Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõna pidades

Pühapäev, 24. Juuni 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 106

Issanda heldus ja Iisraeli süü
1Halleluuja! Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike tema kiitust?
3Õndsad on need, kes peavad tema seadusi ja kes teevad õigust igal ajal.
4Mõtle minule, Issand, su head meelt mööda oma rahva vastu, tule mind katsuma oma abiga,
5et ma näeksin su valitud rahva head põlve ning rõõmustaksin sinu rahva rõõmuga, kiitleksin koos sinu pärisosaga!
6Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me oleme teinud paha ja olnud õelad.
7Meie esiisad Egiptuses ei saanud õieti aru su imetegudest ega pidanud meeles su suurt heldust, vaid tõrkusid su vastu mere ääres, Kõrkjamere ääres.
8Aga tema päästis nad oma nime pärast, et ilmutada oma vägevust.
9Ta sõitles Kõrkjamerd ja see sai kuivaks, ja ta talutas nad ürgvetest läbi otsekui kõrbet mööda.
10Nõnda ta päästis nad vihamehe käest ja lunastas nad vaenlaste käest.
11Veed matsid nende rõhujad, ei jäänud neist üle ühtainustki.
12Siis nad uskusid tema sõnu, nad laulsid temale kiitust.
13Kuid varsti nad unustasid tema teod ega jäänud ootama tema nõuandmist.
14Suur himu süttis neil kõrbes ja nad kiusasid Jumalat tühjal maal.
15Siis andis tema neile, mida nad palusid, aga läkitas tõve nende sekka.
16Ja nad kadestasid leeris Moosest ja Aaronit, Issanda pühitsetut.
17Aga maa avanes ja neelas Daatani ja mattis kinni Abirami jõugu.
18Ja tuli loitis nende jõugus, leek lõõmas õelate kallal.
19Nad tegid vasika Hoorebi mäe ääres ning kummardasid valatud kuju.
20Nad vahetasid oma Aulise rohtu sööva härja kuju vastu.
21Nad unustasid Jumala, oma päästja, kes oli teinud suuri asju Egiptuses,
22imetegusid Haami maal, kardetavaid tegusid Kõrkjamere ääres.
23Siis ta lubas nad hävitada, kui poleks olnud Moosest, ta valitut, kes astus kaljulõhes ta palge ette, et ära pöörata tema vihaleeki hukatust toomast.
24Pärast nad põlgasid ära kalli maa, ei nad uskunud tema sõna.
25Siis nad nurisesid oma telkides ega tahtnud kuulda Issanda häält.
26Aga tema tõstis oma käe nende vastu, et neid hukutada kõrbes,
27ja et nende seeme langeks paganarahvaste sekka ning neid pillutataks mööda maid.
28Siis nad astusid liitu Baal-Peoriga ja sõid surnute ohvreid
29ja ärritasid teda oma tegudega, ja nii tungis taud nende kallale.
30Siis Piinehas astus esile ja pidas kohut, ja taudile pandi piir.
31Ja see arvati temale õiguseks põlvest põlve, igavesti.
32Nad vihastasid teda Meriba vee ääres, nõnda et Mooseski sai kannatada nende pärast.
33Sest nad tegid ta meele väga kibedaks, nõnda et ta huultele tulid mõtlemata sõnad.
34Nad ei hävitanud rahvaid, keda Issand oli neid käskinud hävitada,
35vaid nad segasid endid paganarahvastega ning õppisid nende tegusid.
36Nad teenisid nende ebajumalaid ja need said neile püüniseks.
37Nad ohverdasid oma poegi ja tütreid kurjadele vaimudele
38ja valasid süüta verd, oma poegade ja tütarde verd, mida nad ohverdasid Kaanani ebajumalaile. Ja maa reostati veresüüga.
39Ja nad rüvetusid oma tegudest ning hoorasid oma eluviisidega.
40Siis süttis Issanda viha oma rahva vastu ja tema pärisosa sai jäledaks tema meelest;
41ja tema andis nad paganarahvaste kätte ning nende vihamehed valitsesid nende üle.
42Ja nende vaenlased rõhusid neid ning nad alandati nende käe alla.
43Mitu korda ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde ning said jõuetuks oma pahategude tõttu.
44Aga ta vaatas nende kitsikusele, ja kui ta kuulis nende halisemist,
45siis ta meenutas oma lepingut nendega ja ta kahetses oma suurt heldust mööda
46ning laskis neid leida halastust nende kõikide ees, kes nad olid vangi viinud.
47Päästa meid, Issand, meie Jumal! Ja kogu meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime ja kiidelda sinu kiitmisega!
48Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti! Ja kõik rahvas öelgu: "Aamen! Halleluuja!"

Mõtiskle Jumala ääretu kannatlikkuse üle, et meil on uute alguste ning värskete võimaluste Jumal...

Mõnikord on üsna alarmeeriv, kui lihtne on anda lubadusi või pühendumistõotusi, täie kavatsusega neid ka pidada - ning siis ikkagi olla tunnistajaks kuidas kõik see hajub nagu aknast õue lendav suits, igapäevaste toimetuste ja kohustuste keskel, kuidas kaob motivatsioon ning võime antud lubadusi ka teoks teha. Ausust ning järjekindlust kõige lubatu täideviimisel on aja möödudes näha järjest harvemini.
See laul on ilmekas pilt Jumala rahvast, kes läheb läbi pealtnäha lõputuna tunduva tsükli, andes Jumalale lubadusi ja tõotusi; ning siis neid murdes tänamatu meele ning kangekaelse sõltumatuse tagaajamise tõttu. Ikka ja jälle käib rahva käsi väga hullusti, ning nad hüüavad, et Jumal neid päästaks ning Ta päästabki neid nende hädadest.
Psalm sarnaneb oma pikkuselt, poeetiliselt stiililt ning temaatikalt 105.laulule, kuid sisult on otsekui viimase vastand. Sealt leiame pattude litaania ning terve nimekirja meeleparanduse põhjuseid, ja mitte jutustust rahvast, kes jätkuvalt keskendub Jumala päästetegudele.
Kiitus ja tänuhüüded psalmis, lähtuvad Jumala ääretu kannatlikuse ning ustavuse eest, kuigi rahvas jätkab mässamist Tema vastu. Ja kõike laulus öeldut kinnitavad nii 2Moosese kui 4Moosese raamatu jutustused; detailirohked ülevaated kõrberännakutest ning Paabeli vangipõlvest.Jumala erakordne heldus ning kanntlikkus on ilmne, kuid tänase psalmi keskmes on selgelt inimene oma tegudega.
Salmis 2 küsitakse kes võib siiralt ja ehtsalt ülistada Jumalat. Ning vastus tuleb kohe järgmises salmis - need, kellede elustiil ilmutab jätkuvat õigluse ja heade tegude poole püüdlemist. Mooses, Aaron ja Piinehas on aga toodud näiteks sellest, kuidas need kes püüdsid teha õigust seisid silmitsi ka väga suurte takistustega.
On suhteliselt lihtne anda Jumalale lubadusi hektetunde ajel või eksida mõtlema, et kui nimetame end kristlaseks siis sellest piisabki. Meie sõnad aga peavad realiseeruma elustiilis, kogu südamega väljendatud pühendumises ning tegudes, mis näitavad mida tegelikult usume ja mille poole püüdleme - ükskõik kui raske see ka poleks.

Mõtle tagasi viimase 12 kuu peale - milliseid lubadusi oled andnud Jumalale ning millised neist on ka täidetud? Mida oled lubanud teistele inimestele viimaste kuu jooksul?

Selle kommentaari autor: Fran Beckett