Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vastuvõtja poolel

Kolmapäev, 24. Aprill 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hb 1: 1-14

Jumala Poja ülevusest
1Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu,
2on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud,
3kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas
4ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime.
5Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud: "Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu."? Ja veel: "Mina olen temale Isaks ja tema saab minule Pojaks!"?
6Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb: "Ka kõik Jumala inglid kummardagu teda!"
7Inglite kohta ta ütleb küll: "Ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks."
8Aga Pojale ta ütleb: "Sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuningakepp.
9Sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut, seepärast on Jumal, sinu Jumal sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi."
10Ja: "Sina, Issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on su kätetöö.
11Need hävivad, aga sina jääd seisma, kõik nad kuluvad nagu kuub
12ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva, nagu kuue, ja nad muudetakse. Aga sina oled ikka seesama ja sinu aastad ei lõpe."
13Või missugusele inglile on ta kunagi öelnud: "Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks!"?
14Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

Lugedes neid heebrealaste kirja auhiilgusest täidetud avasalme, mõtle enesest kui Jumala kogu toimimise vastuvõtjast, adressaadist: see kõik, on sulle!

 

Tänane peatükk on kui imeline ooperi avamäng. See on kaunis, võimas teos, mis juhatab sisse kogu kirja peateema - Jeesuse.

  • Salmid 1-4 moodustavad tervikliku kokkuvõtte kogu kirja teoloogiast: Jeesus, Jumala Poeg, Tema, kelle läbi universum loodi ja kes selle ühel päeval pärib, on kõnelenud sellesse maailma täiesti uue sõna, tehes kättesaadavaks “pattudest puhastamise”. Siin on kogu heebrealaste kirja kese!
  • Salmid 5-14 on illustratsiooniks 1 ja 2 salmile, näidates, kuidas Vana Testamendi tekstid tunnistavad Jeesuse Kristuse ainulaadsusest. Nad teevad seda väga erilisel moel, heebrealaste kirjale (mis on tulvil Vana Testamendi tsitaate) iseloomulikult: kuuleme tervet rida tekste, mida on kasutatud erilises seoses Iisraeli kuningaga Vanas Testamendis, ja mis ütlevad selle kuninga kohta asju, mis ei saa olla tõesed ühegi inimliku valitseja puhul. 

Ta on tõesti unikaalne, Jumala Poeg (s 5), keda austavad inglid (s 6), kelle poole pöördutakse kui “Jumal” (s 8), kellesse suhtutakse kui loomise kordasaatjale (s 10,11), igavese elu valdaja (s 12), Jumala võidukas pärija (s 13). Mida? Mitte ükski inimesest Jeruusalemma troonil istunu, ei vääri sellist keelekasutust oma isiku suhtes. Selle ekstravagantse keelekasutusega viitab Vana Testament üle Pühakirja Pojale enesele, kes  tõeliselt on kõik kirjeldatu.

Heebrealaste kiri ei luba meil näha Kristust väiksena. Kui kuulame seda kirja, siis tunnetus sellest, kes Jeesus on, kasvab kuni universum ise ei suuda seda enam mahutada, ning me oleme valmis Teda kummardama ja teenima mistahes uuel viisil. 

Kirja esimeste lugejate probleem seisneski selles, et nad vajasid palju suuremat kontseptsiooni ning arusaamist  Kristusest. Ta ei ole mingi lisand, Ta on Issand, Jumala enese auhiilguse täispaistus!

 
Kui suur on sinu Jeesus? Mil määral täidab Ta maailma sinu jaoks? Mõtiskle eriti 3.salmi üle, ning muuda see oma palveks.

Selle kommentaari autor: Steve Motyer