Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tühimikus seistes

Teisipäev, 11. August 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 8:22 - 40

Templi pühitsemine
22Siis astus Saalomon Issanda altari ette kogu Iisraeli koguduse juuresolekul ja sirutas oma käed taeva poole
23ning ütles: „Issand, Iisraeli Jumal! Sinu sarnast jumalat ei ole ülal taevas ega all maa peal: sina pead lepingut ja osadust oma sulastega, kes käivad su ees kõigest südamest,
24sina oled pidanud oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale olid lubanud. Jah, mis sa oma suuga oled kõnelnud, selle oled sa oma käega tõeks teinud, nõnda nagu see täna on sündinud.
25Ja nüüd, Issand, Iisraeli Jumal, pea oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale tõotasid, öeldes: Ei puudu sul minu palge ees mees, kes istub Iisraeli aujärjel, kui ainult su pojad peavad oma teed, käies mu ees, nõnda nagu sina oled käinud mu ees.
26Ja nüüd, Iisraeli Jumal, saagu ometi tõeks su sõnad, mis sa oled kõnelnud oma sulasele, mu isale Taavetile!
27Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud.
28Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebehüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees,
29et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud: Seal peab olema minu nimi!, et sa kuuleksid palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole!
30Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole! Jah, kuule paigast, kus sa elad - taevast! Ja kui sa kuuled, siis anna andeks!
31Kui keegi oma ligimese vastu pattu teeb ja talle pannakse peale vanne teda vannutades, ja vandeasi tuleb sinu altari ette siia kotta,
32siis kuule sina taevast ja tee ning mõista õigust oma sulastele: mõista süüdlane süüdi, pane tema teod ta pea peale, õige aga mõista õigeks, anna temale ta õigust mööda!
33Ja kui su Iisraeli rahvas lüüakse maha vaenlase ees, sellepärast et nad sinu vastu on pattu teinud, ent nad pöörduvad tagasi su juurde ja kiidavad sinu nime, palvetavad su poole ja anuvad sind selles kojas,
34siis kuule sina taevast ja anna andeks oma Iisraeli rahva patt ja too nad tagasi maale, mille sa oled andnud nende vanematele!
35Kui taevas on suletud ja vihma ei ole, sellepärast et nad on sinu vastu pattu teinud, aga nad palvetavad selle paiga poole ja kiidavad sinu nime ja pöörduvad oma patust, sellepärast et sa neid oled alandanud,
36siis kuule sina taevast ja anna andeks oma sulaste ja oma Iisraeli rahva patt, sest sina õpetad neile head teed, mida nad peavad käima, ja anna vihma oma maale, mille sa oled andnud pärisosaks oma rahvale!
37Kui maale tuleb nälg, kui tuleb katk, kui tulevad viljakõrvetus või -rooste, rohutirtsud ja mardikad, kui vaenlane teda rõhub ta maa väravais, kui tabab mingi nuhtlus või mingi haigus,
38kui siis iganes palvetatakse või anutakse, olgu ükskõik missuguse inimese või kogu su Iisraeli rahva poolt, kui nad igaüks tunnevad oma südame häda ja sirutavad oma käed selle koja poole,
39siis kuule sina taevast, oma asupaigast, ja anna andeks ning tee nõnda, et sa annad igaühele tema tegusid mööda, nagu sa tunned tema südant, sest sina üksi tunned kõigi inimlaste südameid,
40et nad kardaksid sind kõigil neil päevil, mil nad elavad maal, mille sa oled andnud meie vanemaile!

Täna loeme sellest, kuida Saalomon “seisis selles tühimikus”,mis oli Jumala ja tema rahva vahel. Samamoodi teeb Jeesus meile. Hb 7:28 ütleb Jeesuse kohta: “…elades aina selleks, et nende eest paluda. “ - st palvetada meie eest. Täna Teda, et Ta palvetab sinu eest!

Pean tunnistama, et üks asi, mis muudab mind torisevaks vanaks naiseks, on see, kui inimesed avalikul koosolekul palvetavad pea kummargil ja nii vaikselt, et neid ei kuule mitte keegi peale Jumala. Ma tahaksin küll, et nad tunneksid end palves väljendades piisavalt hästi ja vabalt, samas kui juba palvetada avalikul teenistusel, siis tehakse seda ka kõikide teiste eest ning teistel on vaja kuulda, mida öeldakse, et nad saaksid ka öelda “Aamen!”. Saalomoni palve oli suunatud Jumalale, kuid rahvas tema ümber, pidi seda kuulma ning sellest aru saama selleks, et muuta see palve ka enda omaks - sest see palve oli üleni täis tõde.

Kõigepealt kuulutab see veelkord, et Jumal täidab oma tõotused. kuid, samas kutsub üles ka inimest täitma enda antud tõotusi. Ja see on mõistetav  -eriti  kui paneme tähele selles Taaveti troonile järelpõlve lubavas tõotuses väikest, ent olulist väljendit: “kui ainult” (s 25). Palvetades: “saagu ometi tõeks su sõnad” (s 26), palub Saalomon, et Taaveti järglased, sh tema ise, peaksid hoolega “ Jumala teed, käies (Jumala) ees…” (s 25).

Mis puutub templihoonet käsitlevaisse tõotustesse - siis Saalomon teab, et rahval on vaja teada, et tempel ise on vaid sümbol. Jumal ei ela tegelikult seal! Saalomon teab, et tempel iseenesest ei ole mingi maagiline paik, kus kõik palved mis on tehtud õiges asendis ja õiges suunas saavad automaatselt täidetud; vaid, nähtavad sümbolid on abiks nii talle enesele kui tema rahvale siis, kui nad tulevad Jumala ette otsima armu ja halastust, ning Jumal näeb nende südame siirust ning andestab neile.  

Kui aastaid hiljem arvati Juuda kuningriigis, et templi olemasolu on see, mille pärast Jumal õnnistab neid nagunii, ükskõik kui halvasti nad ka käituvad, peab prohvet Jeremija rahvast taas manitsema templile sisuliselt lähenema (Jr 7:1-7).  Ilmselt oleks siis Saalomon temaga sama meelt olnud.

 
Olles osa Jumala “kuninglikust preesterkonnast” (1Pt 2:9), on ka meil vastutus “seista tühimikus” ning teha eestpalveid Issanda poole selle maailma pärast. Kelle pärast palvetamine on sinu vastutusel? Kui ustavalt oled sa seda teinud?

Selle kommentaari autor: Mary Evans