Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas jutt on minu põlvkonnast?

Kolmapäev, 29. Juuni 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 11: 16-24

Jeesus kõneleb Ristija Johannesest
16Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele:
17Me oleme teile vilet puhunud, ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud, ja te ei ole vastu rindu löönud. 18Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad: "Tal on kuri vaim."
19Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: "Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!" Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod."
Jeesus hurjutab Galilea linnu
20Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud:
21"Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud.
22Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil!
23Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini.
24Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!"

“Maailma Päästja, õpeta mind ära tundma, millal pean oma põlvkonna pärast nutma!”

Vaadates reageeringuid oma ja Johannese teenimistööle, näeb Jeesus oma põlvkonda märgistatuna usu puudumisega. Antud põlvkond otsis põhjuseid mitte-uskumiseks ja leidis vabandusi mitte häirida toimivat eluviisi. Vaatamata oma populaarsusele (Matt 3:5; 14:5) tundus Johannes liiga askeetlik ja kohtumõistmist ülerõhutav. Jeesust, kelle juurde rahvas samuti kokku jooksis (Matt 4:24,25), nähti halvas seltskonnas, Tema halastus ulatus liiga kaugele. Nagu meie Issand, peame meiegi vaatama oma põlvkonnale Jumala kuningriigi valguses.

Jeesus oli pühendanud ennast neile, keda peeti Jumalast kõige kaugemal olevat. Söömaajad, mida ta jagas sotsiaalselt ja religioosselt välja tõrjututega, peegeldasid Tema kuningriiki ja rakendasid selle praktikasse. Olles pidev osa Tema teenimistööst (Mt. 9:10–13; 22:8–10), tõi see Talle kriitikat nende poolt, kes arvasid, et neil ei ole erilist vajadust Jumala armu järele. Kristusesarnane kirik on samuti avatud kriitikale oma järjekindla kaastunde pärast neile, kes pole seda ära teeninud.

Jeesus ei pühkinud oma kultuuri tervikuna ära. Samuti ei peaks ka meie seda tegema! Pigem viitas Ta kindlatele kogukondadele. “Häda sulle!” (salm 21) väljendas kahetsust, mitte kättemaksu. Jeesus oli elanud Kapernaumas ja leinas nende inimeste pimeduse pärast, keda ta tundis. Tema õpetus ja tervendamised olid mõeldud avama võimalust kahetsuseks, kuid ei saanud seda garanteerida! Tema teenistus suurendas Talle mitte-vastava kuulajaskonna süüd. Neil kogukondadel läheks kehvemini kui nendel, mis võtsid osa Tüürose ja Siidoni paganlikust ülbusest (Hesek. 26–28) või Soodoma moraalsest ja majanduslikust allakäigust (1.Ms. 18-19; Hesek. 16). Kui kõigil on vaja kahetsust, siis suurim patt ei ole mitte kõige skandaalsem, vaid kõige ülbem.

Jeesuse kurvastus oma põlvkonna pimeduse pärast ei pannud teda tagasi tõmbuma. Ta jätkas õpetamist, jutlustamist ja tervendamist. Apostlid, kellest kolm olid pärit Betsaidast, on volitatud uuendatud innukusega. Ilmne huvipuudus ei pea katkestama kiriku missiooni.

Mis paneb sind loobuma? Mitte loobuma uskumisest, vaid loobuma avalikust tunnistamisest ja aktiivsest evangelismist? Mis hoiab sind töös?

Selle kommentaari autor: Graham Cray