Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kristus sinus

Laupäev, 14. Detsember 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Gl 1:10-24

Ainsast evangeeliumist
10Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane.
Pauluse apostliks kutsumisest
11Sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt,
12sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu.
13Te olete ju kuulnud minu endisest elust juudi usus, et ma üliväga kiusasin taga Jumala kogudust ja püüdsin teda hävitada
14ning ma jõudsin juudi usus ette paljudest eakaaslastest oma rahva hulgas, olles palju innukam oma vanemate pärimuste suhtes.
15Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane
16ilmutada mulle oma Poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega
17ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid läksin Araabiasse ja seejärel pöördusin jälle tagasi Damaskusesse.
18Seejärel, kolme aasta pärast, läksin ma üles Jeruusalemma Keefasega tutvuma ning jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks.
19Kedagi teist apostlitest ma ei näinud kui vaid Jaakobust, Issanda venda.
20Ent mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees, et ma ei valeta!
21Seejärel ma tulin Süüria ja Kiliikia maakohtadesse.
22Kuid Juudamaa kogudustele, kes on Kristuses, jäin ma palge poolest tundmatuks.
23Nad ainult kuulsid räägitavat: "See, kes meid enne taga kiusas, kuulutab nüüd selle usu evangeeliumi, mida ta varem püüdis hävitada."
24Ja nad ülistasid Jumalat minu pärast.

Mõtiskle, mida see tähendab, et oled Jumala poolt imeliseks loodud, eesmärgiga...(Ps 139:13-16 )*

Esimestele kristlastele võis evangeelium tunduda järjekordse filosoofiana. Paulus on mures - väga mures - kuidas teha selgeks, et evangeelium on midagi hoopis muud. Et ta on selle saadud ilmutuse toel.

Paulus alustas oma elu pedantse juudina (Fl 3:4-6), kuni ülestõusnud Kristus sai ta Damaskuse teel kätte (Ap 9:1-5; 22:3-10; 26:4-18). Ja me ei tea tegelikult kuidas ta kolm järgnevat aastat Araabias veetis. Traditsiooniliselt on arvatud, et tegu oli üksinduses toimuva järelmõtlusega, aga võib ka täiesti olla, et ta juba siis tegutses oma kutsumises evangeliseerida paganaid. 

Seejärel läks ta kohtuma Peetrusega (kes poleks tahtnud selle kahe nädala jooksul olla nende kohtumise tunnistaja - kasvõi kärbsena seinal!). Pauluse veendumus evangeeliumi tõe suhtes toetub kahele alussambale: isiklikule kohtumiskogemusele ülestõusnud Issandaga ning “valideerimisele” kellegi sellise poolt, kes oli Jeesusele lähedane olnud tema maise teenimise ajal ning kohal siis, kui Püha Vaim langes sündiva koguduse peale.

Paulus kirjutab, kuidas Jumal ise ilmutas end  - mitte “temale” vaid “tema sees”, taoline sõnastusvalik viitab isikliku ilmutuse lähedusele. Hiljem, kirjutab Paulus oma kirjades kristlaste olemisest “Kristuse sees”. Jumal ilmutab end meile samamoodi - “meie sees”, läbi oma Püha Vaimu, kes Gordon Fee sõnul pole mida muud kui “Jumala isiku kohalolek”.

Vähestel meie seast on olnud “Damaskuse tee “ kogemust. Ning Jumal ei sünnita oma lapsi masstoodanguliinil. Tema tunneb igaüht meis nimepidi, ning läheneb kohtumisehektel igale individuaalselt. Sellepärast tuleb meile kasuks mõtiskleda ning meenutada kuidas Jumal minevikus on meile ennast ilmutanud. Sellisest mõtisklusest saame kahtluste ning raskuste ajal uut jõudu. Üle kõige aga saame anda tänu Jumalale selle eest, et Ta ei peida end meie eest.

 
Milline on sinu tunnistus? Mida sinu jaoks tähendab ütlemine et Jumal on end Kristuses sulle ilmutanud?

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson