Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuningas, kes oli ja saab olema

Reede, 17. Oktoober 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hg 2:1- 23

Uue templi toredus
1Seitsmenda kuu kahekümne esimesel päeval tuli prohvet Haggai kaudu Issanda sõna; ta ütles:
2"Räägi nüüd Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile, ja allesjäänud rahvale ning ütle:
3Kes teist, allesjäänuist, on näinud seda koda selle endises toreduses? Missugusena näete seda nüüd? Eks see ole teie silmis, nagu ei olekski midagi?
4Aga ole nüüd tubli, Serubbaabel, ütleb Issand, ja ole tubli Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega, ütleb vägede Issand!
5Selle lepingu sõna, mille ma tegin teiega, kui te Egiptusest ära tulite, ja minu Vaim püsivad teie keskel. Ärge kartke!
6Sest nõnda ütleb vägede Issand: Veel pisut aega, ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa.
7Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi paganate rikkused tuuakse, ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede Issand.
8Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Issand.
9Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Issand."
Noomitus ja tõotus
10Üheksanda kuu kahekümne neljandal päeval, Daarjavese teisel aastal, tuli Issanda sõna prohvet Haggaile; ta ütles:
11"Nõnda ütleb vägede Issand: Küsi ometi preestrilt õpetust ja ütle:
12Kui keegi kannab pühitsetud liha oma kuue hõlmas ja puudutab oma hõlmaga leiba või leent, veini või õli või mõnda muud rooga, kas see saab siis pühaks?" Ja preestrid vastasid ning ütlesid: "Ei!"
13Seejärel küsis Haggai: "Kui keegi laibast roojastatu puudutab mõnda neist, kas see saab siis roojaseks?" Ja preestrid vastasid ning ütlesid: "See saab roojaseks."
14Siis kostis Haggai ja ütles: "Niisugune on see rahvas ja niisugune on see sugu mu palge ees, ütleb Issand, ja niisugune on kõik nende kätetöö ja see, mis nad seal ohverdavad: see on roojane.
15Ja nüüd pange ometi tähele tänasest päevast alates! Enne kui Issanda templis pandi kivi kivi peale,
16kuidas oli siis teiega lugu? Kui tulite kahekümnemõõdulise viljahunniku juurde, oli seal kümme; kui tulite surutõrre juurde, et ammutada tõrrest viiskümmend mõõtu, oli seal kakskümmend.
17Mina lõin teid, kõike teie kätetööd viljakõrvetuse, roosteudu ja rahega, aga ükski teist ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand.
18Pange ometi tähele aega sellest päevast peale, alates üheksanda kuu kahekümne neljandast päevast, sellest päevast, mil pandi alus Issanda templile! Pange tähele,
19kas seeme veel jääb aita? Ja kas viinapuu, viigipuu, granaatõunapuu ja õlipuu veel ei kanna vilja? Sellest päevast alates annan ma neile õnnistuse."
Issanda tõotus Serubbaabelile
20Ja Issanda sõna tuli Haggaile teist korda kuu kahekümne neljandal päeval; ta ütles:

“Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! “(Ps 95:6) Mõtiskle inimkonna eesmärgi üle - armastada Jumalat, ning tunda Temast rõõmu igavesti; ning põlvedel olles põlvita ka oma südames Tema ees austuses.

Mõtle kui tavaliste argitomingute kaudu võis toimuda maa taasasustamine. Siin pole ei imelist Punasest Merest läbiminekut, taevast mannat, vuttide parvi või Jeeriko müüride võimsat langemist. Selle asemel aga ehitatakse hulgaliselt maju, kaevatakse kaeve ning rajatakse põlde ja korjatakse aedade saake. Lisaks on Paabelis kinnitatud templiplaanid

puudulikud, ning eealrve pingeline. Seega pidi eriti eakmatel pagulastel, kes mäletasid  Saalomoni templi hiilgust, olema üsnagi raske mitte muutuda kibestunuks ning isegi küüniliseks vaadates aeglaselt kerkivaid konstruktsioone. Millised sinu elu mittetäitunud ootused ning valusad ümberpaiknemised meenuvad sulle, ning mil määral on need mõjutanud sind silmist kaotama Jumala eesmärki, armu ning ligiolu?

