Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ihu kasvamine

Kolmapäev, 6. Veebruar 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ef 2:11-22

Kristuse ühendavast väest
11Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu,
12- teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas.
13Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.
14Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu,
15kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu,
16ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu.
17Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile,
18sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde.
19Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,
20ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.
21Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas
22ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

“Meie Issand ei jätnud endast maha raamatut ega usutunnistust, filosoofilist süsteemi ega elureegleid, vaid Ta jättis nähtava kogukonna...” (Leslie Newbigin, The Household of God, SCM, 1954)

 

Apostlite tegude raamatus 18. ja 19. peatükis on kirjeldatud  Efesose koguduse rajamist, mis algas kohtumisest linna juudi kogukonnaga. Efesose linna rohkearvuline elanikkond oli  kosmopoliitne, ning nende sünagoogist alguse saanud liikumine levis varsti palju laiemale, kuni Jeesuse nime hakati austama Efesoses elavate “juutide ja kreeklaste poolt”. Seal kasvav kogudus koosnes nii juutidest kui paganatest ning just selle imekspandava lepituse suunas viitab Paulus nüüd oma kirjas. 

Kristuse lunastustöö ei saa nähtavaks mitte ainult igas kristlases individuaalselt, vaid ka usklike kogukonna keskel - kes enne üksteisele täiesti võõrad olid (s 11). Nüüd on neist saanud sama armu kaaspärijad  (s 19) ning kõik need tõotused, mis enne olid antud vaid juutidele (s 12) on nüüdsest kättesaadavad Kristuse läbi ka paganatele. Ja Pauluse sõnul on just see Kristuse töö üks saavutusi.

Rahu saab võimalikuks ainult risti olemasolu tõttu (s 14-16). Võime olla lepitatud üksteisega sellepärast, et oleme lepitatud Jumalaga (s 16). Kristuse tõttu on meil seesama eesõigustatud koht Jumala plaanis (s 18). 

Taolise koguduse radikaalses mitmekesisuses ja erisuses  näeb Paulus konkreetset, nähtavat ning mõõdetavat Kristuse ristisurma mõju; sest ilma Kristuseta oleksid nad üksteise vaenlased; koos Kristusega ja Kristuses - on nad üks.

Lepitus on ülestõusmise vili.

Ja see ei saa reaalsuseks üksnes Efesoses. See levib, Kristuse Ihu sisemisi suhtlusliine pidi üle terve Koguduse. Paulus juhatab meid selles lõigus tõeliselt globaalse usuliikumise juurde. Nüüd, kus juutide ja paganate vaheline peamine lõhe on minema pühitud, jääb alles vaid üks kategooria: kõik usklikud. Üle kultuuride ja rasside - ehitab Jumal uut perekonda: meid liidetakse kokku, üheks Kristuses (s 20), ning meie erivärvilises ja paljukeelses jumalakummardamises võtab aset Püha Vaim (s 22).

 
Kui nähtavad on sinu elus ja usus lepituse viljad? Kas su koguduse-elu jutustab globaalsest Jumalast, kelles liidetakse kõik rassid ning fraktsioonid?

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly