Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Armastuses elades

Neljapäev, 17. November 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Jh 5:1-12

Maailma võitvast usust
1Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud.
2Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi.
3See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked.
4Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
5Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!
6Tema on see, kes tuli vee ja verega - Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde.
7Jah, tunnistajaid on kolm:
8Vaim, vesi ja veri, ja need kolm on üks.
9Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse oma Poja kohta.
10Kes usub Jumala Pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on andnud oma Poja kohta.
11Ja see tunnistus on: Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas.
12Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.

“Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal!” (Ps 139:17) Issand, palun ilmuta mulle oma mõtteid ja oma teid, et võiksin kasvada jumalakartuses. Aamen.

Johannes ei nimeta seda eksiõpetust, mille vastu ta seisab, see oli tema lugejatele nagunii teada. Kindlasti on olnud hulgaliselt katseid selgitada, mida mõeldi neis salmides “vee” ja “vere” all. Muuhulgas tähendas see kindlasti ka, et Jeesuse puhastavat väge (vesi) ei ole võimalik tunda lahus Tema ristisurma mõistmisest (veri). Tema elu jagamise eelduseks on reageerimine Tema ristisurmale.

Kuigi Jumal on loonud iga inimese, räägib Johannes siin millestki muust kui kasutab väljendit “Jumalast sündinu” (s 1,4). Oma evangeeliumis eraldab ta need kes Tema vastu võtsid ja uskusid Tema nimesse, ning teised, kes Ta ära tõukasid (Jh 1:10-13). Ja Jeesus räägib Nikodeemosele vajadusest “sündida uuesti” ( Jh 3:3-7). Tõeliselt uuestisündinud inimene ei ole samastatav sellega, kes oma religioosse kuuluvuse kohta vastab “kristlane”, vaid see, kes usub, et Jeesus on Messias, peab Jumala korraldusi ning “võidab ära maailma” (s 1-4) - kõik selle mis siin maa peal ei ole Jumalast. Hea ja kurja vahelist võitlust ei ole võimalik tasakaalus hoida. Jeesus on “maailma ära võitnud” ( Jh 16:33) ning omades Tema elu enda sees, saame meie teha sama.

“Igavene elu”, millest Johannes 11.salmis räägib, ei ole lihtsalt miski, mida saame peale surma nautida, vaid see on elu, mida saame tundma õppida juba siin ja praegu. See on teistsugune elulaad, kus me otsekui “katmata palgega saame vaadelda Issanda kirkust peegeldumas, (ja kus meid) muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.” (2Kr 3:18) . Püha Vaim meie sees täidab meid armastuse ja rõõmuga (Gl 5:22) andes meile ka väe kiusatuste võitmiseks ning jõu täita Jumala tahet. On see ka sinu kogemus?

 
Mõtiskle Jeesuse ennastandva armastuse üle sinu vastu. Kui sa kuulud ning elad täna Talle, palu, et Ta võiks sind praegu täita armastusega teiste inimeste vastu.

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson