Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lepitav veri

Neljapäev, 31. Märts 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 17:1-16

Ohvripaik
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2"Räägi Aaroni ja ta poegade ning kõigi Iisraeli lastega ja ütle neile: Issand on käskinud öelda nõnda:
3Kes iganes Iisraeli soost tapab härja või lamba või kitse, leeris või väljaspool leeri,
4aga ei vii seda kogudusetelgi ukse juurde ohvrianni toomiseks Issandale Issanda eluaseme ees, sellele loetakse see veresüüks: ta on valanud verd, ja see mees tuleb hävitada oma rahva seast!
5Seepärast toogu Iisraeli lapsed oma ohvriloomad, mis nad seni väljal tapsid, ja viigu kogudusetelgi ukse juurde preestri kätte ja tapku need tänuohvriks Issandale!
6Ja preester piserdagu veri Issanda altarile kogudusetelgi ukse ees ning süüdaku rasv põlema Issandale meeldivaks lõhnaks!
7Ja nad ei tohi enam tappa oma tapaohvreid paharettidele, kelle järel nad hoora viisil käivad: see olgu nende sugupõlvedele igaveseks seaduseks!8Ja ütle neile: Igaüks Iisraeli soost ja nende keskel asuvaist võõraist, kes ohverdab põletus- või tapaohvrit,
9aga ei vii seda kogudusetelgi ukse juurde Issandale ohverdamiseks, tuleb hävitada oma rahva seast!
Vere söömise keeld
10Ja kui keegi Iisraeli soost ja nende keskel asuvaist võõraist sööb mingisugust verd, siis ma pööran oma palge selle veresööja vastu ja hävitan tema ta rahva seast.
11Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu.
12Seepärast ma olen öelnud Iisraeli lastele: Ükski teist ei tohi verd süüa, ka teie keskel asuv võõras ei tohi verd süüa!
13Igaüks Iisraeli lastest ja nende keskel asuvaist võõraist, kes kütib söödava jahilooma või linnu, peab selle vere maha kallama ja mullaga katma.
14Sest kõige liha hing on tema hinge sisaldav veri. Ja ma ütlen Iisraeli lastele: Te ei tohi süüa mitte ühegi liha verd, sest iga liha hingeks on ta veri. Igaüks, kes seda sööb, hävitatagu!15Ja igaüks, kes sööb raibet või mahamurtud looma, olgu päriselanik või võõras, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane; siis ta on puhas!
16Aga kui ta ei pese ja oma ihu ei loputa, siis ta kannab oma patusüüd."

Täna Jumalat Kristuse vere eest, mis lepitab meid ka täna Jumalaga!

Kuidas saada õigeks Jumala silmis? Jumal seadis viisi, kuidas inimesed peaksid Teda teenima, andes selleks ka vahendid patuga toime tulemiseks. Ohverdada tuli rituaalselt puhas loom. Sellise asendussurma kaudu saavutati lepitus.


Ohvrilooma vere kohta käisid kindlad reeglid. Loomohvrite toomine oli tolles piirkonnas väga levinud, kuid Iisraeli hoiatatakse seal levinud paganlike praktikate eest, mida sellised ohvrid võisid esindada. Näiteks keelati ohverdada ükskõik kus ja võõrastele vaimudele (s 7). Keelatud oli ka vere tarvitamine toiduks, mida selles sisalduva elu tõttu pühaks loeti. Keelust üleastumise eest olid ette nähtud karmid karistused.


Vana seadus sätestas patule lepituse veatu ohvrilooma surma läbi. Seda tuli võtta väga tõsiselt. Kuivõrd enam peaksime aukartust tunda Jumala hindamatu ohvri ees, mille tõi Tema poeg Jeesus – Jumala Tall, kelle veri valati kogu maailma pattude eest.

Mil viisil saaksid täna elu ees aukartust üles näidata, olgu ligimeste või loomade puhul?

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson