Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ohvrialtar ja andeksandmine

Neljapäev, 10. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 43:13-27

Käsud templi ja altari kohta
13Ja need olid altari mõõdud küünardes, küünra peal küünar ja kämbla laius: alus: küünar kõrge ja küünar lai; ja simss ümber selle serva: üks vaks; ja see oli altari kõrgus:
14alusest maa sees kuni alumise ääriseni: kaks küünart; ja selle laius: üks küünar; ja väiksemast äärisest suurema ääriseni: neli küünart; ja selle laius: üks küünar.
15Ja altarikolle: neli küünart; ja koldest ülespidi oli neli sarve.
16Kolde pikkus oli kaksteist küünart kaheteistküünrase laiuse juures; see oli ruudukujuline oma nelja külje poolest.
17Ja ääris: pikkus neliteist küünart neljateistküünrase laiuse juures piki selle nelja külge; ja simss selle ümber: pool küünart; ja selle alus: küünar ümberringi; ja selle astmed olid ida poole.
18Ja ta ütles mulle: "Inimesepoeg, nõnda ütleb Issand Jumal: Need on altari eeskirjad: päeval, kui see on valmis, et selle peal saab põletusohvrit ohverdada ja verd piserdada,
19anna leviitpreestritele, kes on Saadoki soost, kes võivad mulle ligineda, et mind teenida, ütleb Issand Jumal, härjavärss patuohvriks.
20Võta selle verd ja määri altari nelja sarve peale, äärise nelja nurga peale ja simsi peale ümberringi; nõnda puhasta see ja tee selle eest lepitust!
21Võta siis patuohvri härjavärss ja põleta see templi määratud paigas väljaspool pühamut!
22Teisel päeval too patuohvriks veatu sikk; altar tuleb puhastada, nagu see puhastati härjavärsiga!
23Kui oled lõpetanud puhastuse, siis too veatu härjavärss ja lambakarjast veatu jäär!
24Too need Issanda ette, preestrid visaku nende peale soola ja ohverdagu need põletusohvriks Issandale!
25Seitse päeva valmista iga päev patuohvri sikk; samuti tuleb valmistada veatu härjavärss ja lambakarjast veatu jäär!
26Seitse päeva tehtagu altari lepitust, seda puhastatagu ja pühitsetagu!
27Ja kui need päevad on möödas, siis valmistagu preestrid kaheksandal päeval ja edaspidi altaril teie põletus- ja tänuohvreid! Siis on mul teist hea meel, ütleb Issand Jumal."

Täna Jumalat, et võid osa saada lepitusest! Too ta ette oma koormad ning ülista teda puhtuse ja pühitsuse eest Kristuses.

 

Veri toob lepituse - 43.peatüki lõpuosa meenutab seda meile taas. Ohver on see, mis loob ühenduse inimese ja Jumala vahele. Hesekieli prohvetikuulutus vaatab ettepoole - tulevase maailmaajastu ohvrile.

Teisi, nii detailseid altarikirjeldusi Vanas Testamendis ei ole. Samas on vaja meeles pidada, et meile antud pilt kuulub tulevikku. Altar on siin kolmekorruseline, ülalt kitsenev ehitus, mille peal preester ohverdades seisab, näoga templi poole. Midagi taolist võis leida, Dura-Europose sünagoogist (praeguse Süüria territooriumil), meie ajaarvamise alguses. Kogu altarikirjeldusena antud pilt selgitatakse peatüki viimases lauses.

Alatripildile järgneb korraldus altari pühitsemise kohta. Selle põhjus on lihtne - terviku seisukohalt on pühitsemisel ja puhtusel väga oluline osa. Ning põhjuski on sama: kõige selle läbi, vaatab Issand taas oma rahva poole ning on nõus vastu võtma nende patuohvri. Ning see omakorda toob rahu Jumala ja inimese vahele.

Altar tuleb puhastada, sest vaid see, kes on puhas saab toimetada puhastamise ning tuua lepituse. Puhastusriitused ise on “laen” suure lepituspäeva rituaalidest ( 3Ms 16:18-19), kuid nende kestvus on mitmekordne. Ja ka lõpuajal toimuv täitumine on mitmekordne (ühe päeva asemel on nüüd seitse - täiuslikkuse arv).

Heebrealaste kirja autor tõdeb altarile osutades: “Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada, taevasi asju endid aga puhastatakse neist paremate ohvritega.  “(Hb 9:23)

Nende, lõpuaegade altaripiltide täideminek, see parem ohver, on Kristus - kes on nii altar kui ka ohver.

 
“..nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad. “ (Hb 9:28)

Selle kommentaari autor: Pekka Lindqvist