Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Issand pöördub templisse tagasi

Kolmapäev, 9. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 43:1-27

Issanda auhiilgus täidab templi
1Siis ta viis mu värava juurde, selle värava juurde, mis oli ida poole.
2Ja vaata: Iisraeli Jumala auhiilgus tuli ida poolt. Selle kohin oli nagu suurte vete kohin, ja maa helendas tema auhiilgusest.
3Nägemus, mida ma nägin, oli samasugune nagu nägemus, mida ma olin näinud, kui ta tuli linna hävitama, ja samasugune nagu nägemus, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres; ja ma heitsin silmili maha.
4Ja Issanda auhiilgus tuli templisse läbi idapoolse värava.
5Ja Vaim tõstis mu üles ning viis mu sisemisse õue. Ja vaata, Issanda auhiilgus täitis templi.
6Ja ma kuulsin, et templist räägiti mulle; ja üks mees seisis mu kõrval.
7Ja ta ütles mulle: "Inimesepoeg, see on minu aujärje paik ja jalataldade ase, kus ma Iisraeli laste keskel tahan elada igavesti. Iisraeli sugu ei tohi enam teotada mu püha nime, ei nemad ega nende kuningad, oma hoorusega, oma kuningate laipadega ja ohvriküngastega.
8Kui nad panid oma läve minu läve juurde ja oma uksepiidad minu uksepiitade kõrvale, nõnda et ainult sein oli minu ja nende vahel, siis nad teotasid minu püha nime oma jäledustega, mida nad tegid, ja ma hävitasin nad oma vihas.
9Nüüd nad hoiavad minust eemal oma hooruse ja oma kuningate laibad, ja ma elan igavesti nende keskel.
Käsud templi ja altari kohta
10Sina, inimesepoeg, jutusta Iisraeli soole sellest kojast, et nad häbeneksid oma süütegusid; ja nad mõõtku seda eeskuju.
11Ja kui nad häbenevad kõike, mida nad on teinud, siis visanda tempel ja selle sisustus ning seleta neile selle välja- ja sissepääsud, kõik selle joonised ja kõik eeskirjad, kõik joonised ja kõik seadused, ja kirjuta üles nende nähes, et nad paneksid tähele kogu selle kuju ja kõiki selle eeskirju ning teeksid nende järgi.
12See on templi seadus: kogu see maa-ala mäetipus ümberringi on väga püha. Vaata, see on templi seadus."
13Ja need olid altari mõõdud küünardes, küünra peal küünar ja kämbla laius: alus: küünar kõrge ja küünar lai; ja simss ümber selle serva: üks vaks; ja see oli altari kõrgus:
14alusest maa sees kuni alumise ääriseni: kaks küünart; ja selle laius: üks küünar; ja väiksemast äärisest suurema ääriseni: neli küünart; ja selle laius: üks küünar.
15Ja altarikolle: neli küünart; ja koldest ülespidi oli neli sarve.
16Kolde pikkus oli kaksteist küünart kaheteistküünrase laiuse juures; see oli ruudukujuline oma nelja külje poolest.
17Ja ääris: pikkus neliteist küünart neljateistküünrase laiuse juures piki selle nelja külge; ja simss selle ümber: pool küünart; ja selle alus: küünar ümberringi; ja selle astmed olid ida poole.
18Ja ta ütles mulle: "Inimesepoeg, nõnda ütleb Issand Jumal: Need on altari eeskirjad: päeval, kui see on valmis, et selle peal saab põletusohvrit ohverdada ja verd piserdada,
19anna leviitpreestritele, kes on Saadoki soost, kes võivad mulle ligineda, et mind teenida, ütleb Issand Jumal, härjavärss patuohvriks.
20Võta selle verd ja määri altari nelja sarve peale, äärise nelja nurga peale ja simsi peale ümberringi; nõnda puhasta see ja tee selle eest lepitust!

“Elusta oma kogudust, oo Issand / tule meie ligi armus ja väes!” (Albert Midlane, 1825–1909)

 

Mitmed usklikud kõnelejad on väljendanud kartust, et Issand taandab oma ligiolu Lääne kirikutest nende enesegarahulolu ja truudusetuse pärast. Julgemata seda võimalust päriselt eirata, võiksime aga tänasest tekstis leida julgustuse ja kinnituse selle kohta, et Jumala hea meel on ka taaselustada oma eesmärke ning uuendada oma rahvast! Isegi kogedes, et kirikud on otsekui “pagenduses” kaasaegse ühiskonna äärealadel, meenuta, et iidses Iisraelis oli samuti neid, kes vaatamata hüljatuse kogemisele Jeruusalemmas ning naeruvääristamisele Paabelis, ei kaotanud oma usku sellesse, et Issand muudab nende olukorra. Nägemus, mida kirjeldatakse selles peatükis oli kindlasti vastus neile, kes olid palvetanud, et Issand taastaks Siioni uuesti ning ilmutaks taas oma auhiilgust (Ps 102:16)

See “nägemus nägemuse sees” kirjeldab Issanda tagasitulekut templisse. Sama haarav nägemus 19 aastat varem, kujutas “iikabodi” (“au on lahkunud” 1Sm 4:21) sündmust: Issandat, kes jättis maha Jeruusalemma templi (8:1 -11:25) sest see oli rüvetatud ebajumalakummardamises ning truudusetuses.  Selleks, et mõista tolle Hesekieli raamatu peatükkides 40-48 kirjeldatud kõrghetke - “Iikabodi” pöördsündmuse tohutut tähendust, loe uuesti kirjakohti 8:4; 9:3; 10:18,19 ja 11:23.

Tänase kirjakoha nägemus viitab mõnedele taaselustatud jumalakummardamise erijoonele. Kõigepealt on juttu imelisest jumaliku ligioleku kogemusest (s 5). Kas sinu koguduse külalised saavad ka hüüatada “Jumal on tõesti teie keskel!”? (1Kr 14:25). Teiseks on tuntav jätkuv jumaliku andestuse kogemus: altar viitab uuele tähenduslikkusele (s 13-27), paigale, kus tunnistatakse oma pattu ning kus andeksand on garanteeritud.  Kas “Kristus, ristilööduna” (1Kr 2:2) asub ka teie koguduse jumalateenistuse keskmes? Viimane iseloomulik joon selles nägemuses on korduv jumaliku perspektiivi äratundmine. 

See nägemuslik kohtumine andis Hesekielile uue vaate oma rahva kriisile. Kas sinu kohtumine Jumalaga muudab ka su maailmanägemist? Kuidas mõjutab see su reaktsioone päeva jooksul saabuvaile uudistele?

 
“Uuenda oma kogudust, oo Issand / ning ilmuta oma väge!”

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald