Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Viis julget naist

Kolmapäev, 13. Juuni 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 27: 1-23

Tütarde pärimisõigus
1Siis astusid ette Selofhadi tütred; Selofhad oli Heeferi poeg, kes oli Gileadi poeg, kes oli Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg Joosepi poja Manasse suguvõsast; ja need olid tema tütarde nimed: Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.
2Ja nad seisid Moosese ja preester Eleasari ja vürstide ja terve koguduse ees kogudusetelgi ukse juures, öeldes:
3"Meie isa suri kõrbes, aga ta ei olnud selles jõugus, kes kogunes Issanda vastu, Korahi jõugus, vaid ta suri oma patu pärast ja tal ei olnud poegi.
4Miks peaks kaduma meie isa nimi tema suguvõsa keskelt, sellepärast et tal ei olnud poega? Anna meile pärisosa meie isa vendade keskel!"
5Ja Mooses viis nende nõudeasja Issanda ette.
6Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
7"Selofhadi tütred räägivad õigesti. Anna neile tõesti maaomand pärisosaks nende isa vendade keskel; anna neile üle nende isa pärisosa!
8Ja räägi Iisraeli lastega, öeldes: Kui keegi sureb ja tal ei ole poega, siis andke ta pärisosa üle tema tütrele!
9Aga kui tal ei ole tütart, siis andke ta pärisosa tema vendadele!
10Aga kui tal ei ole vendi, siis andke ta pärisosa tema isa vendadele!
11Aga kui ta isal ei ole vendi, siis andke tema pärisosa ligemale veresugulasele ta suguvõsast, ja tema võtku see oma valdusesse! See olgu Iisraeli lastele seadluseks Issanda poolt Moosesele antud käsu kohaselt!"
Joosua saab Moosese järeltulijaks
12Ja Issand ütles Moosesele: "Mine üles sellele Abarimi mäele ja vaata maad, mille ma annan Iisraeli lastele!
13Ja kui sa oled seda vaadanud, siis koristatakse sind su rahva juurde, nagu koristati su vend Aaron,
14sellepärast et te Siini kõrbes, kui kogudus riidles, panite vastu mu käsule ega pühitsenud mind nende nähes vee muretsemisega." See oli Kaadesi Meriba vesi Siini kõrbes.
15Ja Mooses rääkis Issandaga, öeldes:
16"Pangu Issand, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees,
17kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes viiks nad välja ja kes tooks nad tagasi, et Issanda kogudus ei oleks nagu kari, kellel ei ole karjast!"
18Ja Issand ütles Moosesele: "Võta Joosua, Nuuni poeg, mees, kelles on Vaim, ja pane oma käsi tema peale!
19Ja pane ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette ning anna temale nende nähes kohustus!
20Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli laste kogudus võtaks teda kuulda!

“Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud! “(1Aj 29:14) Issand, tänu plgu Sulle!

Jumala rahvas valmistub sisenema Kaananimaale. Maajagamine hõimudele on hoolikalt ette planeeritud, igale on liisu teel määratud nende piirkond ning pärand, mida saab pärida meesliini pidi, ja kohe on ka probleemid platsis. Mis saab perekonnast, kus peale isa surma on järele jäänud ainult õed, aga vendi ei ole? Need Selofhadi 5 tütart aga tegid omalt poolt kõik oma probleemi lahendamiseks. Nad viivad oma asja seaduseandja Moosese ette, kes ka selle (nagu kõik muud inimkompetentsi piire ületavad asjad) viib Jumala ette, et küsida Tema nõu. Tulemuseks on veel täpsem ning kvaliteetsem seadus - võidukoht naistele, kel nüüdsest on õigus pärida maad; parandati ka juhtumipõhist seaduse kohandamise protsessi.
Muutus võib olla radikaalne, ometi on see ka loomulik. Kindlasti tundus see nii mõnelegi vastuolulisena selles ajas - nii nagu omas ajas tundusid pöörastena ka orjapidamise tühistamine või naiste ordineerimine. Samas seisab just see juhtum kui tunnistus redigeerimise vajalikkusest ja võimalikkusest ustavuse pidamise pärast. Isegi sellist alustrajavat süsteemi nagu pärisosa jaotamise seadustikku on võimalik redigeerida. Jeesus näiteks redigeeris sabati pidamise reegleid - selleks et tagasi jõuda selle päeva algse seadmise põhjuste juurde (Lk 6:1-11). Seadus ise ei ole iial eesmärk omaette, vaid ainult vahend Jumala armus elamise õppimiseks.
Selle juhtumi puhul siin, oli seadus antud õigluse kehtestamiseks maa jagamisel, et säilitada võrdne toimetulekubaas igale hõimule ja perekonnale. Aga seal kus õiglus ei saa toimida kehtestatud reeglite kohaselt - nii nagu juhtus Selofhadi tütardega- tuleb seadust muuta, et põhimõte võiks püsida. Meesliini pidamine ei ole põhimõte; see on vaid mõistlik viis jõuda olulisemate tulemusteni.
Kas sinu elus, töökohal või koguduses oleks samuti vaja rakendada taolist põhialuseid järgivat paindlikkust toimimisviisides?

Kas oled Jumala teid järgides nii ustav kui ka paindlik? Palu, et sinust ei tuleks iial “variseri”, kes jääb silmini kinni reeglitesse, kaotades silmist nende eesmärgi.

Selle kommentaari autor: Jo Bailey