Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Risti sõbrad

Esmaspäev, 22. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fl 3:12-21

Kristuses hinnatakse väärtused ümber
12Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud.
13Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole,
14ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.
15Kes meist on täiuslikud, mõtelgem just samal viisil, ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle.
16Ometi, sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada!
17Vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme.
18Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse risti vaenlastena.
19Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on nende häbis; nad mõtlevad maapealsetest asjadest.
20Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat - Issandat Jeesust Kristust,
21kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik.

“Jeesus, hoia mind risti ligidal…” (Fanny Crosby, 1820–1915)

Täna räägib Paulus sellest, miks ta on jaganud enda vaimulikku teekonda meiega, ning teeb salmides 12-14 lühikokkuvõtte.  Sellel Pauluse jutustuse viimasel pöördel toimub tagasivaade salmidele 4-8 (minevikus toimunu unustamine), käesoleva hõlmamine (ta ei ole veel täielikult saanud Kristuse surma sarnaseks, ega jõudnud ka eesmärgile - s 10,11) ning veelkord rõhutab ta oma tungivat püüdlust jõuda lõpliku eesmärgini. 

Paulus on eelnevalt sõnastanud Kristuse eeskuju kui mudeli kristlikuks mõtteviisiks, tundmiseks ning toimimiseks (Fl 2:5-11), ning andnud isikliku tunnistuse sellest, kuidas Kristuse loo vägi on muutnud kogu tema elu (Fl 3:4 -14). Nüüd innustab ta meid omaks võtma samasugust vaadet (s 15). Kutse “võtke mind eeskujuks” võib meile tunduda ülbena, kuid Pauluse palvet tuleb vaadata tema ajastu kontekstis, kus usklikel ei olnud võimalik avada isiklikku Uut Testamenti, et järele uurida kuidas Jeesus oleks käitunud. Pealegi olid mõned Jeesuse järgijatest Temast loobunud ning elasid nüüd “ Kristuse risti vaenlastena” (s 18). Oli reaalne oht, et elustiili valikuid tehes järgivad mitmed teisedki kristlased ristist loobumise teed, valides selle asemel inimliku tarkuse, võimu ning isiklike huvide tagaajamise. Taolises olukorras oli Pauluse ( Fl 3:17), Timoteose (Fl 2:19-24) ja Epafroditose (Fl 2:25-30) taoliste küpsete kristlaste olemasolu ning panus kriitilise tähtsusega kristliku kogukonna tervise säilitamisel.

Paulus kutsub meid üles elama kui risti sõbrad - väljendades oma eluga Jeesuse meelsust. Ta hoiatab, et tagasilangemine maailma toimimis-, käitumis ning mõttemudelitesse võib toimuda ülilihtsalt ning märkamatult, muutes meid viimselt risti vaenlasteks.

 
Taevane Isa, palun tee ning hoia mind risti sõbrana. Ja kui pean täna langetama otsuseid, aita mul valida nii nagu Jeesus oleks valinud.

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald