Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ml 3:1-12

Kolmapäev, 29. Juuni 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ml 3:1-12

Issanda kohtupäev on ligidal
1Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. Ja äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede Issand.
2Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva? Ja kes jääb püsima tema ilmudes? Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesija leelis.
3Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat: siis toovad nad Issandale õige ohvrianni.
4Siis meeldib Issandale Juuda ja Jeruusalemma ohvriand nagu muistseil päevil ja ammuseil aastail.
5Ja ma tulen teile kohut mõistma ning olen kärmeks tunnistajaks nõidade, abielurikkujate ja valevandujate vastu ning nende vastu, kes teevad liiga palgalisele palga poolest, lesknaisele ja vaeslapsele, kes tõukavad võõra kõrvale ega karda mind, ütleb vägede Issand.
Kümnise toomisest
6Sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud, ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud.
7Oma vanemate päevist alates olete te lahkunud mu määrustest ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde, ütleb vägede Issand. Aga teie ütlete: "Kuidas me peaksime pöörduma?"
8Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete: "Kuidas me sind röövime?" Kümnise ja tõstelõivuga.
9Olge needusega neetud, et teie, kogu rahvas, mind röövite!
10Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni.
11Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja, ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede Issand.
12Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede Issand.

Malakia kiri on prohveti raamat, mis väljendab Jumala tahet, tema tõotusi ja mis kuulutab ette tulevasi sündmusi. Kolmas raamat algab prohveteeringuga, milles öeldakse, et läkitatakse ingel, kes tuleb valmistama teed Jumalale. Oli tulemas maailma keegi, kelle eel oli vaja teha ettevalmistusi. Oli vaja äratada inimeste meeli, et see tulija oma sõnade ja tegudega jõuaks inimeste südameteni. Selles lõigus nähakse ettekuulutust Ristija Johannese tulemisele, kes sündis enne Kristust ja oli Temale teerajajaks.

Järgnevalt nähakse juba sündmust, kus Issand, kelle teed on ette valmistatud, tuleb ootamatult oma templi juurde. Ta tuleb justkui varas öösel, mil tema tulemist ei osatagi oodata. Kuigi teda on südamest igatsetud ja oodatud, siiski on see saabumine oodatud. Ja see, mida Issand järgnevalt tegema asub, kas see üldse ka meeldib rahvale. Prohveti küsimus on: “Kes suudab taluda Tema tuleku päeva ja kes jääb püsima Tema ilmudes? Mis hakkab juhtuma siis, kui Issand tuleb oma templisse?” Need olid põhjendatud küsimused prohveti poolt, sest ta nägi, milline oli rahvas, millises kõlbelises ja moraalses madalseisus oldi.

Malakiat on kutsutud templi prohvetiks, sest ta oma kuulutuses on sellele väga suure rõhu suunanud. Prohvet tundis suurt muret rahva usulise olukorra pärast ja seda eriti preestrite osas, kes ei olnud kohusetruud. Selliselt pidi tulema kohtunik, kes lööb korra majja. Markuse evangeeliumi 11. peatüki 15. salmist võime lugeda: “Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja Jeesus läks pühakotta ja hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja otsid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja. Ja ta õpetas ja kõneles neile: “Eks on kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele.”” Malakia kuulutus täitus Jeesuses, kellele keegi ei suutnud vastus seista, kui ta läks templi ja lõi seal korra majja. Jeesus ütles välja tõe ja manitses rahvast. Muidugi me ei tea, kui kauaks oli Jeesuse sellisel tegutsemisel mõju templis toimunud ärile, kuid Jumala tahe oli selgelt välja öeldud. Puhastumist ja meeleparandust oli ja on vaja, et saada Jumalale meelepäraseks. Jumal ootab seda, et me oleksime ausad nii inimeste kui Jumala ees, et me kohtleksime kaasinimest õiglaselt, väljendades selliselt ligimesearmastust, mis on meelepärane Jumalale. Jumala suhtes õiglane olemine väljendub selles, kui inimene täidab Tema tahtmist. Malakia päevil oli paljude muude asjade kõrval unarusse jäänud ka kümnise toomine. Kümnisega kaeti templiteenistuse ja Jumalateenistuse vajadused, kuid rahvas oli jätnud siin oma osa tegemata. Kümme protsenti kuulus Jumalale. Oma sissetulekust tuli see osa Jumalale tagasi anda, aga me näeme, et seda ei tehtud korralikult. Jumal peab sellist käitumist röövimiseks.
Kümnisetoomine ei ole tänapäeval kuhugi kadunud. Jumala rahvana on meil võimalus siin olla ustav, tuua see osa Jumalale ja selliselt Teda ustavalt teenida. Jumal on hea Jumal ja Ta soovib inimest õnnistada. Selle juures aga Ta tahab ka seda, et inimene omalt poolt ennast panustab.

Jumal ootab ustavust teenimises, Ta ootab ustavust töös ja truudust suhetes.

Selle kommentaari autor: Urmas Roosimaa