Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usuplakat

Esmaspäev, 27. Mai 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hb 12: 1-11

Jumala kasvatuse eesmärgist
1Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!
2Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.
3Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks.
4Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes!
5Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb:
"Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib!

6Sest keda Issand armastab, seda ta karistab, ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab."
7Kannatused on teile kasvatuseks: Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata?
8Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohilapsed ja mitte pojad.
9Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaiks ja me pelgasime neid; kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude Isale, et elada?
10Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest.
11Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust; aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud.

Sule silmad ja kujutle, et Jeesus on sinuga samas ruumis. Kus Ta istub? Kuidas sina ennast tunned? Mida tahaksid Talle öelda?

 

Pikki aastaid kogunesid umbes 25 mu sugulast igal aastal mu venna kirikusse ühisele puhkusele. Tegime süüa koguduse köögis, magasime pühapäevakooli rumides ning mängisime päevad läbi kiriku territooriumil. Tavaliselt tõime kaasa ka hulgaliselt perepilte, et panna kokku üks suur pereplakat. Nüüd on igal perekonnal koopiad neist plakatitest ja iga kord kui astun meie kööki või küastan mõnd sugulast, olen ümbritsetud  inimeste piltidest keda armastan üle kõige maailmas. Ja need plakatid meenuvad mulle kui loen, et oleme ümbritsetud “suurest tunnistajate pilvest” (s 1). Üks Kristusele kuulumise eesõigusi on olla ühendatud usklike mineviku, oleviku ja tulevikuga (Jh 17:20,21). See “usuplakat” teeb meid tänulikeks usklike ustavuse eest eesminejatele, neile, kes on ohverdanud palju, et meie võiksime osa saada evangeeliumist.

Nagu nägime eelmisest peatükist, hõlmab see miljoneid inimesi, kes on läinud läbi raskustest ja tagakiusust oma usu tõttu. See innustab ka vältima igasugust pattu ja võimaliku eksitust, mis võiks mingilgi määral ohustada meie suhte Kristusega või meie võimet evangeeliumi kuulutada.  Kui vaatan neid pereplakateid, tekib minus soov olla nii kristlik abikaasa, isa, vend või onu kui vähegi võimalik. Need vaikivad pildid aitavad mul hoiduda kõrvalekalletest patu suunnas.

Kirja autor asetab meie ette uurimiseks ka teise pildi: “ Kinnitage oma silmad Jeesusele” (s 2). Jeesus kannatas ristil valu ja häbi selleks, et vabastada meid patust. Ta ei saanud mitte ainult ülimaks usu eeskujuks; Ta demonstreeris et Ta tõesti on meie usu “alustaja ning täideviija” (s 2). Ja see on meie kõige suurem motivatsioon.

 
Tee nimekiri neist, keda paneksid oma elu usuplakatile. Täna Jumalat igaühe eest ning selle mõju eest, mis neil on olnud sinu elus.

Selle kommentaari autor: Whitney Kuniholm