Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõotusi andes

Esmaspäev, 18. Juuni 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 30:2-17

Tõotuste seadus
2Ja Mooses rääkis Iisraeli laste suguharude peameestega, öeldes: "Nõnda on Issand käskinud:
3Kui keegi mees annab Issandale tõotuse või vannub vande, võttes oma hinge peale loobumistõotuse, siis ei tohi ta murda oma sõna: ta peab tegema kõik, mis ta suust on välja tulnud!
4Ja kui keegi naine annab Issandale tõotuse ja võtab enesele loobumistõotuse, olles noorpõlves oma isakojas,
5ja tema isa kuuleb ta lubadust ja loobumistõotust, mille ta on võtnud oma hinge peale, aga tema isa ei ütle temale sõnagi, siis peavad kõik ta lubadused jääma jõusse, ja kõik loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale, peavad jääma jõusse!
6Aga kui ta isa keelab teda päeval, mil ta seda kuuleb: siis ei jää jõusse ükski ta lubadus ja loobumistõotus, mille ta on võtnud oma hinge peale, ja Issand annab temale andeks, sellepärast et ta isa on teda keelanud.
7Ja kui ta saab mehele ja temal on täita tõotus või mõtlemata sõna huultelt, mille ta on võtnud oma hinge peale,
8ja ta mees kuuleb seda, aga ei lausu temale ühtegi sõna sel päeval, mil ta seda kuuleb, siis peavad jääma jõusse tema lubadused ja loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale!
9Aga kui ta mees sel päeval, mil ta seda kuuleb, keelab teda, siis ta tühistab tema tõotuse, mis tal oli täita, ja selle mõtlemata sõna huultelt, mille ta oli võtnud oma hinge peale, ja Issand annab temale andeks.
10Aga lese või hüljatu tõotus, kõik, mis ta on võtnud oma hinge peale, jäägu jõusse!
11Ja kui naine tõotab oma mehe kojas või võtab vandega oma hinge peale loobumistõotuse
12ja tema mees kuuleb, aga ei lausu temale sõnagi ega keela teda, siis jäävad jõusse kõik ta lubadused ja kõik loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale.
13Aga kui ta mees sel päeval, mil ta neid kuuleb, tühistab need täiesti, siis ei jää jõusse ükski ta huultelt tulnud lubadus või hinge peale võetud loobumistõotus. Ta mees on need tühistanud ja Issand annab temale andeks.
14Kõiki ta tõotusi ja kõiki vandega antud lubadusi hinge alandamiseks võib ta mees jätta jõusse või tühistada.
15Aga kui ta mees päevast päeva ei lausu temale sõnagi, siis jätab ta jõusse tema lubadused või kõik ta loobumistõotused, mis tal on täita. Ta jätab need jõusse, sest ta ei ole lausunud temale sõnagi päeval, mil ta neid kuulis.
16Ja kui ta need siiski tühistab, pärast seda kui ta neid on kuulnud, aga alles hiljem, siis ta peab kandma naise süüd!"
17Need on seadused, mis Issand andis Moosesele, et need kehtiksid mehe ja ta naise vahel, isa ja ta tütre vahel, kui too on noorpõlves oma isakojas.

Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti! Täna Jumalat tema ustavuse ja muutumatuse eest.

Iisraeli rahva poolt antud suur tõotus tähendas terve rahvana Jumala käskude täitmisele pühendumist. Nende käskude pidamine aga osutus raskeks. Vastuküsimuste kaal kasvas.
Esitletud tõotuste käsk sisaldas täpsemalt naiste tõotusi puudutavaid määrusi. Ja kuigi esmalugemisel võib tunduda, et selle käsuga halvustatakse naiste otsustusvõimet, ei ole see siiski nii. Pere oli tervik. Selle liikmed kandsid üksteise eest vastutust ja pereliikmeid ei tohtinud hätta jätta. Erinevais elu etappides antud tõotustest oli võimalik ka vabaneda, kui nende täitmine muutunud oludes osutus võimatuks. Samas suhtuti Iisraelis tõotuste täitmisesse vägagi tõsiselt. Viivitamatu lubaduse täitmine ning oma sõna pidamine olid mehele auasjaks. Juba see, et eksisteerisid tõotusi reguleerivad määrused, annab märku nende kaalukusest. Oli olemas seadus pühamu juures antavate tõotuste, nasiiritõotuste kohta. Tõotuste juurde võis kuuluda enesepiiramine - millestki keeldumine või ka paastumine. Tõotuse võis liita ka näiteks palvega, et palve saaks paremini kuuldud (nt Hanna, kes palus poega ja tõotas selle Jumalale pühendada). Seadus mainis ka tõotuseohvrit vabatahtlike ohvrite seas. Teatud juhtudel võis antud tõotustest maksu abil vabaneda. Jeesuse ajal peeti siduvaks ka neid tõotusi, mis (vastupidiselt Jumala seadmisele) tühistasid laste kohustused vanemate vastu.
Ka tänapäeval maksavad Jumala ees antud tõotused täiel määral - on need siis ristimistõotused, abielutõotused vm. Kui tõotus murtakse või jääb täitmata - isegi kui selleks on mõjuvad põhjused - siis mõjutavad selle tagajärjed tervet kogukonda, mitte ainult seda, kes tõotas. Just sellepärast manitseb Piibel mitte andma tõotusi kergekäeliselt, vaid hoolega järele kaaludes ning kõik endast andes et seda täita.

Jumal on end sidunud armu tõotusega. Päikeseloojang on heaks järelemõtlemise hetkeks ka meile, et meelde tuletada milliseid lubadused ja kavatsused on jäänud täitmata.

Selle kommentaari autor: APÜ