Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tee valmistamine

Esmaspäev, 2. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 3:1-9

Ristija Johannese jutlus
1Keiser Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus aga Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst,
2kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes.
3Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks,
4nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse: „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!
5Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks,
6siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!”
7Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest?
8Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju Aabraham.” Sest ma ütlen teile: Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi.
9Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.”

Mõtle viimasetele Jumala märguannetele oma südames, mida kogesid selgelt, aga siis eemale tõrjusid. Palu, et Jumal tuletaks sulle neid veelkord meelde…

Evangelist Luukas, kes on hoolikalt uurinud nii allikaid kui ka kuulanud pealtnägijaid,  alustab seda Ristija Johannese teenimisest jutustavat lugu, tolle hetke mõjukate -   keisrite, valitsejate ja ülempreestrite nimedega. Ta ei tee seda vaid ajaloolise korrektsuse pärast, vaid osutab sel viisil Iisraeli rahva keskel kasvanud pingele, mis oli valmis plahvatama. 400 aastat ei olnud tulnud ühtegi uut prohvetisõna, ja rahvas oli tolleks ajaks muutunud vangideks nende omal maal, kogedes nii endi kui ka oma juhtide abitust teha midagigi olukorra muutmiseks. Sellise pinge keskel  “saab Jumala sõna kätte” noore ja tulise Ristija Johannese kõrbes.

Johannese sõnum sisaldas 2 olulist punkti:  1) Jumal liigub! Jumal, on appi tulemas oma rahvale! 2) See oli hoiatus ohu eest, sest (püha) Jumala ligitulek tähendas kohtumõistmist kõigele, mis oli ebapüha.  Ja rahvas oli väga ebapühaks muutunud. Ebajumalateenistus, mis tõi vältimatult Jumala viha, oli taas laialt levinud - nii inimeste kommetes kui südameis. Rahvas oli Jumalast kaugele länud. Sellepärast hoiatab Johannes: kohtumõistmise tulvaveed tulevad, valmistage end selle vastu; tulge ristima!  Ristimine oli juutide traditsioonis ette nähtud puhastusriitus paganate jaoks, kes soovisid juudiusuga liituda. Inimesi ristimisele kutsudes ütles Johannes tegelikult: te olete langenud samale tasemele paganatega! Laske endid ristida, tehke meeleparandus!  Näeme, et see kutse kõlas vastu inimeste südames ning rahvas järgis Johannest suurte hulkadena lastes end ristida meeleparanduseks. On tähelepanuväärne, et need, kes end ristida lasksid olid juudid, mitte paganad.

Meie päevil ootavad paljud, et Jumal sekkuks globaalselt või lokaalselt või üksikinimese elusituatsiooni,  aga  sageli unustame selle osa, et kui ootame Jumala ligitulekut, siis tuleb Talle teed valmistada - tuleb teha meeltparandus.  Johannes kasutab siin prohveti Jesaja sõnu (Js 40:3-5), kirjeldamaks, kuidas meeleparandus välja näeb: see sarnaneb teeparandusele.  Kõik takistused, kõrgendikud, tuleb maha kiskuda; kõik augud tuleb täita, konarlikkus peab saama siledaks - tee peab olema sõidetav ja kuningale kohane. 

Millised on meie teetakistused? Andeksandmatus, kibedus, vihapidamine, armastuse ja halastuse puudus, õigluse ja aususe jalge alla tallamine, nõrkadele liiga tegemine, hädaliste mitte aitamine jpm: asjad meie südames, mida teised meie ametinäo taga ei näe, aga mis Jumalale meie südamest vastu karjub. On ainult üks tee  - kuristikud tuleb täita, lahutavad vaheseinad maha kiskuda, sirutada andestuses käsi,  ülbus ja uhkus maha panna, omakasu asendada teiste teenimisega. 

See hoiatuse ja lootusesõnum on aktuaalne ka täna meile. Sest Jumal on tulemas taas, Ta on kuulnud inimeste appihüüdeid, Ta näeb selle maailma seisukorda ja Tema ei viivita. Küsimus on - kui Ta tuleb, kas meie ka siis ellu jääme,?

Ristija Johannes ütleb oma üleskutse lõpus, et kui tee on tasandatud,  siis saavad kõik inimesed näha Jumalat!

 
Kui oled oodanud Jumalat mõnes asjas juba kaua - ja Ta pole tulnud, siis uuri tänase Sõna valgel - kas sa oled ka teed tasandanud? Võibolla ei ole Jumal see, kes viivitab, vaid Sinu “teeparandus” on jäänud pooleli.

Selle kommentaari autor: APÜ