Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Rikkad ja vaesed

Neljapäev, 8. Märts 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 25:39-55

Puhke- ja juubeliaasta
39Kui su vend su kõrval jääb kehvaks ja müüb ennast sulle, siis sa ei tohi tema peale panna orjatööd,
40vaid ta olgu su juures nagu palgaline, nagu majaline; ta teenigu sind kuni juubeliaastani!
41Siis ta võib ära minna su juurest, tema ja ta lapsed koos temaga, et ta saaks tagasi oma suguvõsa juurde ja tuleks jälle oma isade maaomandile.
42Sest nemad on minu sulased, keda ma tõin ära Egiptusemaalt; neid ei tohi müüa, nagu orje müüakse!
43Sa ei tohi teda valitseda vägivallaga, vaid karda oma Jumalat!
44Aga kes peavad saama sulle orjaks ja orjatariks, need ostke ümberkaudsete rahvaste hulgast orjaks ja orjatariks!
45Nõndasamuti võite osta ka oma majaliste laste hulgast, kes elavad võõraina teie juures, samuti nende sugulaste hulgast, kes on teie juures, keda nad teie maal on sünnitanud; need saagu teie pärisomandiks,
46need omandage oma laste jaoks pärast teid päritavaks omandiks; neile võite orjuse igaveseks peale panna, aga teie vendade, Iisraeli laste hulgas ärgu ükski valitsegu teise üle vägivallaga!47Kui su juures oleva võõra või majalise jõud hakkab kandma, aga su vend tema juures jääb kehvaks ja ta müüb ennast võõrale, kes su juures on majalisena või on võõra suguvõsa järeltulija,
48siis jäägu temale pärast enese müümist lunaõigus: teda lunastagu üks ta vendadest,
49või lunastagu teda ta lell või lellepoeg või keegi ta suguvõsa lähemaist veresugulastest, või kui ta jõud kannab, siis ta lunastagu ennast ise!
50Ta arvestagu koos sellega, kes tema ostis, aega aastast, mil ta ennast temale müüs, kuni juubeliaastani, et ta müügiraha jaotuks aastate arvuga; tema juures olemist peetagu päevilise ajaks!
51Kui veel palju aastaid on üle jäänud, siis ta maksku neile vastavalt oma lunahind tagasi rahast, mille eest ta osteti!
52Aga kui juubeliaastani on vähe aastaid üle jäänud, siis arvestatagu temale ta maksta olev lunahind vastavalt ta oldud aastaile!
53Ta olgu tema juures nagu päeviline aastast aastasse; sinu silma ees ta ei tohi tema üle vägivallaga valitseda!
54Aga kui teda sel viisil ei lunastata, siis ta saagu juubeliaastal vabaks, tema ja ta lapsed koos temaga,
55sest Iisraeli lapsed on minu sulased; minu sulased on need, keda ma tõin ära Egiptusemaalt. Mina olen Issand, teie Jumal!

Täna Jumalat et Ta kannab hoolt su eest. Palu, et võiksid tähele panna täna neid, keda Jumal tahab aidata sinu kaudu.

„Vaeseid on alati teie juures“ ütles Jeesus. Inimese elu on täis üllatusi. Rikas võib vaesuda ja vaene rikastuda sama äkitselt. Käesolevas kirjakohas on juttu sellest, kuidas peaks suhtuma vaesumisse.
Iisraellased ei ole kunagi tahtnud müüa oma pärandiks saadud maad, eriti kui seal on sugulaste haudu. Kui tuli müüa, siis müüdi kõige meelsamini sugulastele.
Maa andis täielikud kodanikuõigused. Iisraellased ei võinud võtta orje oma rahva seast. Puuduses vaevlevale vennale tuli pakkuda tööd kuni juubeliaastani, mil ta sai vabaks.
Orje võis võtta muude rahvaste hulgast, kuid ka neid tuli hästi kohelda. Ka neile kehtis töö- ja puhkeaja seadus ning eelised, mida pakkusid sabat, sabati- ja juubeliaasta.
Jumal ütles Moosesele, et kõikide inimeste eest tuleb hoolt pidada. Mitte kellegi hädaolukorda ei tohi ära kasutada, et küsida intressi. Puudusesse sattunut tuli aidata, teda tuli mõista ja talle tuli pakkuda samasuguseid tingimusi, mida pakuti sisserännanule või võõrale enda keskel. Inimese väärtus ei sõltunud tema rikkusest. Lõppkokkuvõttes kuulus iga iisraellane Jumalale.
Juubeliaasta selle algselt plaanitud kujul ei hakanud toimima, küll sai sellest ühiskonda juhtiv ideaal.

Issand aita mul suhtuda oma kitsikuses olevasse lähikondlasesse Sinu seadmise kohaselt! Kui vaja, palun muuda selleks mu südame hoiakuid.

Selle kommentaari autor: APÜ