Kui Haggai kutsub Jeruusalemma jääki seisma pooleldi taastatud varemete keskel ning meenutama Saalomoni templi hillgust, oli see tegelikult Jumala kutse: “Vaata otsa oma viletsusele” (s 3). Oma murtuse tunnistamine on otsustav samm paranemise alustamiseks. Iga juudi jaoks, kes püüdis kuidagi hoomata seda kummalist, uut Jeruusalemma, kõlasid Haggai järgmised sõnad nagu ammu-unustatud laulu lootusrikas refrään: “ Ole nüüd tubli Serubbaabel..., ole tubli Joosua......olge tublid, kõik maa rahvas....sest mina olen teiega...ja minu Vaim püsib teie keskel. Ärge kartke.” (s 4,5). Issanda kutse kõlab edasi: Võta oma elu valusad seigad ning aseta need minu suurde plaani, tervet maailma hõlmavasse päästeloosse.”

Issand pakub enda armust täidetud perspektiivi oleviku jaoks, milles oleme - osutades taas kord oma armastuse ning lepingu eesmärgile (s 6-9); universumit vapustavale, kallisvarast ülevoolavale Jeruusalemmale ning templile, mis on täidetud auhiilgusest. Oleviku kannatused ning mineviku päästmised kahvatuvad selle tõotatud tuleviku ja  rahu kosmilise mõju ees. Ning Jeesuses Kristuses on meil juba eelmaitse sellest ülimast õnnistatusest.

18.detsember aastal 520 eKr, kui Haggai ütles oma viimased prohveteeringud, oli alagamas vihmaperiood ning igalt muldapandud istikult oodati jõudsat kasvamist. Jumal aga meenutab Iisraeli juhtidele päeva vaid 3 kuud tagasi, mil pandi paika esimesed kivid Issanda templi vundamenti (s 18), nimetdes seda Iisraeli ajaloo pöördepunktiks. Tähendamissõna (s 10-19) virgutab preestrite mälu: hukatuslik, rikutusest lähtuv saastumine oli mõjutanud kõiki eluvaldkondi - isegi maa vilja (s 16-19). Ning sõnad inimeste rikutud südamete kohta räägiti rahvale, kes ei tahtnud oma mugavustsoonist väljuda selleks, et teha Jumala tahtmist. Ka meie päevil saab kogudusi vägagi tulemuslikult eraldada Jumala tegelikust reaalsusest  ning murtud maailmast -näiteks läbi individualistliku jumalakummardamine, nišiidentiteedi ja lõppematute kiriklike ettevõtmiste tulemusena.

Haggai asetab Iisraeli silmitsi tõsiasjaga, et nende uus elu ei kõlba millekski, kui nad ei hakka elama Jumala tingimustel. Kas meiegi võime olla ohutsoonis, mittereageerides erinevatele moraalsetele libastumistele, mitte taibates või hinnates Jumala armu ja soosingu ligitulemise hetki (s 18,19)? Haggai sõnum kuulutab kosmilist raputust, kui Jumal liigutab Iisraeli järgmise sammu võrra lähemale tema saatusele (s 20-22). Jeremia kasutas siinmainitud pitserisõrmuse kujundit (s 23), kuulutades ette Taaveti soost pärineva kuningas Joojakini taganemist Jumalast (Jr 22:24). Nüüd antakse seesama kujund Joojakini pojapojale, Serubbaabelile ning see äratab taas Taaveti soost tuleva Messia ootuse Iisraeli rahva keskel. Ka siis kui elu on väga raske, jätkab Jumal toimimist ning olgu see meilegi julgustuseks ebakindlatel aegadel.

 
Tarkuse ning rikkuse allikad peituvad lihtsas sõnakuulelikkuses Jumalale. Palu, et Jumal näitaks, kus pead täna olema targalt sõnakuulelik, palu et sul oleks jõudu selleks. Palu, et Püha Vaim võiks tuua esile muutusi sinu südames samal määral, kui muutusi sinu kaudu seal, kus elad.

Selle kommentaari autor: Allen Goddard