Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Näha ja uskuda

Teisipäev, 24. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 20:29-34

Jeesus teeb nägijaks kaks pimedat
29Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk.
30Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti Poeg!”
31Rahvahulk aga sõitles neid, et nad vaikiksid. Kuid nemad kisendasid veel rohkem: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti Poeg!”
32Ja Jeesus seisatas, kutsus neid ja ütles: „Mida te tahate, et ma teile teeksin?”
33Nemad ütlesid talle: „Issand, et meie silmad avaneksid!”
34Jeesusel hakkas neist hale ja ta puudutas nende silmi. Ja kohe nägid nad jälle ning läksid temaga kaasa.

Tulles Jumala ette palveta mõni hetk: Issand, Taaveti poeg, halasta minu peale” (s 31)

Kõndides täna kooJeesusega koos, keda me kohtame? Kuidas reageerime neile, kelle vajadusi märkame? Kas läheme mööda tehes näo, et tegelikult ei märganud neid? Jeesus on koos jüngritega jõudnud Jeerikosse. Sealt edasi läheb tee ülesmäge, Jeruusalemma poole. See osa jüngrite teekonnast koos Jeesusega on peaaegu lõpule jõudnud - ometi õpetab Ta neid ikka veel, Jumala kuningriigi täiesti teistsugusest olemusest.

Jüngrid on vahepeal vaielnud, kes neist on Jumala kuningriigis kõrgeim (Mt 20:21). Jeesusele järgnev suur rahvahulk mõtles ilmselt sarnaseid mõtteid, aga Temast kui uuest võimsast juhist ning nende päästjast roomlaste käest. Mitte keegi ei tundu mõistvat Jeesuse sõnumit Jumala riigist, kus “viimased saavad esimesteks”. 

Terves selles rahvasummas olid ainsad tegelikud “nägijad” - viletsad ja pimedad kerjused (Mk 10:46–52; Lk 18:35–43). Nemad tunnevad ära, et tegu on ainukordse võimalusega nende elus, ning kisendavad järejkindlalt ja otsustavalt “Issanda” järele (s 31). Rahvas arvab, et Jeesus on liiga tähtis, et taoliseid tähele panna (mäletate, mida arvasid jüngrid lastest? Mt 19:13-15). Jeesusel ning teda imetlevatel hulkadel oleks imelihtne olnud pimedatest mööda pühkida, kuid - loomulikult paneb Jeesus tähele nende meeeheitlikku hüüdmist keset käratsevaid inimesi - ning peatub. 

“Taaveti Poja” tiitel (s 31) viitab võimalusele, et pimedad pidasid Jeesust mingisuguse maise kuninga pojaks. Sellest hoolimata vastab Jeesus neile, kes igatsusega ja usus pöörduvad Tema poole - isegi kui nad pole aru saanud kellega on tegemist ja mida nad tegelikult palunud on.

Ka meie ei ole Issandast veel paljut mõistnud, ometi tuleb Jeesus kõikide juurde, kes Temasse usuvad, Teda usaldavad ning Tema abi otsivad. Mida me tahame, et Ta meile teeks?

Kaastundlik puudutus toob kaasa imelise tervenemise (s 34), ning nagu sageli Jeesuse tervendamiste puhul, tervendamisest saab osa palju rohkem kui vaid inimese keha (Mk 2:1-12, Jh 9:35-38). Ühtlasi avanevad ka pimedate meeste vaimusilmad, ning nad hakkava Jeesust järgima.

 
Palveta mõeldes tekstis antud küsimuste üle. Kui tunned mõnd puudega või haiget inimest, palveta, et nad võiksid täne kogeda kohtumist Jeesusega.

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams l