kohtumõistmise päev ei jää tulemata. See on tulevane päev, mil kõik tehakse avalikuks, kus on näha seda, kes on teeninud Jumalat, olnud Talle ustav ka siis, kui välised olukorrad seda ei ole soosinud. Kohtupäeval on aga just Jumala vagadel see eelis nende ees, kes Jumalat pole teeninud. Jumal on siis nende poolt. Malakia tahab suunata rahvast mõtlema tuleviku perspektiivis. Selliselt tuuakse meie ette ka kuulutus, nägemus tulevasest Issanda päevast, kus toimub suur väärtuste ja hinnangute ümbervaatamine. See, mida maailma silmis hinnati, muutub pihuks ja põrmuks. See, mida sa teed igapäevaelus, mõjutab sinu tulevikku. See teadmine pangu meid hindama tänast päeva ja kasutama seda õigesti.

Andku Jumal meile tarkust, et me teeksime neid asju, millel on Tema silmis väärtus.

Selle kommentaari autor: Urmas Roosimaa