Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Milleks meile tähendamissõnad?

Esmaspäev, 11. Juuli 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13: 10-17

Tähendamissõna külvajast
10Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt: "Miks sa räägid neile tähendamissõnadega?"
11Ja Jeesus kostis: "Teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole,
12sest kellel on, sellele antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.
13Ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista.14Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb:
"Kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe.

15Sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada."
16Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad, et need kuulevad.
17Sest tõesti, ma ütlen teile, palju prohveteid ja õigeid on ihaldanud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud.

Meenuta mõnd hetke kus äkiline äratundmine avardas su arsuaamist Päästjast Jeesusest. Väärtusta sügavust mida selline kingitus lisab su jumalasuhtesse.

“Miks sa kasutad tähendamissõnu?” küsisid Jeesuse jüngrid, kui Jeesus muutis õpetamise formaati (s 10). Esimene avalikustamise hari hakkab mööduma ning inimesed muutuvad taas kurdiks Jeesuse kutsele teda järgida, samal ajal kasvab võimkuandjate keskel opositsioon Jeesuse vastu, kelle avalik esinemine heitis varju nende tegevusele. Tähendamissõnad aitavad turvaliselt ülal hoida inimhulkade tähelepanu, säilitades samal ajal ka võimaluse edasi anda õpetust kui inimesed selleks valmis on. Jutustatud lugu jääb paljudele meelde, isegi kui neil puudub võti selle mõistmiseks.
Jeesuse metodoloogia oli aga sügavam - mõistmine tema puhul sõltus Jeesuse kui Messia äratundmisest ning lisaks sellele ka ligitulnud jumalariigi äratundmisest tema teenimstöös.
Tähendamissõna on seesolijatele ilmutuse tööriistaks. Jeesuse poolt rõhuga öeldud: “teile öeldud “ (s 11) ja “õndsad on teie silmad” (s 16) teeb selge vahe siseringis ja väljapool olijate vahel. Jeesus ei viita siin mingile müstilisele kultusele või salaühingule - mis tol ajal olid levinud gnostikute seas. Pigem tõotab ta, et talle pühendumine toob enesega kaasa kasvava sisekaemuse ning arusaamise. Piibellik “saladus” on seotud alati millegagi Jeesuse kohta, mida on inimestele ilmutatud ( Kl 1:26, 27). Loomulikult võivad need kes ühel hetkel on väljaspoolsed ( nagu Jeesuse perekond ptk 12:46,47) - muutuda hiljem siseringis olijateks ( Ap 1:14).
Me kõik teame milline jõud on ideel mille oleme ise avastanud. “Ahhaa!” kogemuse sisekaemus jääb meiega kauaks peale seda kui didaktiline õpe on hajunud. Jeesusega kohtumises on piisavale valgust et veenda sisenema jumalariiki, ometi toimub tegelik õppimine ja vaimulik kasvamine alles peale seda sisenemist.

Me oleme osa neist “õnnistatuist” (s 16) - õnnelik siseringis olijate hulk kes kuulevad ja näevad kõike seda mida ei olnud võimalik hoomata enne Jeesuse tulekut. Täna Jumalat oma arusaamise kasvamise eest!

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner