Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala pühadus

Esmaspäev, 28. Märts 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 10:1-20

Aaroni poegade süü ja karistus
1Aga Aaroni pojad Naadab ja Abihu võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid Issanda ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha.
2Siis läks Issanda eest välja tuli ja põletas neid, nõnda et nad surid Issanda ees.
3Ja Mooses ütles Aaronile: "See ongi, millest Issand on rääkinud, öeldes:
Oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au."
Aga Aaron vaikis.

4Siis Mooses kutsus Miisaeli ja Elsafani, Aaroni lelle Ussieli pojad, ja ütles neile: "Astuge ligi, kandke oma vennad pühamust ära väljapoole leeri!"
5Ja nad astusid ette ning kandsid nad koos särkidega väljapoole leeri, nagu Mooses oli käskinud.
6Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele Eleasarile ja Iitamarile: "Ärge jätke oma juukseid lahti ja ärge käristage lõhki oma riideid, et te ei sureks ja tema viha ei tabaks tervet kogudust! Aga teie vennad, kogu Iisraeli sugu, nutku seda põletust, mille Issand süütas!
7Ja ärge väljuge kogudusetelgi uksest, et te ei sureks, sest teie peal on Issanda võideõli!" Ja nad tegid, nagu Mooses ütles.
Korraldused preestrite käitumise kohta
8Ja Issand rääkis Aaroniga, öeldes:
9"Veini ja vägijooke sa ei tohi juua, ei sina ega su pojad koos sinuga, kui te lähete kogudusetelki, et te ei sureks! See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks,
10et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja puhta vahel
11ja õpetada Iisraeli lastele kõiki neid seadusi, millest Issand neile Moosese kaudu on rääkinud."12Ja Mooses rääkis Aaronile ja Eleasarile ja Iitamarile, tema järelejäänud poegadele: "Võtke roaohver, mis Issanda tuleohvritest on üle jäänud, ja sööge seda hapnematult altari kõrval, sest see on väga püha!
13Sööge seda pühas paigas, sest see on sinu ja su poegade seaduslik osa Issanda tuleohvritest! Minule on antud niisugune käsk.
14Kõigutusrinda ja tõstesapsu aga sööge ühes puhtas paigas, sina ja su pojad ja tütred koos sinuga; sest need on Iisraeli laste tänuohvritest antud sinu ja su poegade seaduslikuks osaks.
15Tõstesaps ja kõigutusrind toodagu koos tuleohvri rasvadega, et neid kõigutataks kõigutusohvrina Issanda ees; need olgu sinule ja su poegadele koos sinuga igavesti kuuluvaks osaks, nagu Issand on käskinud!"16Aga kui Mooses hoolsasti otsis patuohvri sikku, vaata, siis oli see põletatud. Siis ta vihastus Eleasari ja Iitamari, Aaroni järelejäänud poegade peale ning ütles:
17"Mispärast te ei ole patuohvrit söönud pühas paigas? See on ju väga püha ja see on antud teile, et te võtaksite ära koguduse patusüü, toimetades neile lepitust Issanda ees.
18Näe, selle verd ei ole viidud pühamusse. Te pidite seda kindlasti sööma pühamus, nagu ma käskisin!"
19Ja Aaron ütles Moosesele: "Vaata, nad on täna ohverdanud oma patuohvri ja põletusohvri Issanda ees, ja ometi on mulle need asjad juhtunud. Kui ma täna oleksin söönud patuohvrit, kas see oleks siis Issanda silmis hea olnud?"
20Kui Mooses seda kuulis, siis oli see hea tema silmis.

Milles väljendub tänapäeva kristlaste jumalakartus?

On arvatud, et tänapäeva evangelism on asendanud aukartuse Jumala ees familiaarsusega. Tänane tekst annab selles selgust. Inimene on pühaduse ees kaitsetu (s 2, 3, 7, 8).


Hirm on põhjendatud, kuna peatükis 9 ilmus Jumala au tule kujul. Aaroni poegade sõnakuulmatuse tõttu langeb tuli uuesti ja toob kaasa karistuse. Süüdlased ignoreerivad Jumala käske ja ei hooli aukartusest püha Jumala suhtes. Nende karistus oli seda karmim, et neil oli vastutus ja eesõigus rahvast teenida. Nende isa vaikib, mis kinnitab Jumala õiglast otsust.


See on meile kainestav sõnum: me ei tohi arvata, et hävitav tuli on kõigest küünlaleek. Paljud meist vajaksid suuremat aukartust ja imetlust Jumala suuruse vastu.

Palu, et Jumal avaks meie silmad nägemaks Tema pühadust!

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb