Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Palve kõikide aegade jaoks

Kolmapäev, 12. August 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 8:31-66

Templi pühitsemine
31Kui keegi oma ligimese vastu pattu teeb ja talle pannakse peale vanne teda vannutades, ja vandeasi tuleb sinu altari ette siia kotta,
32siis kuule sina taevast ja tee ning mõista õigust oma sulastele: mõista süüdlane süüdi, pane tema teod ta pea peale, õige aga mõista õigeks, anna temale ta õigust mööda!
33Ja kui su Iisraeli rahvas lüüakse maha vaenlase ees, sellepärast et nad sinu vastu on pattu teinud, ent nad pöörduvad tagasi su juurde ja kiidavad sinu nime, palvetavad su poole ja anuvad sind selles kojas,
34siis kuule sina taevast ja anna andeks oma Iisraeli rahva patt ja too nad tagasi maale, mille sa oled andnud nende vanematele!
35Kui taevas on suletud ja vihma ei ole, sellepärast et nad on sinu vastu pattu teinud, aga nad palvetavad selle paiga poole ja kiidavad sinu nime ja pöörduvad oma patust, sellepärast et sa neid oled alandanud,
36siis kuule sina taevast ja anna andeks oma sulaste ja oma Iisraeli rahva patt, sest sina õpetad neile head teed, mida nad peavad käima, ja anna vihma oma maale, mille sa oled andnud pärisosaks oma rahvale!
37Kui maale tuleb nälg, kui tuleb katk, kui tulevad viljakõrvetus või -rooste, rohutirtsud ja mardikad, kui vaenlane teda rõhub ta maa väravais, kui tabab mingi nuhtlus või mingi haigus,
38kui siis iganes palvetatakse või anutakse, olgu ükskõik missuguse inimese või kogu su Iisraeli rahva poolt, kui nad igaüks tunnevad oma südame häda ja sirutavad oma käed selle koja poole,
39siis kuule sina taevast, oma asupaigast, ja anna andeks ning tee nõnda, et sa annad igaühele tema tegusid mööda, nagu sa tunned tema südant, sest sina üksi tunned kõigi inimlaste südameid,
40et nad kardaksid sind kõigil neil päevil, mil nad elavad maal, mille sa oled andnud meie vanemaile!
41Aga ka võõramaalast, kes ei ole sinu Iisraeli rahva hulgast, tuleb aga kaugelt maalt sinu nime pärast
42- sest nad kuulevad sinu suurest nimest, sinu vägevast käest ja sinu väljasirutatud käsivarrest - ja ta tuleb ning palvetab selle koja poole,
43kuule sina taevast, oma asupaigast, ja tee kõike, mille pärast võõras sinu poole hüüab, et kõik maa rahvad õpiksid tundma sinu nime ja kardaksid sind, nõnda nagu su Iisraeli rahvas, ja et nad teaksid, et sinu nimi on pandud kojale, mille ma olen ehitanud!
44Kui su rahvas läheb sõtta oma vaenlase vastu, teekonnale, kuhu sa nad läkitad, ja nad palvetavad Issanda poole selle linna suunas, mille sina oled valinud, ja koja suunas, mille mina olen ehitanud su nimele,
45siis kuule taevast nende palvet ja anumist ja tee neile õigust!
46Kui nad sinu vastu pattu teevad - sest pole inimest, kes pattu ei tee - ja sina vihastad nende peale ning annad nad vaenlase kätte, nõnda et nad viiakse vangi vaenlase maale, kaugemale või lähemale,
47aga kui nad siis seda südamesse võtavad maal, kuhu nad on vangi viidud, ja pöörduvad ning anuvad sind oma vangistusemaal, öeldes: Me oleme pattu teinud, oleme eksinud ja saanud süüdlasteks,
48ja pöörduvad sinu poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest nende vaenlaste maal, kes on nad vangi viinud, ja paluvad sind oma maa suunas, mille sa oled andnud nende vanematele, linna suunas, mille sina oled valinud, ja koja suunas, mille mina olen ehitanud sinu nimele,
49siis kuule taevast, oma asupaigast, nende palvet ja anumist, tee neile õigust
50ja anna oma rahvale andeks see, milles nad sinu vastu on pattu teinud, ja kõik nende vastuhakkamised, millega nad sulle on vastu hakanud, ja lase neil leida halastust oma vangiviijate ees, et need halastaksid nende peale!

“Kui peaksin palve hooletusse jätma kasvõi üheks ainsaks päevaks, kaotaksin suure osa palvetuld.”( Martin Luther).

Saalomoni pikk palve pole Piiblisse kirja pandud mitte selle enda pärast, vaid ka sellepärast, et see on palvetäpsustus templiteenistuse jaoks, mis  tõstab esile seitse elusituatsiooni, kus palve peaks olema esmaseks vastuseks. Tehes Saalomoni palvest ülekandeid 21.sajandisse, tekib mitmeid olulisi küsimusi:

Kas roll, mis tolle aja templil oli seadusandlike vaidluste lahendamisel (s 31,32) viitab sellele, et ka meie aja koguduste palved, peaksid vääriti süüdimõistetud ohvritele andma võimaluse tuua oma juhtum Jumala ette?

Ja kas kaasaja lääne koguduste suhteline vaimulik jõuetus, et peaks meidki suunama “tagasi pöörduma” Issanda poole nii, nagu Saalomon ootas, et Iisrael seda teeb peale sõjalist lüüasaamist (s 35-36)?

Kas meie palved hõlmavad ka neid kriise,mis raputavad finantsmaailma, põhjustades paljudele kodu ja töö kaotuse ning tekitades peaaegu samalaadset hävitust nagu põud viljakatel aladel)s 35, 36)?

Kui tuleme kokku jumalateenistusele, kas kliimamuutused, linnugripp, AIDS jm pandeemilised olukorrad saavad ka ruumi meie palvetes?

Kas plavetame regulaarselt varjupaiga taotlejate eest ning tervitame ja võtame neid vastu oma kogudustes, et teatavaks teha meie Jumala “suurt nime “ ja “võimsat käsivart” (s 41-43)?

Kas meie palved peegeldavad ka seda, et oleme surmavas vastasseisus vaimsete vaenlastega, kellest saame võitu vaid siis, kui Issand ise toetab meid (s 44.45)?

Kas kogeme palvetades ka  terve rahva üle kohtumõistmise võimalust ning näeme vajadust tunnistamise ja ühise meeleparanduse järele?

Saalomon tuletab meile meelde, et pave on midagi palju enamat kui sõnade kordamine.See on meie lootus, mille alused on rajatud lunastusse. Ehitagem oma palveelu üles sellele, mida meie Issand on meie eest ristil ja tühja haua näol teinud!

 
Palve suurendab südant sinnamaani, kuni see on võimeline endas säilitama Jumala eneseilmutuse andi. Mõtiskle selle üle!

Selle kommentaari autor: APÜ