Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Terve suguvõsa mõjutab ajaloo kulgu

Kolmapäev, 24. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kn 8:16-29

Juuda kuningas Jooram
16Ja Iisraeli kuninga Joorami, Ahabi poja viiendal aastal, kui Joosafat oli olnud Juuda kuningas, sai Jooram, Joosafati poeg, Juuda kuningaks.
17Tema oli kuningaks saades kolmkümmend kaks aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas kaheksa aastat.
18Tema käis Iisraeli kuningate teed, nõnda nagu Ahabi sugu oli teinud, sest temal oli naiseks Ahabi tütar; ta tegi kurja Issanda silmis.
19Aga oma sulase Taaveti pärast ei tahtnud Issand hävitada Juudat, olles temale tõotanud, et ta annab temale ja ta poegadele lambi kõigiks aegadeks.
20Tema ajal taganesid edomlased Juuda käe alt ja tõstsid endile kuninga.
21Siis läks Jooram Sairi ja koos temaga kõik ta sõjavankrid; ta tõusis öösel ja lõi edomlasi, kes olid piiranud teda ja sõjavankrite pealikuid; ja rahvas põgenes oma telkidesse.
22Nii on Edom tänapäevani taganenud Juuda käe alt; sel ajal taganes ka Libna.
23Ja mis veel tuleks öelda Jooramist ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?
24Ja Jooram läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma vanemate juurde Taaveti linna; ja tema poeg Ahasja sai tema asemel kuningaks.
Juuda kuningas Ahasja
25Ja Iisraeli kuninga Joorami, Ahabi poja kaheteistkümnendal aastal sai kuningaks Ahasja, Juuda kuninga Joorami poeg.
26Ahasja oli kuningaks saades kakskümmend kaks aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas ühe aasta; ta ema nimi oli Atalja, Iisraeli kuninga Omri poja tütar.
27Tema käis Ahabi soo teed ja tegi kurja Issanda silmis, nõnda nagu Ahabi sugu, sest ta oli Ahabi soo väimees.
28Ja ta läks koos Ahabi poja Jooramiga sõtta Süüria kuninga Hasaeli vastu Gileadi Raamotisse; aga süürlased haavasid Jooramit.
29Siis kuningas Jooram tuli tagasi, et Jisreelis ennast ravida haavadest, mis süürlased temale Raamas olid löönud, kui ta sõdis Süüria kuninga Hasaeli vastu. Ja Juuda kuningas Ahasja, Joorami poeg, tuli alla Jisreeli vaatama Jooramit, Ahabi poega, kui see oli haige.

Meenuta oma vanemaid ja vanavanemaid nii kaugele kui tead…ja täna Jumalat kõige hea eest, mis nende pärandina sinuni on jõudnud.

Iisraeli ja Juuda ajaloolisi tekste lugedes on mõnikord keeruline tervikpilti silme ees hoida. Mõlema osa valitsejad võivad olla isegi samanimelised, just nii nagu tänases tekstis on mõlema nimeks Jooram, kes kõige tipuks on abielusidemete tõttu omavahel ka sugulased. Tänane lugu aga räägib lõunakuningriigi, Juuda kuningas Jooramist, kes valitses aastail 9846-845 eKr.

Jooram oli  rahva poolt armastatud kuningas Joosafati poeg, ning tema abikaasaks oli Ahabi (Omri poja) ja Iisebeli tütar Atalja. Joorami valitsusajal kandis Juuda suuri kaotusi, ning neist kõige tähendusrikkam oli edomlaste vabanemine Juudale  vasalliks olemisest. Ajaraamat toob selle kaotuse põhjuseks üksnes rahva usulise allakäigu. Lisaks libises Juuda,  kuninga võimuka ämma, Iisebeli mõjul, ka Baali ja Astarte kummardamisse (2Aj 21).

Joorami järl tuli troonile tema poeg Ahasja. Ahasja emaks oli Atalja, kellest hiljem pikemalt räägitakse. Ahasja tuli vaatama oma haavatud onu, Iisraeli kuningas Jooramit. Tema sealviibimise ajal aga kaaperdas Jehu kuningavõimu ning tappis Joorami; isegi põgenema pääsenud Ahasja sai rüseluses surma. Sellest surmast räägib Piibel kahes kohas. Jehu poolt toimepandud veretööst jutustatakse kohe järgmises peatükis. Kõik see kokku oli nii suur segadus, et pole ime et ka Piibel  annab juhtunust kaks erinevat lugu.

Ka meie endi suguvõsa lugudes on mõnikord sama keeruline selgust saada, ning hullem on see, kui neist lugudest sündinud kibedus ja viha kestavad üle mitme põlvkonna. Nii on iga samm omavahelise rahu ja hea läbisaamise suunas ülioluline, sageli ajalooliselt palju suuremate tagajärgedega, kui oskame antud hetkel aimata. Küsi täna Jumalalt, millise jälje ning millised “järgnevused” oled sina jätnud oma suguvõsa kestmisse ja palu, et võiksid olla õnnistuseks.

 
“ Ja tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad…” (5Ms 7:9)

Selle kommentaari autor: Marja Heimala-Pelkonen