Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Salaplaanid ja pooliku südamega teenimine

Esmaspäev, 29. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kn 10:18-36

Jehu teeb lõpu Baali teenimisele
18Siis Jehu kogus kokku kogu rahva ja ütles neile: „Ahab on Baali teeninud pisut, Jehu tahab teda teenida rohkem!
19Kutsuge siis nüüd minu juurde kõik Baali prohvetid, kõik ta teenrid ja kõik ta preestrid, ärgu puudugu ükski, sest mul on tuua Baalile suur ohver; ei jää elama ükski, kes puudub!” Aga Jehu tegi seda tagamõttega, et hukata Baali teenrid.
20Ja Jehu ütles: „Pühitsege Baali püha!” Ja see kuulutati välja.
21Ja Jehu läkitas sõna kogu Iisraelisse; siis tulid kõik Baali teenrid, ükski mees ei jäänud tulemata. Ja nad läksid Baali kotta ning Baali koda sai täis otsast otsani.
22Ja ta ütles rõivakambri ülemale: „Too riided kõigile Baali teenritele!” Ja too tõi neile riided.
23Siis läks Jehu koos Reekabi poja Joonadabiga Baali kotta ja ütles Baali teenritele: „Otsige ja vaadake järele, et siin teie juures ei oleks mõnda Issanda sulast, vaid oleksid ainult Baali teenrid!”
24Siis läksid nad sisse tapa- ja põletusohvreid ohverdama; aga Jehu oli paigutanud õue kaheksakümmend meest, öeldes: „Kui peaks pääsema mõni neist meestest, kelle ma toon teie kätte, siis jääb hing hinge vastu!”
25Ja kui ta oli lõpetanud põletusohvri ohverdamise, ütles Jehu ihukaitsjaile ja vankrisõdureile: „Minge sisse, lööge nad maha, ükski ärgu pääsegu välja!” Ja ihukaitsjad ja vankrisõdurid lõid nad mõõgateraga maha ning viskasid välja. Siis nad läksid Baali koja tagaruumi
26ja tõid välja Baali sambad ning põletasid need ära.
27Ja nad kiskusid maha Baali samba, kiskusid maha Baali koja ja tegid selle käimlaks tänapäevani.
28Nõnda hävitas Jehu Iisraelist Baali.
29Aga Nebati poja Jerobeami pattudest, millega too saatis Iisraeli pattu tegema, Jehu ei loobunud, kuldvasikaist, mis olid Peetelis ja Daanis.
30Ja Issand ütles Jehule: „Et sa oled teinud hästi, mis minu silmis õige on, oled talitanud Ahabi sooga, nõnda nagu mul südame peal oli, siis istuvad su pojad Iisraeli aujärjel neljanda põlveni.”
31Aga Jehu ei kandnud hoolt, et käia Issanda, Iisraeli Jumala Seaduse järgi kõigest oma südamest; ta ei loobunud Jerobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema.
32Neil päevil hakkas Issand Iisraeli vähendama, sest Hasael lõi neid kõigis Iisraeli paigus
33Jordanist päikesetõusu pool, lõi kogu Gileadimaad, gaadlasi, ruubenlasi ja manasselasi alates Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres, niihästi Gileadi kui Baasanit.
34Ja mis veel tuleks öelda Jehust ja kõigest, mis ta tegi, ja kõigist ta vägitegudest, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?
35Ja Jehu läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Samaariasse; ja tema poeg Jooahas sai tema asemel kuningaks.
36Ja aega, mis Jehu Samaarias valitses Iisraeli üle, oli kakskümmend kaheksa aastat.

Oled sa kunagi teinud salajasi plaane? Kas nende õnnestumisse oli kaasatud ka Jumala käsi?

Salanõu kasutades meelitas Jehu Baali prohvetid ja teenijad kõik samaks ajaks Baali templisse. Näiliselt ohvriteenistust korraldades, andis ta tegelikult käsu hukata viimseni kõik Baali kummardajad. Hoolimata sellest, et sel viisil lõpetati Baali kummardamine, jätkus riigis ebajumalate teenimine - teistes vormides. Jehu ei hävitanud Jerobeami ajal püstitaud kuldvasikaid ning sõnne. Nende kujude püstitamise eesmärgiks  omal ajal, oli soov pakkuda rahvale jumalakummardamise paiku nende endi territooriumil, et rahvas ei läheks Jumalat teenima Juuda poolele, Jeruusalemma. 

Tuleb välja, et Jehu salaplaan ei olnud sugugi ainult tema välja mõeldud - see oli juba ammu olnud “Jumala südames nõnda talitada” (s 30). Ja Jumal tunnustas Jehut ning tasus talle Tema plaanide teostamise eest. Samas - kohe järgmisest salmist loeme, et Jehu ei mõistnud kui oluline on püsida ka edukuses 100% Jumala teedel ja sõnakuulmises. “Jehu ei kandnud hoolt et käia Issanda teedel” (s 31). Selles salmis on üks tähelepanuväärne detail: “kõigest oma südamest”. Ning kohe selle järel öeldakse, et “Issand hakkas Iisraeli vähendama” - seda läbi süürlaste järjest edukamate salaplaanide. Oma valitsusaja lõpul pidi Jehu vastamisi olema Süüria poolt tulevate võimuhaaramise katsetega ning kõigepealt kaotas ta osa territooriumist sellele põhjapoolsele naabrile, kui Hasael kogu jõuga Iisraeli vastu tuli ( 2Kn 12:17). Seejärel vallutas Hasael kogu Jordani idapoolse ala (s 32-33), siis läks sealt edasi läbi kogu maa lõuna poole ning vallutas viimaks vilistide Gati. Sealt pöördus ta Jeruusalemma vastu. Juuda kuningas Joas pääses tekkinud kitsikusest vaid andes Hasaelile anniks kõik templi ja palee kuld- ja väärtasjad (2Kn 12:18). Sealtpeale jäid Iisraeli kuningad Jehu ning Joas Hasaelile vasallideks ning see sõltuvus kestis kuni Hasaeli surmani. Siit näeme, et pooliku südamega või hooletu jumalateenimine võib viimselt kustutada kogu eelnevalt saadud õnnistuse ning tuua palju laiaulatuslikuma kaotuse kui iial oleme osanud arvata.

Jumal õnnistas Jehut, nagu oli lubanud - Jehu valitses 28 aastat (825-818 eKr) ning temaga algas ligi sajandipikkune, nelja sugupõlve haarav dünastia, ja oli põhjariigi kõige kauem võimulolev sugu. Aga see õnnistus ei jäänud püsima. Sel ajal kui Iisraeli sisemised vastuolud tugevnesid, lisandus pingeid ka väljapoolt. Põhjariigi lõpp oli jõudnud lähedale.

 
Palu, et Jumal hoiaks sind Teda pooliku südamega teenimast ning et Ta näitaks sulle, kus oled ohus kaotada juba saadud õnnistus.

Selle kommentaari autor: APÜ