Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Keda te ütlete mind olevat?

Reede, 16. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 16:13-23

Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks
13Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?”
14Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.”
15Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?”
16Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.”
17Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas.
18Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.
19Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.”
20Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias.
Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist
21Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.
22Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama: „Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!”
23Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil.”

“Issand luba et tõene äratundmine sinust kui Kristusest võiks mõjutada mu elu ning suhteid inimestega minu ümber.”

Ühel hetkel saab Peetrus kõigest täiesti õigesti aru: Jeesus ongi Messias. Järgmisel hetkel aga saab ta asjast täiesti valesti aru ega suuda mõista Jeesuse kannatuste vajalikkust selleks, et Ta saaks täita Messia rolli. Peetrus, kellest oli saamas varakiriku tunnustatud juht, oli võimeline Jeesusest totaalselt valesti aru saama. 

On tähelepanuväärne, et evangeeliumi kirjapanija otsustas seda fakti mitte varjata. Just seetõttu aimub kogu sellest loost ajaloolist hõngu, sest siin ei ole püütud päästa olulise kirikujuhi reputatsiooni.

Peetruse tunnistus Kristuse ainulaadsest rollist sündis keset religioosset mitmekesisust, erinevate paganlike jumaluste templite paljusust - kelle üks näiteks kuulus Caesarile. Keset kogu seda massiivset religioosset arhitektuuri seisab lihtsalt riietatud religioosne õpetaja koos oma väikese järgijate grupiga - kõik pärit impeeriumi väheoluliselt äärealalt - see ei olnud kuidagi võimas vaatepilt. Aga just siin tuli Peetruse suust see võimas ja julge veendumusega öeldud tunnistus, mis kujundas kogu tema ülejäänud elu ning viis viimselt tema tee ristile. “Sina oled Kristus.” (s 16). 

Mitmel korral on ülemaailmne kogudus olnud hädas selle tunnistuse alandliku tõeks kinnitamisega ning on hulk neid, kes just selle tõe tunnistamisega maadeldes hoiavad end väljapoole Kristuse kaaslaste hulka, kogemata Tema armastust. Neil on liiga raske kinnitada Peetruse väidet Jeesuse ainulaadse staatuse ning meelevalla kohta.

Eelpoolöeldut arvesse võttes mõistame, kui oluline on meie kui Jeesuse esindajate jaoks praeguses maailmas, demonstreerida Kristuse armastuse kvaliteeti tegeliku eluga ning mitte ainult sellest rääkides. Sõnad pakuvad vajalikku selgitust, kuid järjepidevad armastuse teod annvad sõnadele kaalu ning sisu. Just sellepärast innustab Paulus Jeesuse järgijaid käituma nii nagu Jeesus tegi, imiteerima tema armastust (Ef 5:1,2).

Eriti tänapäeval on see otsustav, arvestades järjest laienevat usulist kirjusust ning usulisi vastuolusid paljudes ühiskondades, lisaks kasvavat sallimatust sügavate usuliste veendumuste suhtes.

 

Sina Issand oled Kristus. Aita teenida sind alandlikkuses ning armastusega. Õpeta palun ise mulle kuidas võiksin seda väljendda oma tegudega tänasel päeval.”

Selle kommentaari autor: Steve Bradbury