Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ligiolu teoloogia

Esmaspäev, 10. August 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 8:1-30

Templi pühitsemine
1Siis kogus Saalomon Iisraeli vanemad ja kõik suguharude peamehed, Iisraeli laste perekondade eestseisjad, kuningas Saalomoni juurde Jeruusalemma Issanda seaduselaegast Taaveti linnast, see on Siionist, üles tooma.
2Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid pühadeks kuningas Saalomoni juurde eetanimikuus, mis on seitsmes kuu.
3Ja kui kõik Iisraeli vanemad olid tulnud, siis tõstsid preestrid laeka
4ja tõid üles Issanda laeka, kogudusetelgi ja kõik pühad riistad, mis telgis olid; preestrid ja leviidid tõid need üles.
5Kuningas Saalomon oli laeka ees, ja koos temaga oli kogu Iisraeli kogudus, kes oli kogunenud tema juurde; nad ohverdasid nii palju lambaid, kitsi ja veiseid, et neid ei saadud lugeda ega kokku arvata.
6Ja preestrid tõid Issanda seaduselaeka selle paika koja tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla,
7sest keerubid laotasid oma tiivad laeka paiga üle; keerubid katsid laegast ja selle kandekange pealtpoolt.
8Ja kangid olid nii pikad, et kangide otsi võis näha pühamust, kõige pühama paiga eest, ent neid ei nähtud väljast; ja need on seal tänapäevani.
9Laekas ei olnud muud kui need kaks kivilauda, mis Mooses oli Hoorebil sinna pannud, kui Issand tegi Iisraeli lastega lepingu nende tulles Egiptusemaalt.
10Ja kui preestrid pühamust väljusid, siis sündis, et pilv täitis Issanda koja
11ja preestrid ei võinud jääda teenima pilve pärast: sest Issanda auhiilgus oli täitnud Issanda koja.
12Siis kõneles Saalomon: „Issand on öelnud, et ta tahab elada pimeduses.
13Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, su igavese eluaseme paiga.”
14Ja kuningas pööras oma palge ja õnnistas kogu Iisraeli kogudust, ja kogu Iisraeli kogudus seisis.
15Ja ta ütles: „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, kes oma käega on tõeks teinud, mida ta oma suuga on kõnelnud mu isale Taavetile, öeldes:
16Sellest päevast alates, kui ma tõin oma Iisraeli rahva ära Egiptusest, ei ole ma üheltki Iisraeli suguharult valinud ühtegi linna, kuhu ehitada koda, kus oleks mu nimi; aga ma valisin Taaveti, et ta valitseks mu Iisraeli rahva üle.
17Mu isal Taavetil oli küll südame peal ehitada koda Issanda, Iisraeli Jumala nimele,
18aga Issand ütles mu isale Taavetile: Et sul südame peal on ehitada mu nimele koda, siis oled sa hästi teinud, kui see sul südame peal on.
19Ometi ei ehita sina seda koda, vaid su poeg, kes su niudeist välja tuleb, ehitab mu nimele koja.
20Issand on pidanud oma sõna, mis ta kõneles, ja mina olen tõusnud oma isa Taaveti asemele ja istun Iisraeli aujärjel, nõnda nagu Issand on kõnelnud, ja ma olen ehitanud koja Issanda, Iisraeli Jumala nimele.

“Kui aitajaist pole abi, ja lohutajad põgenevad, tule Sina appi abitule, mu juurde jää…” (Henry Francis Lyte, 1793–1847)

Tänase lugemise võtmesõnad maalivad väga selge pildi sellest, kuidas Iisrael hakkas tunnetama Jumala ligiolu.

Esimene neist on “Issanda seaduselaegas” (lepingualegas) (s 1,3,5,6,7,9). Laeka sisu - kaks kivilauda, millel oli Jumala poolt kirjutatud seadmiste ülestähendus inimkonna jaoks - tuletas inimestele meelde, et Jumala ligiolu peamiseks vahendajaks on Tema sõna, mida rahvas peab kuulma ning millele kuuletuma. Just selliselt, elades püha eluviisi - viiakse Jumala ligiolu templist maailma.

Teiseks võtmesõnaks on “Issanda nimi”. Tempel oli maa peal see paik, kuhu Jehoova asetas oma nime (s 16,17,18,19,20,29) selleks, et mehed ja naised saaksid selle poole palvetada. Seal said nad vestelda Jumalaga, kelle asupaik on taevas (s 32,34,36,43,45,49), sest Tema templit hüütakse palvekojaks (s 29; Js 56:7; Jr 7:11; Mt 21:13).

Kolmandaks nimetatakse “pilve” (s 10), mis sümboliseerib “Issanda auhiilgust” (s 11). See pilv, mida hiljem hakati nimetama “Shekinah” - auhiilguseks - ilmub Vana Testamendi jutustustes väga harva, ning viitab Jumala ligiolu võimsale manifesteerumisele, mida Jumal andis oma rahva ajaloo võtmesündmustes - näiteks nagu väljarändamisel (2Ms 13:21-22), seaduse andmisel (2Ms  24:15–18), seadusetelgi lõpetamisel (2Ms 40:34-35) ja nüüd templi pühitsemisel.

Taoline Jumala ligiolu kolmekordne teoloogia peegeldub tänapäeval ka koguduse kogemuses. Endiselt ilmutab Jumal enda ligiolu oma Sõnas, kui seda kuuldakse ning sellele kuuletutakse; kui me hüüame appi Tema nime palvetades ja Teda kummardades, ning siis kui ta ligineb meile aeg-ajalt oma ülestõusmise väe võimsa puhanguga. 

 
“Muutust ja kõdunemist kõikjal enda ümber näen, Sina kes sa iial ei muutu - mu juurde jää!”

Selle kommentaari autor: Richard Harvey